Debata nad Raportem o stanie Gminy Pińczów

2019-06-10 14:45:03 Aktualności

Debata

 

Debata nad raportem o stanie gminy

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2019, poz. 506) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte  podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Planowany termin Sesji Rady Miejskiej na której przedstawiany będzie raport o stanie gminy to 26 czerwca 2019 roku. W związku z powyższym zgłoszenia mieszkańców chcących zabrać głos w debacie będą przyjmowanie do dnia 25 czerwca 2019 roku do godz. 15.30 w pokoju 23, Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10.

 

Poniżej znajduje się wzór zgłoszenia udziału w debacie.

Zgłoszeni- link

Zobacz również: