OBWIESZCZENIE Starosty Pińczowskiego znak AB.VI.6740.D.1.2021, z dn.17 czerwca 2021 roku

2021-06-17 12:38:54 Aktualności

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.49 w związku z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2020 roku, poz.256 ze zm.)
S t a r o s t a P i ń c z o w s k i z a w i a d a m i a, że w dniu 14 czerwca 2021 roku wniesione zostało odwołanie od decyzji decyzji Starosty Pińczowskiego z dnia 25 maja 2021 roku Nr AB.VI.6740.D.1.2021, udzielającej Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej - ulicy Przemysłowej - na odcinku od km 0+196,00 do km 1+113,00 wraz ze zjazdami, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym oraz przebudową napowietrznej i kablowej linii nN, sieci wodociągowej oraz gazociągu średniego ciśnienia w Pińczowie, na obrębach 05 i 02.

więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak IR.II.746.20 2021 z dnia 08 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2021-06-08 14:02:50 Aktualności

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak IR.II.746.20 2021 z dnia 08 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ZA ROK 2020

2021-05-27 13:16:33 Aktualności

Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Pińczowie raport o stanie Gminy Pińczów. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Miejska w Pińczowie rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport o stanie Gminy Pińczów za rok 2020 rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem mieszkańcy Gminy Pińczów mogą zabierać głos. Mieszkaniec Gminy Pińczów, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa, ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składa do przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób zamieszkujących Gminę Pińczów. Zgłoszenie zgodnie z załączonym wzorem składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy Gminy Pińczów są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie zgłoszenia, a liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób. więcej»

OBWIESZCZENIE Starosty Pińczowskiego znak AB.VI.6740.D.1.2021, z dn.26 maja 2021 roku

2021-05-26 11:02:28 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E

S t a r o s t a P i ń c z o w s k i

zawiadamia, że na wniosek z dnia 15 marca 2021 roku (uzupełniony w dniu 30 marca 2021 roku) Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, działającego przez pełnomocnika

wydana została w dniu 25 maja 2021 roku decyzja nr AB.VI.6740.D.1.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej - ul.Przemysłowej - na odcinku od km 0+196,00 do km 1+113,00 wraz ze zjazdami, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym oraz przebudową napowietrznej i kablowej linii nN, sieci wodociągowej oraz gazociągu średniego ciśnienia, w Pińczowie na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak KR.ZUZ.1.4210.98.2021.MG z dnia 12.05.2021

2021-05-14 09:50:18 Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak KR.ZUZ.1.4210.98.2021.MG z dnia 12.05.2021 więcej»

Konsultacje Społeczne

2021-05-12 12:53:55 Aktualności

STOWARZYSZENIE LUDOWE CHATA BOGUSKA W BOGUCICACH PIERWSZYCH Pińczowie z zakresu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym. Tytuł: Wakacje w Chacie Boguckiej
Publikowana oferta poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu określonego w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019r., poz.688 z późniejszymi zmianami)
Uwagi można składać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:
Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 Maja 10, 28-*400 Pińczów
Tel: 412345100 fax:0412345101
email: sekretariat@pinczow.com.pl więcej»

Konsultacje Społeczne

2021-05-12 12:34:38 Aktualności

Oferta Stowarzyszenia Towarzystwa Sportowego 1946 Nida-Stowarzyszenie w Pińczowie z zakresu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym. Tytuł: Gry i Zabawy w nauczaniu i doskonaleniu gry w piłkę nożną dla dzieci w wieku 6-7 lat/skrzaty/ poprzez prowadzenie zajęć treningowych w piłkę nożną i prowadzenie zajęć teoretycznych dotyczące zdrowia i wolnego od nałogów trybu życia.
Publikowana Oferta poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu określonego w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019r., poz. 688 z późniejszymi zmianami)
Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie faxem lub pocztą elektroniczną na adres:
Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel: 412345100
fax: 0412345101.
email: sekretariat@pinczow.com.pl więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

2021-05-10 12:48:32 Aktualności

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego znak AB.VI.6740.D.3.2021 z dnia 7 maja 2021 roku

2021-05-10 08:58:54 Aktualności

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego znak AB.VI.6740.D.3.2021 z dnia 7 maja 2021 roku więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak KR.ZUZ.1.4210.19.2021.MG z dnia 20.04.2021

2021-04-28 08:06:21 Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak KR.ZUZ.1.4210.19.2021.MG z dnia 20.04.2021 więcej»