obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - zawiadomienie stron o toczącym się postępowaniu w sprawie "Budowa gazowej sieci rozdzielczej średniego ciśnienia na terenie miasta Pińczowa"

Wersja do druku

Pińczów, dn. 14.02.2006r.

 

ROŚ.IIIb.7627/11/06

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

 

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zmianami) zawiadamiam, że:

1. w dniu 14.02.006r. w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania

    decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod

    nazwą: „ Budowa gazowej sieci rozdzielczej średniego ciśnienia na terenie miasta Pińczowa”   

    obejmującym miasto Pińczów ( obręb: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14) skierowane

    zostało do Wojewody Świętokrzyskiego zapytanie dotyczące obowiązku i zakresu raportu o

    oddziaływaniu na środowisko następującej treści:

 Pieczęć podłużna o treści:

Urząd Miejski

28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10

tel. (041)3573912; fax: (041) 3572645

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                                                                             Pińczów dnia 14.02.2006r.

 

ROŚ.III b.7627/11/06                                                                                       

                                                                            Wojewoda Świętokrzyski                                       

         Stosownie do postanowień art. 51 ust. 1 pkt. 3  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz.627 z późn. zmianami) Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie zwraca się z uprzejmą prośbą o stwierdzenie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa gazowej sieci rozdzielczej średniego ciśnienia na terenie miasta Pińczowa”  wnioskodawca: GASKON S.A., 02-512 Warszawa, ul. Puławska 14 – działający za pośrednictwem pełnomocnika Pana Stanisława Sobierajskiego, Pińczów, ul.Przemysłowa 4.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze Natura 2000 – Ostoja Nidziańska – kod obszaru: PLH 260003.

Informacje o przedsięwzięciu:

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Budowa gazowej sieci rozdzielczej średniego ciśnienia. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje całe miasto Pińczów ( obręb: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14).

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną.

-          długość sieci gazowej 8654m, szerokość pasa oddziaływania 1m (po 0,5m na stronę)

-          ciśnienie robocze 0.4 MPa

3. Rodzaj technologii

istniejący stan zagospodarowania terenu przeznaczonego pod gazociąg::

·                            Obręb 10 i 9 oraz część obrębu 8: do skrzyżowania gazociągu z ulicą Grunwaldzką to

                 pola uprawne.

·                            Pozostała część obrębu 8 to chodniki przy ulicach

·                            Obręb 13: gazociąg w całości jest zlokalizowany w chodnikach przy ulicach

·                            Obręb 5: gazociąg jest zlokalizowany w chodnikach i częściowo poza pasem

                 drogowym w terenie utwardzonym działek sąsiednich.

·                            Obręb 2: gazociąg jest zlokalizowany  w dukcie pieszym łączącym ul. Żwirki i

                Wigury z ulicą Przemysłową. W ulicy Przemysłowej jest zlokalizowany w chodniku.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia – długość 8654m, średnica od dn 250 do dn 90 .

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

nie dotyczy

6. Rozwiązania chroniące środowisko.

     Podczas budowy gazociągu będą prowadzone roboty ziemne. Na terenach rolniczych będą one

     polegać na odłożeniu humusu na całej głębokości jego wysterowania i na całej długości trasy

     gazociągu. Pozostały grunt zostanie odłożony oddzielnie. Po zakończeniu robót wykopy zostaną

     zasypane w kolejności: najpierw grunt rodzimy i jego zagęszczenie warstwami a potem

     przywrócenie warstwy humusu. Na pozostałym terenie, który jest terenem utwardzonym i

     zabudowanym chodnikami prace będą polegać na demontażu chodnika, wykonaniu wykopów i

     odbudowie chodnika.

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko - nie dotyczy

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko – nie dotyczy

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody znajdującej się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko.

Działki objęte inwestycja znajduje się na obszarze NATURA 2000 OSTOJA NIDZIAŃSKA PLH 260003 oraz na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Proszę o zajęcia stanowiska w formie postanowienia z uzasadnieniem.

Zał: szt. 2 (wykaz stron postępowania i mapa z naniesioną trasą przedsięwzięcia)

Otrzymują:

1. Adresat

2. PFK GASKON S.A.

    Warszawa, ul. Puławska 14

    Pełnomocnik: Pan Stanisław Sobierajski

    Pińczów, ul. Przemysłowa 4

3. Strony powiadomione obwieszczeniem

4. a/a

pieczęć o następującej treści: 

                                                                                                    Z up.Burmistrza

                                                                                                   mgr Alina Pełka

                                                                                              z-ca Naczelnika Wydziału

                                                                                            Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                                                                              (podpis)

2. Zapytanie skierowane do Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.02.2006r.

    znak: ROŚ. IIIb. 7627/11/06 będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za

    dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

    Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie,

    Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy pon. śr. czw.

     w godz. 7.30 – 15.30, pt. w godz. 7.30-14.00

                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

                                                                                 mgr inż. Łukasz Łaganowski     

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1761

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-02-17 12:17:35
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-02-17 12:52:39
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-02-17 12:17:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony