Raport o stanie Gminy Pińczów

2020-08-03 09:16:23 Aktualności

Raport o stanie gminy

W dniu 12 sierpnia 2020 o godzinie 9.00 w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2a odbędzie się Sesja Rady Miejskie w Pińczowie w porządku, której przewidziane jest rozpatrzenie  Raportu o stanie Gminy Pińczów za 2019 rok. Mieszkaniec Gminy Pińczów, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa, ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składa do przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób zamieszkujących Gminę Pińczów. Zgłoszenie zgodnie z załączonym wzorem składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy Gminy Pińczów są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie zgłoszenia, a liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.

Raport o stanie Gminy Pińczów za rok 2019

Zgłoszenie do debaty

Zobacz również: