OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2014-01-20 15:26:30 Aktualności

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Pińczowie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY:

 

Podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym  Urzędu Miejskiego w Pińczowie

...........................................................................................................................................

 

(nazwa  stanowiska  pracy)

1.      Wymagania  niezbędne:

1)     Obywatelstwo polskie.

2)     Ukończone 18 lat.

3)     Niekaralność.

4)     Nieposzlakowana opinia.

5)     Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

6)     Wykształcenie wyższe ekonomiczne o profilu finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość, bankowość.

     7)   Odbyty staż ,  minimum roczne doświadczenie pracy w księgowości.

 

2.      Wymagania  dodatkowe:

1) Biegła znajomość obsługi komputera i księgowania komputerowego.

2) Znajomość podstawowych przepisów o samorządzie gminnym, o opłacie   

    skarbowej, ustawy VAT, o rachunkowości i  księgowości, ustawy o ochronie

   danych osobowych, ustawy o finansach publicznych.

3) Predyspozycje osobowościowe, kultura osobista, umiejętność pracy w  zespole.

 

3.      Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku:

1)     Prowadzenie w systemie informatycznym  księgowości dochodów budżetowych :  czynsz dzierżawny, wieczyste użytkowanie, czynsze za lokale, mandaty karne, prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, naliczanie podatku VAT.   

2)      Wynikające z aktualnych potrzeb.

 

4.      Wymagane  dokumenty:

1)     List  motywacyjny.

2)     CV z dokładnym  opisem  przebiegu  pracy  zawodowej.

3)     Oryginał  kwestionariusza  osobowego.

4)     Kserokopie  świadectw  pracy (poświadczone  przez  kandydata  za zgodność        z  oryginałem).

5)     Zaświadczenie  lekarskie o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych                        do  zajmowanego  stanowiska.

6)     Kserokopie  dokumentów (poświadczone  przez kandydata  za  zgodność                 z  oryginałem)  potwierdzające  kwalifikacje  i  wykształcenie  zawodowe.

7)     Oświadczenie  o  niekaralności – w przypadku wyboru oferty kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z KRS.

8)     Oświadczenie kandydata,  że  w  przypadku wyboru jego  oferty zobowiązuje się nie  pozostawać  w  innym stosunku pracy,  który  uniemożliwiałby mu  wykonywanie  obowiązków  w  wymiarze  1  etatu.

9)     Inne  dokumenty  o  posiadanych  kwalifikacjach  i  umiejętnościach.

 

Uwaga! - Brak któregokolwiek z  w/w dokumentów będzie skutkował wykluczeniem kandydata z dalszego postępowania.

 

5. Warunki pracy i płacy:

 

1. Wynagrodzenie zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania.

2. Czas pracy w wymiarze 40 godzin  w przeciętnie 5 - dniowym tygodniu pracy.

 

Dokumenty  aplikacyjne:  list  motywacyjny, CV  powinny  być  opatrzone  klauzulą:  „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie moich  danych  osobowych  zawartych w  ofercie  pracy  dla potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie z ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  o  ochronie  danych  osobowych (tj.  z  2002 roku  Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  oraz  ustawą              z  dnia 21 listopada 2008 r.  o  pracownikach  samorządowych  ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)” oraz własnoręcznym podpisem.

 

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  należy składać  lub  przesyłać w  terminie  do dnia 30 stycznia  2014 r. godz. 15³º.

 

pod  adres:          Urząd  Miejski

                             ul. 3 Maja 10

                             28-400 Pińczów

 

w  zaklejonych  kopertach  z dopiskiem: „ Nabór  na  wolne  stanowisko urzędnicze -  podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym  Urzędu Miejskiego w Pińczowie”.

 

Aplikacje,  które  wpłyną  do  Urzędu  po wyżej  określonym  terminie  nie będą rozpatrywane.

 

 

Wszelkie dodatkowe informacje w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. księgowości podatkowej, udzieli telefonicznie lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie – inspektor  ds. kadr Helena Sobczyk, pokój 24, tel. 041 357-38-71 do 75 wew. 214 i Skarbnik Gminy Pani Mirosława Wiśniewska, pokój nr 7, tel. 041 357-38-71 do 75 wew. 110.

 

 

                                                                                           

 

                                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

                                                                                                                     mgr inż. Włodzimierz Badurak

Zobacz również: