Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

2021-08-27 11:04:57 Aktualności

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. Uzdrowiska w Urzędzie Miejskim w Pińczowie. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko główny specjalista ds. uzdrowiska w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

2021-08-23 14:22:56 Aktualności

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko główny specjalista ds. uzdrowiska w Urzędzie Miejskim w Pińczowie. więcej»

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2021-08-06 11:17:47 Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. Uzdrowiska w Urzędzie Miejskim w Pińczowie. więcej»

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

2021-08-04 09:16:28 Aktualności

INFORMACJA dotycząca programu priorytetowego Czyste Powietrze więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak IR.II.7840.3.3.2021 z dnia 13.07.2021 roku

2021-07-16 10:52:51 Aktualności

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak IR.II.7840.3.3.2021 z dnia 13.07.2021 roku
więcej»

NFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pińczowie

2021-07-08 14:57:34 Aktualności

INFORMACJA
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pińczowie więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak KR.ZUZ.1.4210.71.2021.AM z dnia 30.06.2021

2021-07-02 10:25:48 Aktualności

Zawiadomienie o wszczęcie postępowania administracyjnego więcej»

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

2021-06-18 08:01:57 Aktualności

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do "AKTUALIZACJI PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO" więcej»

OBWIESZCZENIE Starosty Pińczowskiego znak AB.VI.6740.D.1.2021, z dn.17 czerwca 2021 roku

2021-06-17 12:38:54 Aktualności

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.49 w związku z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2020 roku, poz.256 ze zm.)
S t a r o s t a P i ń c z o w s k i z a w i a d a m i a, że w dniu 14 czerwca 2021 roku wniesione zostało odwołanie od decyzji decyzji Starosty Pińczowskiego z dnia 25 maja 2021 roku Nr AB.VI.6740.D.1.2021, udzielającej Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej - ulicy Przemysłowej - na odcinku od km 0+196,00 do km 1+113,00 wraz ze zjazdami, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym oraz przebudową napowietrznej i kablowej linii nN, sieci wodociągowej oraz gazociągu średniego ciśnienia w Pińczowie, na obrębach 05 i 02.

więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak IR.II.746.20 2021 z dnia 08 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2021-06-08 14:02:50 Aktualności

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak IR.II.746.20 2021 z dnia 08 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»