Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

                                                                                   Pińczów, dnia 23.02.2006r.

ROS.II.7627/9/3/06

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

1.  w dniu 23.02.2006r. został przesunięty termin załatwienia wniosku w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I”

Zawiadomienie miało następującą treść:

 

Pieczęć o treści:

Urząd Miejski

28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10

tel. (041)3573912; fax: (041) 3572645

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pińczów, 23.02.2006r.

ROŚ.II.7627/9/3/06

Zawiadomienie

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

            Zgodnie z treścią art. 36 Kodeks postępowania administracyjnego uprzejmie informuję, że termin załatwienia wniosku z dnia 19.01.2006r. (data wpływu – 20.01.2006) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I” został przesunięty na dzień 20.04.2006r., ze względu na skomplikowane procedury postępowania, długi okres oczekiwania na opinię dotyczącą obowiązku i zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko oraz dalsze postępowanie mające na celu wydanie wymienionej decyzji.

 

Zgodnie z art. 35 § 5 do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

O sposobie załatwienia wniosku w tym terminie wnioskodawca zostanie zawiadomiony odrębnym pismem.

 

Pieczęć o następującej treści:                           Z up.Burmistrza  mgr Alina Pełka z-ca Naczelnika Wydziału

                                                                                                                    Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                                                                                               (podpis)

 

Otrzymuje:

1.        Gmina Pińczów

ul. 3 Maja 10

28 – 400 Pińczów

2. A/a

3. strony postępowania otrzymują do wiadomości obwieszczeniem Burmistrza Miasta
   i Gminy Pińczów

 

2. Zawiadomienie o przedłużeniu załatwienia sprawy z dnia 23.02.2006r. znak: ROŚ.II.7627/9/3/06 będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy pon. śr. czw. w godz. 7.30 – 15.30, pt.
w godz. 7.30-14.00

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

mgr inż. Łukasz Łaganowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 689

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-02-27 14:32:21
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-02-28 14:17:31
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-02-27 14:32:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony