projekt uchwały

Wersja do druku

                                  U C H W A Ł A  Nr………………….

                                  RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

                                  z dnia………………………………….

 

         w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o    samorządzie gminnym / jednolity tekst – Dz.U. z 2001r.  Nr 142,  poz.1591 z późn. zm. / oraz art.146 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst – Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm. / Rada Miejska w Pińczowie uchwala co następuje:

                                                          § 1.

Uchwała ma zastosowanie do nieruchomości położonych na terenie gminy Pińczów, których wartość wzrosła na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków finansowych gminy z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne.

                                                          § 2.

     Ilekroć uchwale jest mowa o:

__ właścicielach nieruchomości __ należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości, a także użytkowników wieczystych o których mowa w art. 144 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

__ urządzeniach infrastruktury technicznej __ należy przez to rozumieć budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych.

__ nieruchomościach wykorzystywanych na cele rolne i leśne __ należy przez to rozumieć nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz wchodzące w skład gospodarstw rolnych użytki kopalne i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

                                                          § 3.

Ustala się wysokość opłaty adiacenckiej ponoszonej przez właścicieli nieruchomości wynoszącą……różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po wybudowaniu

                                                          § 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

                                                          § 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Załączone pliki:

uzasadnienie
(Nowy Dokument programu Microsoft Word.doc - 22.528 KB) Data publikacji: 2006-04-05 08:51:20 Redaktor: Małgorzata Buczak

Opis: uzasadnienie w sprawie uchwały

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 693

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-04-05 08:43:24
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-04-10 10:02:37
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-04-05 08:43:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony