Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy PińczówDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2006-04-24 07:59:51

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2006 roku została wydana decyzja       o  lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 242, 467/1 i 742/1, położonych   w miejscowości Uników, dla inwestycji pod nazwą „Ekorozwój Ponidzia - aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów”             - etap II : kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna oraz sieć wodociągowa dla miejscowości Uników - w związku z koniecznością zmiany trasy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż działki nr ewid. 585 oraz rurociągu tłocznego wzdłuż działki nr ewid. 464/1.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z jej treścią, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie sołectwa Uników.

  

Pińczów, dnia 18 kwietnia 2006 rokuPowrót