Sprawozdanie

2014-04-30 12:28:31 Aktualności

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na lata 2011-2015” z 2013 roku.

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na lata 2011-2015”

z 2013 roku.

 

Przyjęty Uchwałą Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010r. „Program współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na lata 2011-2015” określił zakres zadań przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Mieszczą się w nim zadania z obszaru upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, oraz ochronie zdrowia, rehabilitacji, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

W 2013 roku zlecano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizowane w tym trybie zadania obejmowały: kulturę fizyczną, sport i turystykę oraz ochronę zdrowia, rehabilitację, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

W 2013 roku Gmina Pińczów za kwotę 251 000,00 zł w trybie otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zleciła 6 organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych. Zawarto z tymi podmiotami 10 umów, w tym 6 na wspieranie realizacji zadań publicznych i 4 na powierzenie.

Z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeznaczono kwotę 7 000,00 zł. Gmina Pińczów zleciła 2 organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych. Zawarto z tymi podmiotami 2 umowy na powierzenie zadań.

Organizacje pozarządowe wniosły wkład w realizację poszczególnych projektów.         Z jednej strony było to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy.

Organizacje pozarządowe na realizację zadań pozyskiwały środki finansowe od sponsorów prywatnych. W przedsięwzięciach zrealizowanych w 2013 roku uczestniczyły dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół średnich z terenu Gminy Pińczów, jak również osoby dorosłe.

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z lokali            i nieruchomości gminnych na preferencyjnych warunkach.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie udzielali wsparcia organizacyjnego, merytorycznego w szczególności poradnictwa i doradztwa, koordynowali wspólne działania    i przedsięwzięcia. Zajmowali się obsługą konkursów ofert na realizację zadań publicznych, udostępnianiem niezbędnych formularzy oraz udzielaniem instruktarzu na temat ich wypełniania. Przeprowadzano  konsultacje dotyczące procedur zakładania i rejestrowania stowarzyszenia, redagowania statutu, a także procedury ubiegania się i rozliczania dofinansowania zadań publicznych ze środków pochodzących z budżetu Gminy Pińczów oraz innych źródeł, udzielano pomocy w nawiązaniu kontaktów z organizacjami społecznymi, wspierano akcje promujące przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pozarządowym, udzielano rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegały się o środki finansowe z innych źródeł.

Wykaz organizacji, które otrzymały dotację w 2013 roku stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                    i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na lata 2011-2015” z 2013 roku.

 

Obszar:

1) Kultura fizyczna, sport i turystyka.

Nazwa zadania:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności lokalnej Gminy Pińczów oraz promocja regionu na arenie krajowej i międzynarodowej w dyscyplinie sportowej: piłka nożna.

Towarzystwo Sportowe 1946 NIDA – Stowarzyszenie w Pińczowie ul. Pałęki 26, 28-400 Pińczów - 59 000,00 zł. /I Otwarty Konkurs Ofert, wsparcie realizacji zadania publicznego/. Zadanie realizowano od 06.03.2013r. do 30.06.2013r.

Dotacja przeznaczono na  zakup sprzętu i strojów sportowych, pokrycie kosztów transportu, wyżywienie, zakup napojów, odżywek, leków i artykułów medycznych, środków piorących, wynagrodzenie trenerów, koszty sędziowskie, koszty obsługi medycznej, ochrony, wynajem sanitariatów. W zajęciach sportowych uczestniczyło 237 osób z czego 197 to osoby zarejestrowane w Świętokrzyskim Związku Piłki Nożnej.

Nazwa zadania:

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności lokalnej Gminy Pińczów oraz promocja regionu na arenie krajowej i międzynarodowej w dyscyplinie sportowej – zajęcia strzeleckie.

LOK Stowarzyszenie Biuro Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ul. Legnicka 1, 25-328 Kielce – 5 000,00 zł. /I Otwarty Konkurs Ofert, powierzenie realizacji zadania publicznego/. Zadanie realizowano od 08.03.2013r. do 30.11.2013r.

Dotacja przeznaczona została na zakup sprzętu sportowego i zakup nagród. W zajęciach sportowych uczestniczyło: sekcji strzeleckiej – 19 osób, strzelanie z urządzeń pneumatycznych – 75 osób, zawody strzeleckie – 23 osoby, wojewódzkie zawody strzeleckie – 8 osób.

 

 

Nazwa zadania:

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności lokalnej Gminy Pińczów oraz promocja regionu na arenie krajowej i międzynarodowej w dyscyplinie sportowej: piłka nożna.

Towarzystwo Sportowe 1946 NIDA – Stowarzyszenie w Pińczowie ul. Pałęki 26, 28-400 Pińczów - 50 000,00 zł. /III Otwarty Konkurs Ofert, wsparcie realizacji zadania publicznego/. Zadanie realizowano od 07.08.2013r. do 30.11.2013r.

Dotacja przeznaczona została na zakup sprzętów i strojów sportowych, pokrycie kosztów transportu, wyżywienie, zakup napojów, odżywek, leków, artykułów medycznych, wynagrodzenia trenerów, koszty sędziowskie, koszty obsługi medycznej, koszty ochrony, wynajem sanitariatów. W zajęciach sportowych uczestniczyło 200 osób, z czego 186 osób zarejestrowanych w Świętokrzyskim Związku Piłki Nożnej.

 

Obszar:

2) Ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Nazwa zadania:

1. Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia sportowe /propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków i innych używek/: prowadzenie sekcji piłki nożnej.

Towarzystwo Sportowe 1946 NIDA – Stowarzyszenie w Pińczowie - 51 000,00 zł. /I Otwarty Konkurs Ofert, wsparcie realizacji zadania publicznego/. Zadanie realizowano w okresie od 05.03.2013r. do 30.06.2013r.

Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów strojów i sprzętu sportowego dla zawodników, kosztów transportu, wyżywienia, zakupu napojów, wynagrodzenia trenerów oraz opłat startowych na zawodach i turniejach. W zajęciach sportowych uczestniczyło          w grupie Młodzik Starszy – 52 osoby, Trampkarz Starzy – 32 osoby, Junior Starszy – 62 osoby.

Nazwa zadania:

2. Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia sportowe /propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków i innych używek/: prowadzenie zajęć nauki jazdy konnej.

Fundacja „Ekorozwój Ponidzia” ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów – 3 000,00 zł. /I Otwarty Konkurs Ofert, powierzenie realizacji zadania publicznego/. Zadanie realizowano w okresie od 04.05.2013r. do 22.06.2013r.

Dotację przeznaczono na pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestników zajęć, wynagrodzenia trenerów, zakup nagród dla uczestników zajęć, zakup posiłków. W zajęciach uczestniczyło    12 dzieci.

Nazwa zadania:

3. Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia modelarskie i lotniarskie /propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków i innych używek/: prowadzenie zajęć modelarskich i lotniarskich oraz nauka pilotażu i sterowania modelami RC w tym na komputerowym symulatorze lotów.

Aeroklub Regionalny w Pińczowie ul. Zacisze 7/16, 28-400 Pińczów – 12 000,00 zł.                /II Otwarty Konkurs Ofert, wsparcie realizacji zadania publicznego/. Zadanie realizowano            w okresie od 25.06.2013r. do 30.11.2013r.

Dotację przeznaczono na prowadzenie zajęć modelarskich, koszty transportu, wyżywienia      i zakwaterowania na zawodach i pokazach, koszty ubezpieczenia uczestników zadania, wynagrodzenie trenerów i instruktorów, materiały i sprzęt do zajęć oraz zakup nagród.        W zajęciach uczestniczyło 12 dzieci.

Nazwa zadania:

4. Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia pływackie /propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków i innych używek/: prowadzenie pozalekcyjnych zajęć nauki pływania dla wszystkich zainteresowanych dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów oraz prowadzenie sekcji pływackiej.

Fundacja „Ekorozwój Ponidzia” ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów – 4 500,00 zł. /II Otwarty Konkurs Ofert, powierzenie realizacji zadania publicznego/. Zadanie realizowano w okresie od 21.06.2013r. do 30.11.2013r.

Dotację przeznaczono na prowadzenie zajęć pływackich, zakup strojów i sprzętu sportowego, nagrody, wynajem niecki basenowej, obsługę instruktorską. W zajęciach uczestniczyły          24 osoby.

Nazwa zadania:

5. Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia świetlicowe /propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków               i innych używek/: prowadzenie zajęć opartych na realizacji programów profilaktycznych         w świetlicy środowiskowej w Podłężu.

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce – 9 000,00 zł.      /II Otwarty Konkurs Ofert, wsparcie realizacji zadania publicznego/. Zadanie realizowano      w okresie od 21.06.2013r. do 30.11.2013r.

Dotację przeznaczono na pokrycie wynagrodzenia instruktora świetlicy. W zajęciach                z j. niemieckiego, profilaktycznych, plastycznych i warsztatach stolarskich uczestniczyło         30 dzieci.

Nazwa zadania:

6. Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia sportowe /propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków i innych używek/:

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć nauki pływania dla wszystkich zainteresowanych dzieci     i młodzieży z Gminy Pińczów oraz prowadzenie sekcji pływackiej.

Uczniowski Klub Sportowy „ŹRÓDEŁKO – SWIM” ul. 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów – 4 500,00 zł. /II Otwarty Konkurs Ofert, powierzenie realizacji zadania publicznego/.

Dotacji nie wykorzystano.

Nazwa zadania:

7. Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia sportowe /propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków i innych używek/: prowadzenie sekcji piłki nożnej.

Towarzystwo Sportowe 1946 NIDA – Stowarzyszenie w Pińczowie - 53 000,00 zł.                 /III Otwarty Konkurs Ofert, wsparcie realizacji zadania publicznego/. Zadanie realizowano      w okresie od 12.08.2013r. do 30.11.2013r.

Dotacja przeznaczona została na zakup strojów i sprzętu sportowego, pokrycie kosztów transportu, wyżywienia zawodników, zakupu napojów, wynagrodzenia trenerów oraz opłat startowych na zawodach i turniejach. W zajęciach sportowych uczestniczyło w grupie Trampkarz Młodszy  – 53 osoby, Junior Starszy – 60 osoby, Junior Młodszy – 21 osoby.

 

Zgodnie z art. 19a pkt 1 ustawy, na wniosek organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Ludowe Chata Bogucka, Bogucice I, 28-400 Pińczów, Gmina Pińczów zleciła z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego z obszaru ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Nazwa zadania:

Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia świetlicowe /propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków              i innych używek/: prowadzenie zajęć opartych na realizacji programów profilaktycznych         w świetlicy środowiskowej w Bogucicach.

Na powyższe zadanie przyznano dotację w kwocie 2 000,00 zł. /z pominięciem otwartego konkursu ofert, powierzenie realizacji zadania publicznego/. Zadanie realizowano w okresie od 08.11.2013r. do 31.12.2013r. Dotację przeznaczono na wynagrodzenie instruktora prowadzącego zajęcia plastyczne, kulinarne i profilaktyczne.

 

Zgodnie z art. 19a pkt 1 ustawy, na wniosek organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Klub Wodny „KON-TIKI”, ul. Pałęki 28, 28-400 Pińczów Gmina Pińczów zleciła z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego z obszaru kultura fizyczna, sport       i turystyka.

Nazwa zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności lokalnej Gminy Pińczów – WAKACJE NA WODZIE.

Na powyższe zadanie przyznano dotację w kwocie 5 000,00 zł. /z pominięciem otwartego konkursu ofert, powierzenie realizacji zadania publicznego/. Zadanie realizowano w okresie od 01.08.2013r. do 31.08.2013r. Dotację przeznaczono na zakup sprzętu sportowego, zakup paliwa, zakup napojów. Dotację wykorzystano w 94,93%. W szkoleniu wzięło udział               40 uczestników.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

/-/mgr inż. Włodzimierz Badurak

 

 

 

 

 

Opracowała: A. Strączek

Zobacz również: