O B W I E S Z C Z E N I E znak AB.VI.6740.D.1.2020 z dn.28 lipca 2020 r.

2020-07-28 13:52:29 Aktualności

S t a r o s t a P i ń c z o w s k i zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, działającego przez pełnomocnika, z dnia 14 czerwca 2020 roku (pismo bez znaku), uzupełniony w dniu 16 lipca 2020 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej pn.:„Budowa drogi w Pińczowie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 63 KDL”.

STAROSTA PIŃCZOWSKI


AB.VI.6740.D.1.2020 Pińczów, dn.28 lipca 2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art.11d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szcze-gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t.Dz.U.z 2018 roku poz.1474 ze zm.) oraz art.49 i art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U.z 2020 roku poz.256 ze zm.)


S t a r o s t a P i ń c z o w s k i


zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, działającego przez pełnomocnika, z dnia 14 czerwca 2020 roku (pismo bez znaku), uzupełniony w dniu 16 lipca 2020 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej pn.:„Budowa drogi w Pińczowie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 63 KDL”.


W myśl art.49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawia-domienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie. Publiczne ogłoszenie obwieszczenia następuje poprzez: publikację w prasie lokalnej, tj. „Tygodniku Ponidzia”, wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Starostwa i Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowo-dowym oraz w terminie czternastu dni, od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony powyżej, składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów.

Odpowiedzi na uwagi i zastrzeżenia złożone przez strony w trakcie postępowania administracyjnego znajdą się w uzasadnieniu decyzji Starosty Pińczowskiego.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały. Zapoznanie się z aktami sprawy nie jest obowiązkowe.

Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości objętych niniejszym postępowaniem.

Z uwagi na wprowadzoną zmianę trybu pracy tutejszego Urzędu, strony w sprawie mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu (041) 357-60-01 wew.235, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego lub skrzynki podawczej umiejscowionej przy głównym wejściu do budynku tutejszego Starostwa.


W przypadku, gdy nastąpiły zmiany własności nieruchomości objętych ww. wnioskiem (właściciel zmarł, sprzedaż/nabycie nieruchomości, zasiedzenie, itp.), osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości powinny dokonać zmian w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Pińczowskiego.


Przedmiotem niniejszego postępowania w sprawie wydania decyzji o zez-woleniu na realizację inwestycji drogowej jest: ustalenie lokalizacji (przebiegu) drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości związanego z lokalizacją drogi, zatwierdzenie projektu budowlanego, określenie terminu wydania zarządcy drogi nieruchomości, określenie terminów rozbiórki istniejących obiektów bu-dowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, ustalenie obowiązku dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu poza liniami rozgra-niczającymi teren wraz z określeniem ograniczeń w korzystaniu nieruchomości dla realizacji tego obowiązku.

Informuję, że wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-wej skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren na rzecz Gminy Pińczów, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.


Przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje niżej wymienione nieruchomości:

  1. nieruchomości położone w liniach rozgraniczających oznaczone w ewidencji gruntów nr:

  1. nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi oznaczone w ewidencji grun-tów nr: 147, 148, 149, 150, 334, 151, 152, 153, 327, 77, 47, 39, 38/4 (38/13) na obrębie 16 Pińczowa i 358 (358/2) na obrębie Pasturka.


Wyjaśniam się, że w odniesieniu do nieruchomości podlegających podziałowi przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.


Ponadto informuję, że zgodnie z art.11d ust.9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem ukazania się zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwole-niu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej, jest nieważna (art.11d ust.10 ww. ustawy).


Z up. Starosty

Dorota Zaręba

Kierownik Wydziału

Architektury i Budownictwa


Wywieszono od dnia …………………..do dnia …………………….


Miejsce wywieszenia ……………………………………………………

Zobacz również: