Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wersja do druku

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10

 

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

 

1.       Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul.3 Maja 10,

2.       Nazwa stanowiska pracy: Strażnik miejski

3.       Wymagania niezbędne (formalne):  

1)      obywatelstwo polskie,

2)      ukończone 21 lat,

3)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności  do czynności prawnych,

4)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5)      co najmniej wykształcenie średnie,

6)      nienaganna opinia,

7)      sprawność fizyczna i psychiczna,

8)      oświadczenie o niekaralności,

9)      uregulowany stosunek do służby wojskowej.

10)        złożenie  wymaganych w ust. 6 dokumentów.

4.    Wymagania dodatkowe:

1)      obligatoryjne uprawnienia - prawo jazdy kat. B,

2)      doświadczenie zawodowe - odbyta zasadnicza służba wojskowa w Oddziałach

        Prewencji Policji / fakultatywnie /,

3)      predyspozycje osobowościowe - asertywność, zdecydowanie, wysoka kultura

        osobista, szybkość podejmowania decyzji,

4)      umiejętności zawodowe – obsługa komputera oraz innych urządzeń biurowych, 

         posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego.

5.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)         Zadania główne - wynikające z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

2)         Zadania pomocnicze – nie wynikające z Ustawy, zlecone przez przełożonego

3)         Zadania okresowe - wynikające z aktualnie istniejących potrzeb.

4)         Zakłócenia działalności- interwencje w terenie.

5)         Zakres ogólnych obowiązków:

a)      ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

b)      ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

c)      informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, a także

             inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie

             popełnianiu przestępstw i wykroczeń,

d)      konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości

              pieniężnych dla potrzeb gminy.

6)         Szczególne prawa i obowiązki:

a)      strażnik wykonując zadania ma prawo do:

·        udzielania pouczeń,

·        legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

·        ujęcia osoby stwarzającej w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia i doprowadzenia bez zbędnej zwłoki do najbliższej jednostki Policji,

·        nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

·        dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

·        usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,

·        wydawania poleceń,

·        żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

·        zwracania się w nagłych przypadkach do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,

·        obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych,

b)      strażnik wykonując powierzone zadania ma obowiązek:

·        przestrzegania prawa,

·        rzetelnego i terminowego wykonywania poleceń przełożonych,

·        poszanowania powagi, honoru, godności własnej i innych ludzi,

·        zachowania tajemnicy państwowej i służbowej,

·        podejmowania interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,

·        zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,

·        stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

·        zachowania się z godnością w czasie pracy i poza nią.

7)         Stopień samodzielności na stanowisku - zgodnie z Ustawą o strażach gminnych, Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia oraz decyzją przełożonego

6.     Wymagane dokumenty:

1)         pisemne zgłoszenie udziału w naborze na stanowisko strażnika miejskiego,

2)         życiorys (CV),

3)         list motywacyjny,

4)         wymagane w ust.3 pkt. 3), 4) i 8) oświadczenia,

5)         kserokopia dokumentu  poświadczającego wykształcenie (dyplomu),

6)         kwestionariusz osobowy,

7)         kserokopie świadectw pracy,

8)         kserokopie innych dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje i umiejętności.

7.     Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego (Kancelaria Urzędu – Pokój 29) lub na adres: Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 27 marca 2006 roku godz. 900 (w przypadku wysłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu). Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z napisem: „Dotyczy naboru na stanowisko Strażnika miejskiego”. Dokumenty, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj.DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (tj.DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

8.     Informacje dodatkowe.

1)      Złożone dokumenty zostaną otwarte w siedzibie Urzędu w dniu 27 marca br. o godz. 1000.

2)      Dokumenty aplikacyjne mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej. Dokumenty aplikacyjne składane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane, z wyjątkiem opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 roku Nr 130 poz.1450).

3)      Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

4)      Procedura naboru będzie dotyczyć wyłącznie kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i zostanie przeprowadzana w dwóch etapach:

a)      test kwalifikacyjny w dniu 30.03.2006. o godz. 900 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ulicy 3 Maja 10 , którego przedmiotem będzie sprawdzenie ogólnej wiedzy, a w szczególności  w zakresie znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządów, funkcjonowaniem i zadaniami straży miejskich. Każde zadanie w teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową, podaną kandydatom przed rozpoczęciem rozwiązywania testu. Kandydat w sumie z testu może maksymalnie otrzymać 100 punktów. Każdy członek komisji rekrutacyjnej oddzielnie ocenia test kwalifikacyjny. Ogólna punktacja z testu  kwalifikacyjnego jest ilorazem sumy punktów przydzielonych przez wszystkich członków komisji przez liczbę członków komisji. Informacja o wynikach testu kwalifikacyjnego zostanie udzielona wszystkim zainteresowanym w dniu 31.03.2006. o godz. 900 w miejscu wskazanym powyżej.

a)      rozmowa kwalifikacyjna  z kandydatami, którzy pozytywnie zaliczyli test kwalifikacyjny  zostanie przeprowadzona w dniu 31.03.2006. o godz. 900 w świetlicy Urzędu Miejskiego. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych, jak również sprawdzenie predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Każdy członek komisji rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10. Ogólna punktacja z rozmowy kwalifikacyjnej jest ilorazem sumy punktów przydzielonych przez wszystkich członków komisji przez liczbę członków komisji.

5)      Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminy.com.pl/pinczow), na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Pińczowie przy ul.3 Maja 10, w Powiatowym Urzędzie Pracy i w Gminnym Centrum Informacji w Pińczowie przy ul. Złotej 7.

6)      Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi:

a)      dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie naboru, dołącza się do jego akt osobowych.

b)      dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole z naboru  będą przechowywane w kadrach przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

c)      dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

7)      Kandydat wybrany na strażnika miejskiego w procedurze naboru zostanie zatrudniony na okres do 12 m-cy, w którym to terminie przejdzie przeszkolenie podstawowe dla pracowników Straży Miejskiej i dopiero po pozytywnym zaliczeniu egzaminu tego szkolenia zaistnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.

8)      Osoba rezygnująca z pracy w Urzędzie jako strażnik Straży Miejskiej w okresie do lat trzech od daty zawarcia umowy, zostanie obciążona kosztami szkolenia, wydanych sortów odzieżowych oraz kosztami przeprowadzonych badań lekarskich.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1018

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2006-03-09 15:48:47
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-03-10 07:40:29
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2006-03-27 14:30:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony