Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gmiby Pińczów

Wersja do druku

                                                                                                               Pińczów, dnia 08.03.2006r.

ROS.II.7627/9/5/06

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

1.  w dniu 07.03.2006r. w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I”  informuję, że w dniu 07.03.2006r. zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienie miało następującą treść:

 

Pieczęć podłużna o treści:

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

Pińczów, 07.03.2006r..

ROŚ.II.7627/9/5/06

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001r.
z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113 poz. 954), oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z póżn. zm.)

W postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek z dnia 19.01.2006r. Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

stwierdzam

 

obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I ”przewidzianego do realizacji na działkach położonych w miejscowościach:

Szczypiec, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 15,16/8,167,75,76,105,113,114,141,115,125,126,148,140,127,215,216,229,181, 169,145,106,107,109,128,110, 172,111,138,139,183,131,168,77, 144, 165, 205,207, 214, 453,

Brzeście, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1230/1,1205,1204,1203,1202,1201,1192,1193,1194,1200,1190,1191,997, 1229/1,544,545,436,178,181,1409,182,367/2,371/1,371/3,371/4,465,423,424,473/2,426,479,427,429/1,429/3,433/2,433/3,1242/2, 433/5,434/1,460/2,608/2,462,463,464/1,464/2,466,468,469,470,471,473/3,474,475,481,482,484,485,488,500,502/1,505/2,507/1, 512/1,517,785,518,519/1,519/2,520,524/1,699,1242/1,526,538/4,528,541,529,542,543,701/1,701/3,783,784,786,531/1,532/1,532/6,533,534,535,538/3,540/1,544,854/1,545,601,607/1,608/1,613,614,615/1,615/2,616/1,629/1,631/1,636,637,638,639,788,690,697/1, 698,702,705,782,787,808/1,1183,1184,1185/6,1185/5,1218,1317,1352,1354,1219,1220,1221,1238,1239/1,1239/2,1240/1,1241, 1243,1244,1245,1247,1248,1249,1250,1251,1253,1254,1255/1,1255/2,1256/2,1259,1260,1261,1263,1264/2,1265,1266,1267,1268, 1269/1,1270/3,1272,1273,1274,1275,1276,1277/1,1277/2,1367,1369,1278,1279,1280,476,1281,1282,1286,1284,1285,1288,1289, 1291,1292,1293/2,1293/3,1294/1,1294/2,1296,1300,1297,1298/3,1298/6,1301,1302,1303,1304,1305,1306,1361,1307/1,1309,1310, 1312/1,1312/3,1312/4,1314,1320,1322,1326,1337,1339,1338/1,1340,1341,1346,1348,1350,1362,1364,1400,1452,1453,372,458, 486,499,530,550,703,814/2, 855,1189,1287,1293/1,1396,1410,467,792,814/1,1258,1299,1311, 298,366/1,177/1,178/1,258,299,364

Włochy, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 274,689,273,457,503,68,62,266,424,223/1,209/3,209/4,427,72,73,361,214,220, 426,464,210,211,465,64,434,348,343,371/1,371/11,219,453/3,449,74/2,366/1,454,230,439,440,365,367,368/3,356,357,71,216,123, 217,288,289,363,364,460,283,284,444,285,286,287,417,421,456/1,236,67,456/2,213,302,371/7,431,321/7,321/10,231,442,234,277,278,368/2,69,451,445,66/6,432,208,206,370,371/3,438,66/7,423,429,430,235/1,235/2,237,76,77/1,419,420,280,282,300/1,301/1,57,323,344,502,274,368/6,369,

Pińczów oznaczonych w ewidencji gruntów nr: Obręb 02: 12/13,12/42,12/43,12/49,12/57,30/4,33,48/2,78,55; obręb 03: 1/1,2/2,1/2, 16,18/1,17,34,84,42,38/1,39,40,37/1,33,36,35,44,49,48/2,53,55,57,86/1,86/2,86/3,86/5,86/6,86/7,86/8,86/9,76/3,79,80,3,76/1,76/3, 3/1,3/3; obręb 06: 238/1,240,289; obręb 07: 23,24,25,26,27/1,27/2,37,38/1,39,40,41,43,44,54,109,164,165,166; obręb 13: 292,305, 363,409,457/3,460,461,463,464/1,464/2

Skowronno Górne oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 436,499,475,502,501,381/1,382,439,392,442,440,441,390,388,389, 443,444,445,449,398,451,452,394,461,462,404,405,456,458,457,465/1,466,464,378,380,496, 500,421,506,437,

Skowronno Dolne oznaczonych w ewidencji gruntów nr:422,227,228,215,

 Podłęże oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 95,193,194,644,169/3,170,173,174,176,255,256,186,188,192,195,196,357,272,249, 250,251,253,254,257,258,590,591,589,259,260,261,337/2,266,268,271,317/1,648,630/1,337/1,342,345,347,349,351,352,354,353,356,610,632,943,944,358,482,362,363,365,366,368,369,371,651,688,687,960,404,422,458,467,481,508,509,511,510,513,521,586, 588,592,593,597,598,599,600,601,604,624,662,664,611,612,614,654,620,622/2,660,626,628/1, 628/2,630/2,631,634,633/1,633/2, 635,637,636,638,639,642,643,645/1,645/2,656/1,656/2,658,717,718,747/1,747/4,748,769,197,273,420,584

Skrzypiów oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 122/1,122/2,126,30,257/1,257/2,137/1,137/2,138,139, 140,148,237/3,240,241, 243/1,243/2,245/1,245/2,247/1,247/2,248/1,249,250/1,251,252,253,254,255,256,258, 259/1,259/2,260,261,262,667,263,264,265, 266,267/1,267/2,268,658,659/2,269,290,270/1,270/2,271,676/2,272, 273,274,152,275,276,277/1,277/2,278,309/3,279,281/1,281/2, 285,287,306/1,292,293,295,305,306/12,306/13, 306/3,307/1,309/1,309/2,309/4,310,309/5,314/1,314/6,314/8,314/5,314/6,320/2, 320/4,321,322,398,331,151, 333/1,334/2,335,336,337,339,341,342,343,344,346,370,371,373,375,397,553,400,554,558/4,602,603, 610,611/1,611/2,614,642,652/1,652/2,659/4,464/1,464/2,77,291,362,604,189,348,352,545,283,314/1,314/6,314/8,676/1, 676/2

 

I.  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien posiadać, zgodnie z art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska następujący zakres:

/numeracja pkt. zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska)

1)       opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a)        charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji,

b)       główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych

c)        przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,

2)       opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,

2a)opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

3)       opis analizowanych wariantów, w tym wariantu:

        b)    najkorzystniejszego dla środowiska,

wraz z uzasadnieniem ich wyboru,

4)       określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko,

4a)analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie,

5)       uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

a)     ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze,

b)     powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c)     dobra materialne,

d)     zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a) – d)

6)       opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a)     istnienia przedsięwzięcia,

b)    wykorzystywania zasobów środowiska,

c)     emisji

oraz metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę,

7)       opis przewidywanych działań mających na celu zapobiegania, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,

8)       jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie z zastrzeżeniem, że jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 Prawo ochrony środowiska

9)       wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich,

13)wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport,

14)streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,

15)nazwisko osoby sporządzającej raport,

16)źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

 

II.    Raport należy ograniczyć do określenia oddziaływania przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000.

 

III.       Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji oraz eksploatacji.

 

Uzasadnienie

Inwestor wnioskiem z dnia 19.01.2006r. (data wpływu wniosku: 20.01.2006r., zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest w myśl art. 10 ustawy
z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – na jego realizację została wydana Decyzja Starosty Pińczowskiego Nr AB. VI – 7351 / 152 / 04 z dnia 07 grudnia 2004r. zatwierdzająca projekt budowlany
i udzielająca pozwolenia na budowę. Decyzja ta jest prawomocna. W uzasadnieniu tej decyzji napisano: „Przed wydaniem pozwolenia organ przeprowadził postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko – wniosek umieszczony został
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie”. Postępowanie
w sprawie oddziaływania na środowisko przeprowadzono także na etapie wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – organ wydający decyzję odstąpił wówczas od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Starosty Pińczowskiego. W ówczesnym stanie prawnym nie badano wpływu przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ustanowiono bądź planuje się ustanowić ostoje Natura 2000 – przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dwóch ostoi: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Nidy PLB 260001 i projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nidziańska PLH 260003. Obowiązek ochrony zasobów przyrody w obszarach Natura 2000 wynika z ustawy z dnia 16 kwietnia 2000 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r.Nr.92 poz.880 z póź. zm.)

Wnioskowana inwestycja zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz.2573
z późn. zm.) § 3 ust. 1 pkt. 63 i 72a), zaliczona jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu ustalany jest w drodze postanowienia przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po uprzednim zasięgnięciu opinii organu ochrony środowiska, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego a w przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 także wojewody. W przypadku inwestycji, na które wydane było pozwolenie na budowę przed 28 lipca 2005r. organ stwierdza obowiązek sporządzenia raportu oraz ustala jego zakres tylko dla przedsięwzięć realizowanych na obszarze Natura 2000 po zapytaniu wojewody.

Organ uzyskał stanowisko Wojewody Świętokrzyskiego pismem znak: ŚR.IV.6613/2-21/06 z dnia 21.02.2006r. uznające za zasadne sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ograniczonego do określenia oddziaływania przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone obszary Natura 2000.

Uwzględniając powyższe, postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Pińczowie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Strona wnosząca zażalenie zobowiązana jest uiścić opłatę skarbową w wysokości 5,0zł.

Pięczęć okrągła z godłem Polski w środku i napisem „Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów *1*” w otoku

                                                               Pieczęć o następującej treści: Z up.Burmistrza  mgr Alina Pełka z-ca Naczelnika Wydziału

                                                                                                                                       Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                                                                                                                              (podpis)

 

Otrzymuje:

1.        Gmina Pińczów

ul. 3 Maja 10

28 – 400 Pińczów

2.     strony postępowania otrzymują do wiadomości obwieszczeniem Burmistrza Miasta
i Gminy Pińczów

3.      a/a

 

 

2. Zawiadomienie o postanowieniu z dnia 07.03.2006r. znak: ROŚ.II.7627/9/5/06 będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy w godz. pon. śr. czw. 730 – 1530, wt. 730 -1700 i pt. 730-1400.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

mgr inż. Łukasz Łaganowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 862

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-03-10 08:36:23
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-03-10 11:54:15
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-03-10 08:36:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony