Wybory ławników

2015-06-16 12:17:49 Aktualności

31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Miejskiej w Pińczowie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników

WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Miejskiej w Pińczowie  z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
- do Sądu Okręgowego w Kielcach  - 3 ławników,

- do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie  - 1 ławnik  w tym 1 ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy.

- do Sądu Rejonowego w Pińczowie – 5 ławników.

 

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

Rada Miejska w Pińczowie  będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

 

WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA

 

Wzór karty zgłoszenia kandydata  na ławnika można pobrać także w Urzędzie Miejskim w Pińczowie  przy ul. 3 Maja 10 w pokoju 23  - I piętro, 

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.

- poniedziałek – piątek  godz. od 7:30 do 15:30

w Urzędzie Miejskim w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10 , w kancelarii urzędu na I piętrze w pokoju 29.

 

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Zobacz również: