Obwieszczenie Burmistrza Miasta i gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów, dnia 27.03.2006r.

ROS.IIIb.7627/11/06

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

1.  w dniu 27.03.006r. w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania

    decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod

    nazwą: „ Budowa gazowej sieci rozdzielczej średniego ciśnienia na terenie miasta Pińczowa”   

    obejmującym miasto Pińczów ( obręb: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14) zostało wydane postanowienie

    stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu wymienionego przedsięwzięcia na

    środowisko.

   Postanowienie miało następującą treść:

                            

Pieczęć podłużna o treści:

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

 

Pińczów, dn. 27.03.2006r.

 

ROŚ.IIIb.7627/11/06

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 51 ust.1 pkt.2, ust. 2 i 3 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46a ust. 7 pkt. 4, ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071
z póżn. zm.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

W postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek GASKON S.A. 02-512 Warszawa, ul. Puławska 14 – działający za pośrednictwem pełnomocnika Pana Stanisława Sobierajskiego, Pińczów, ul. Przemysłowa 4 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa gazowej sieci rozdzielczej średniego ciśnienia na terenie miasta Pińczowa”(obręb: 02, 05,06,08,09,10,13,14)

 

POSTANAWIA

 

nałożyć na GASKON S.A. Warszawa, ul. Puławska 14 obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko w zakresie art. 52 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

I.

1)      opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a)      charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu
w fazie realizacji i eksploatacji,

2) opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,

2a) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

3) opis analizowanych wariantów, w tym wariantu:

a)   polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia,

      b)   najkorzystniejszego dla środowiska,

      wraz z uzasadnieniem ich wyboru,

4a)  analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o

       ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w

       obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie

5) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

a)   ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze,

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

6) opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a)   istnienia przedsięwzięcia,

b)   wykorzystywania zasobów środowiska,

oraz metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę,

7) opis przewidywanych działań mających na celu zapobiegania, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,

10) przedstawienie zagadnień w formie graficznej

11) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,

12) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji,

14)streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,

15)nazwisko osoby sporządzającej raport,

16)źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu

 

II. Informacje, o których mowa w części I pkt. 5-7, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

 

III. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

 

UZASADNIENIE

           

GASKON S.A. 02-512 Warszawa, ul. Puławska 14, poprzez pełnomocnika Pana Stanisława Sobierajskiego, Pińczów, ul. Przemysłowa 4 wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z wnioskiem z dnia 23.01.2006r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie ze względu na  lokalizację w części poza obszarami zurbanizowanymi, pośród użytków rolnych i terenów zieleni może znacząco oddziaływać na siedliska roślin i zwierząt, dla których został ustanowiony obszar Natura 2000 – Ostoja Nidziańska PLH 260003. Ingerencja w  środowisko polegająca na robotach ziemnych może spowodować zmiany w siedliskach na tym terenie.

Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji.

Wnioskowana inwestycja zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz.2573 z późn. zm.) § 3 ust. 1 pkt. 33), zaliczona jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu ustalany jest w drodze postanowienia przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po uprzednim zasięgnięciu opinii organu ochrony środowiska, w przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 - wojewody.

            Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt. 2 organ wystąpił z zapytaniem do wojewody o stwierdzenie obowiązku i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 14.03.2006r. (data wpływu do Urzędu 20.03.2006r.) znak: ŚR.IV.6613/2-37/06 wyraził opinię o zasadności sporządzenia raportu. Organ po przeanalizowaniu zakresu wskazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego postanowił nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zdaniem organu dokumentem zawierającym ocenę oddziaływania przedsięwzięcia winien być raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z zakresem nałożonym na wnioskodawcę.

Zgodnie z treścią art. 51 ust. 2a „W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być ograniczony do określenia oddziaływania przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000” organ odstąpił od nałożenia pełnego zakresu raportu a skupił się tylko na możliwych oddziaływaniach w odniesieniu do siedlisk i gatunków, dla których został wyznaczony obszar Natura 2000.

Po zapoznaniu się z wnioskiem oraz:

- opinią Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 14.03.2006r. znak: ŚR.IV.6613/2-37/06 dotyczącą sporządzenia i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie oraz rodzaj i skalę jego oddziaływania na środowisko orzekam jak w sentencji

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie za pośrednictwem Burmistrza Miasta
i Gminy Pińczów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Strona wnosząca zażalenie zobowiązana jest uiścić opłatę skarbową w wysokości 5,0zł.

Pięczęć okrągła z godłem Polski w środku i napisem „Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów *1*” w otoku

 

                                               Pieczęć o następującej treści:

                                                                          Z up.Burmistrza  mgr inż. Stanisław Ryznar

                                                                                          Naczelnik Wydziału                                                                                                                                               Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                                                              (podpis)

 

Otrzymuje:

1.         PFK GASKON S.A.

             Warszawa, ul. Puławska 14

             Pełnomocnik: Pan Stanisław Sobierajski

             Pińczów, ul. Przemysłowa 4  

2.         strony wg odrębnego wykazu

3.          a/a

2.              Zawiadomienie o postanowieniu z dnia 27.03.2006r. znak: ROŚ.IIIb.7627/11/06 będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy w godz. pon. śr. czw. 730 – 1530, wt. 730 -1700 i pt. 730-1400.                

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

mgr inż. Łukasz Łaganowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 723

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-04-10 12:25:27
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-04-11 09:36:20
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-04-10 12:25:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony