Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów dnia 06.04.2006 rok

ROŚ.VIb.7627/38/1/06

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

 

Zgodnie z art.45a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627, z póź.zm. ), w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity (Dz.U. z 2000 r.Nr 98, poz.1071, z póź. zm.) Zawiadamiam, że :

1. w dniu 24.03.2006 roku na wniosek Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach ul. Targowa 18, 25-520 Kielce za pośrednictwem pełnomocnika Kazimierza Ginał, 25-456 Kielce, ul.Gomółki 61 zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na : budowie telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości  -

Kowala  gm.Pińczów

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania miało treść :

 

 

Pieczęć podłużna o treści :                                                           

Urząd Miejski 28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10

tel (041) 357 3912 fax (041) 357 2645 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

                                                                                               Pińczów dnia 06.04.2006 rok

ROŚ.VIb.7627/38/1/06            

 

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

                    Zgodnie z treścią art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego/  tekst  jednolity  Dz.U. z   2000  roku  Nr  98,  poz. 1071  z  póź.  zm . /

 

zawiadamia się , że dnia 24.03.2006 roku na wniosek Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach ul. Targowa 18, 25-520 Kielce za pośrednictwem pełnomocnika Kazimierza Ginał, 25-456 Kielce, ul.Gomółki 61 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody  na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości -

Kowala gm.Pińczów.

na działkach nr ewidencyjny :

 

Pasturka:

 

292/3,296,626,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,540,541,542,774,543,544,545,546,547,548,549,550,551,803,552,553,554,828,555,558,561,560,557,559,580,581,583,585,586,536,533,534, 538,

 

 

 

 

 

Kowala:

 

342,341,340,338,337,336,524,334,333,332,331,330,329,328,327,326,551,325,324,323,322,321,320, 319,318/2,317/2,316,315,314,313,312,311,310,309,308,307,306/2,306/1,305,304/4318/1,339,343,351,352,360,391,402,405,406,407,301/1,300,297,296,295,293,292,192,100/3,100,191/1,191/2190,189,186,185,184,182,179,178/1,177,176,174,172,171,167,165/1,164/1,163,162,161,158,157156/1,155,126,98,96,95

             Stosownie do art.10 § 1 kpa informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w godzinach urzędowania oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia ,wnioski i wypowiedzi co do zebranych materiałów .Po tym terminie w oparciu                        o posiadane dokumenty, sprawa zostanie rozpatrzona.

              Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art..19 ust.1 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zmianami ) wniosek  został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych.

 

Pieczęć o treści :z up. Burmistrza mgr Alina Pełka Z – ca Naczelnika

Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska( podpis nieczytelny)

 

Otrzymują :

1.Telekomunikacja Polska S.A

   Pan Kazimierz Ginał ul.Gomółki 61

  25-456 Kielce

2.  a/a

3. strony postępowania otrzymują do wiadomości obwieszczeniem

    Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.

 

 

2. Z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy pon. śr. czw. w godz.7³º-15³º i wtorek 7³º-17ºº, piątek w godz.7³º-14ºº.

 

 

 

                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

                                                                            mgr inż. Łukasz Łaganowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 840

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-04-20 12:12:43
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-04-21 08:34:05
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-04-20 12:12:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony