Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy

2015-09-10 12:19:57 Aktualności

Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – tytuł: „Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów”.

Publikowana oferta poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu określonego w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                  (Dz. U. 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres:

Urząd Miejski w Pińczowie

ul. 3 Maja 10

28-400 Pińczów

fax: (041) 357 26 45

e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl

 

Treść oferty

 

 

Zobacz również: