Archiwalna wersja strony: Zarządzenie Nr 6/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.02.2009 roku

Urząd Miejski w Pińczowie - Zarządzenie Nr 6/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.02.2009 roku
Data archiwizowania: 2009-04-06 08:21:03
Zarządzenie Nr 6/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.02.2009 roku

 

Zarządzenie Nr 6/2009

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.02.2009 roku

w sprawie wkładu własnego do projektu pt. „Realizacja kampanii informacyjno – szkoleniowej promującej edukację przedszkolną w środowisku wiejskim Województwa Świętokrzyskiego” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia

          i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans  edukacyjnych                

                        i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w ramach POKL 2007 – 2013.

 

 

            Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8  i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), Zarządzam, co następuje:

  1. W ramach wkładu własnego w w/w projekcie udostępnić nieodpłatnie realizatorowi projektu na terenie Gminy Pińczów na przeprowadzenie dwóch szkoleń sale w Szkołach Podstawowych w Gackach i Brześciu.
  2. Udostępnić realizatorowi projektu na terenie Gminy Pińczów miejsce na ustawienie tablicy informującej o udziale gminy w projekcie: obręb 5 działka Nr 152/2 (obok Biblioteki Publicznej w Pińczowie).

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

Włodzimierz BadurakUrząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl