Obwieszczenie Burmistrza Miasta i gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów, dn. 16.02.2006r.

 

ROŚ.II.7627/10/4/06

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zmianami) zawiadamiam, że:

 

1. w dniu 15.02.006r. w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów” – etap II: kanalizacja sanitarna – grawitacyjna
i tłoczna wraz z pompowniami i przyłączami energetycznymi oraz siecią wodociągową dla miejscowości Szarbków, Chruścice, Chwałowice, Chrabków, Uników,
skierowane zostało do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zapytanie dotyczące obowiązku i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko następującej treści:

 

Pieczęć podłużna o treści:

Urząd Miejski

28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10

tel. (041)3573912; fax: (041) 3572645

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pińczów dnia 15.02.2006 rok

ROS.II.7627/10/4/06                                      

                                                                                                        Państwowy  Powiatowy

                                                                                                        Inspektor   Sanitarny

                                                                                                        28-100 Busko – Zdrój                                           

                                                                       ul. Stefana Batorego 2        

 

           

Urząd Miejski w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedkłada celem uzyskania opinii dotyczącej sporządzenia i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wniosek Gminy Pińczów ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów w imieniu i na rzecz której działa Prezes Zarządu Spółdzielni Pracy „Inwestprojekt Świętokrzyski” Pan Jan Sowiar, ul. Targowa 18, 25 – 520 Kielce
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów” – etap II: kanalizacja sanitarna – grawitacyjna i tłoczna wraz z pompowniami i przyłączami energetycznymi oraz siecią wodociągową dla miejscowości Szarbków, Chruścice, Chwałowice, Chrabków, Uników.

Postanowienia art.51 ust.3 pkt 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2001 roku Nr 62, poz.627 z póź. zmianami) wprowadzają wymóg stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest częściowo w Szanieckim Parku Krajobrazowym oraz częściowo
w Nadnidziańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu a jedna miejscowość – Chruścice - na obszarze NATURA 2000. Zadanie to jest kontynuacją etapu I, wobec którego prowadzone jest obecnie postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w trybie art. 10 ustawy z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 113 poz. 954)
a uzupełnienie etapu I – postępowanie w trybie art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

            Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. z 2004 roku nr 257, poz. 2573 ze zmianami/ „kanały odkryte lub rurociągi, służące do przesyłu wody, z wyłączeniem przyłączy doprowadzających wodę do budynków” oraz z § 3 ust.1 pkt. 72 a „sieci kanalizacyjne, którymi odprowadzane są ścieki z wyłączeniem przyłączy odprowadzających ścieki z budynków” należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

 

W załączeniu przedkładam wniosek z dnia 20.01.2006r., który zawiera informacje określone w art.49 ust.3 Prawo ochrony środowiska.

 

Jednocześnie informuję, że zapytanie nie dotyczy działek nr 624/1 obręb Chruścice i nr 461 obręb Szarbków wskazanych we wniosku – organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wymienionego wyżej przedsięwzięcia jest wojewoda. Działki te znajdują się na terenie zamkniętym linii kolejowych.

            Proszę o wyrażenie opinii, dotyczącej sporządzenia i zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko w formie postanowienia z uzasadnieniem.

 

 

Zał.:

1. wniosek

2. mapa orientacyjna z zaznaczoną trasą wodociągu i kanalizacji – mapy ewidencyjne do wglądu
w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. Złota 7

 

pieczęć o następującej treści: 

                                                                                                                     Z up.Burmistrza

                                                                                                                                 mgr Alina Pełka

                                                                                                                            z-ca Naczelnika Wydziału

                                                                                                                        Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                                                                                                   (podpis)

 

 

Otrzymują::

1.                   Adresat

2.         Gmina Pińczów

Ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

3.         Prezes Zarządu Spółdzielni Pracy „Inwestprojekt Świętokrzyski”

            Pan Jan Sowiar, ul. Targowa 18, Kielce

4.         Strony postępowania powiadomiono obwieszczeniem

5.         a/a

 

2.   Zapytanie skierowane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 15.02.2006r. znak: ROŚ.II.7627/10/4/06 będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy pon. śr. czw.  w godz. 7.30 – 15.30,
pt. w godz. 7.30-14.00

 

                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

 

                                                                                 mgr inż. Łukasz Łaganowski      

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gmiby Pińczów

Postępowanie dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I” informuję, że w dniu 07.03.2006r. zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i gminy Pińczów

Postanowienie o sporządzeniu raportu


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 886

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-02-20 13:57:47
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-02-22 10:18:42
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-02-20 13:57:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony