obwieszczenie o zapytanie o raport

Wersja do druku

Pińczów dnia 29.03.2006 rok

ROŚ.IIIa.7627/20/06

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

    Zgodnie z art.45a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz.627, z póź. zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego(jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z póź.zm) zawiadamiam, że :

1.w dniu 28.03.2006 roku w związku z prowadzonym postępowaniem  dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.„Budowa telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach – Bogucice I, Bogucice II, Marzęcin gm. Pińczów” zostało skierowane do Wojewody Świętokrzyskiego  zapytanie dotyczące obowiązku i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko  następującej treści :

 

 

Pieczęć podłużna o treści

Urząd Miejski  28-400 Pińczów

ul.3-go Maja 10 tel(041)3573912,

fax(041)35 Wydział Rolnictwa i

Ochrony Środowiska

Pińczów dnia 28.03.2006 rok

 

ROŚ.IIIa.7627/20/06

 

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI

              

                    Postanowienia   art..51  ust.1  pkt.3   i  ust.3 . pkt. 2  ustawy   z dnia   27  kwietnia  2001 roku –  Prawo  ochrony   środowiska  ( Dz.U. z   2001   roku

Nr 62, poz.627 z póź.zmianami ) wprowadzają wymóg stwierdzenia dla przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko      obszar

Natura  2000  konieczność sporządzenia raportu oraz określenie jego ewentualnego zakresu.

 

Informacja o przedsięwzięciu:

 

1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie  polega  na budowie telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z  przyłączami do budynków  w  miejscowości  Bogucice I, Bogucice II  i Marzęcin gm. Pińczów.

Jest to inwestycja liniowa i obejmuje : budowę telekomunikacyjnej szafy dostępowej w Bogucice I , podziemnego kabla światłowodowego, kabli rozdzielczych układanych bezpośrednio w ziemi, wyprowadzane na istniejące i budowane słupy teletechniczne a następnie podwieszane na podbudowie słupowej istniejącej i budowanej, budowie przyłączy ziemnych i napowietrznych oraz przyłącza elektroenergetycznego do projektowanej szafy telekomunikacyjnej. Słupki kablowe znajdować się będą 71 cm nad gruntem  a słupy  teletechniczne  5,6m i 6,8 m.

Puszki kablowe przyłączy wyposażone będą w urządzenia ochrony przed przepięciami i przewężeniami powstającymi w torach kablowych i napowietrznych. Przyłącza wykonane będą kablami układanymi bezpośrednio w ziemi.

Przedsięwzięcie  jest zlokalizowane na obszarach zabudowanych.

Trasa projektowanych  kabli i linii słupowych przebiega w pasach drogowych i będą układane częściowo współbieżnie do istniejących telekomunikacyjnych linii kablowych.

Lokalizacja projektowanych urządzeń wynika z usytuowania uzbrojenia podziemnego, naziemnego oraz uzgodnień branżowych.

2.Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach  o nr ewidencyjnych :

 

Bogucice I : 36/3, 644/1, 644/2, 33, 32, 41, 408,409, 251,233, 231, 229, 228/1, 227/2, 227/1, 225, 224, 223/2, 223/1, 640, 222, 638, 221, 220, 219/1, 218, 217/1, 216, 215, 214, 213,212, 211, 210/1, 209, 208, 411, 412, 413/6,413/5,   413/3, 413/7, 413/1, 413/2, 635,417,418,419,420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 310, 309/1, 309/2, 320/3, 428,429, 430, 431, 432, 654, 433, 434, 435, 436, 437, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 468/1, 469, 377/2, 377/1, 376,375, 470, 471, 472, 473, 474, 475,476,477,478,479/1, 480, 481, 482/1, 483, 487, 488, 489, 490, 407, 39, 307, 1, 12, 250,232,202, 415, 528, 492, 651, 311, 13, 438, 406, 24, 23,321 .

Bogucice II : 328, 326, 339, 340, 456, 445, 424, 423, 395, 394, 393, 392, 375, 374, 289, 357, 356, 270, 355, 354, 353, 352, 351, 348, 347, 201, 266, 265, 416, 199, 345,

Marzęcin : 124, 663, 664, 98,44, 55

Powierzchni działek wnioskodawca nie podaje z uwagi na liniowy charakter inwestycji i znikomy procent powierzchni zajmowanej do powierzchni działek.

Powierzchnia zajmowana przez przedsięwzięcie :

 -  kanalizacja teletechniczna        0,071km,  10 m²

-   linia kablowa ziemna rozdzielcza       4,483 km,  134 m²

 -   linie kablowe przyłącza          2,623 km,     39 m²

 -   linia kablowa rozdzielcza        0,258 km,      7 m²

 -   linia kablowa przyłącza           0,076 km       1 m²

 -   szafa telekomunikacyjna             1 szt,       0,7 m²

 -   konstrukcje wsporcze ( słupy )    8 szt,  ogółem   o,5 m²

 -   słupki kablowe                             3 szt,  ogółem   0,3 m² 

Inwestycja realizowana jest na obszarach zabudowanych. Zajmowana powierzchnia   jest obecnie wykorzystywana  jako pas drogowy  pokryty  trawą ;

działki budowlane – trawniki, chodniki i wjazdy; tereny rolne – łąki i pastwiska i nieużytki , teren pokryty pospolitymi gatunkami traw.

3. Rodzaj technologii.

Do budowy zostaną zastosowane znormalizowane kable telekomunikacyjne w powłoce polietylenowej. Przekroczenia dróg o ulepszonej nawierzchni , rowów melioracyjnych i  odwadniających wykonane zostaną metodą przecisku  poziomego.

Na słupach zostaną zamontowane piorunochrony, a cała instalacja słupowa będzie uziemiona .Wysokość słupów zaprojektowano z uwzględnieniem ukształtowania terenu.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia 

Istniejące zagospodarowanie terenu, jego ukształtowanie ,uwarunkowania formalno-prawne nie pozwalają na inne rozwiązania alternatywne  realizacji inwestycji.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii – inwestycja  wymaga zasilania  energetycznego ,szacunkowe zapotrzebowanie 6 kW/MW.

 

6. Rozwiązania chroniące środowisko.

Przedsięwzięcie nie wykorzystuje zasobów naturalnych, nie powoduje emisji do środowiska substancji, pola elektromagnetycznego, energii, promieniowania lub innych czynników szkodliwych czy uciążliwych również w przypadku wystąpienia awarii instalacji.

Przekroczenia  linii kablowych pod rowami melioracyjnymi i odwadniającymi  zaprojektowano pod ich dnem co nie utrudni przepływu wód . Przyjęty sposób zagospodarowania  terenu  nie  wpłynie  negatywnie  na  walory przyrodniczo –

krajobrazowe.

Inwestycja nie wymaga  odprowadzenia wód opadowych, nie wprowadza odpadów do środowiska

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska  substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań  chroniących środowisko     przedsięwzięcie nie wprowadza ścieków technologicznych i bytowych do środowiska.

8. Możliwe transgraniczne  oddziaływanie  na środowisko – nie dotyczy

9. Obszary podlegające  ochronie  na  podstawie  ustawy  z  dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko.

Działki objęte  przedsięwzięciem  znajdują się na  obszarze   NATURA  2000

OSTOJA  NIDZIAŃSKA PLH 260003  i  na  terenie   Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

              W związku z powyższym proszę o wyrażenie opinii,  dotyczącej konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego  zakresu .

Informuję, że w/w przedsięwzięcie  nie  jest umieszczone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 ze zm./

Zał. szt.2

(ksero mapy ewidencyjnej

i wykaz stron )

Otrzymują :

1. Adresat

2.Pan Kazimierz Ginal

   ul.Gomółki 61

   25-456 Kielce

   Pełnomocnik Telekomunikacji Polskiej S.A.

3. Strony wg wykazu

   powiadomione obwieszczeniem                                                                

4.      a/a

 

 

 

   Pieczęć podłużna o treści :                                                             Z.up. Burmistrza

                                                                                                        mgr inż.Stanisław Ryznar

                                                                                        Naczelnik Wydziału Rolnictwa i                                                                                  

                                                                                     Ochrony Środowiska  (podpis)

 

2. Zapytanie skierowane do Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.03.2006 rok znak ROŚ.IIIa.7627/20/06 będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy  można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Pińczowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul.Złota 7  w dniach pracy Urzędu tj. pon,śr.,czw.

godz. 7³º-15³º , wtorek 7³º- 17ºº i w  pt. 7³º- 14ºº

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

 

                                                                                                mgr inż. Łukasz  Łaganowski

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 725

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-04-04 15:29:49
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-04-10 10:03:10
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-04-04 15:29:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony