Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów dnia 09.05.2006 rok ROŚ.IIIb.7627/39/06 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Zgodnie z art.45a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627, z póź.zm. ), w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.Nr 98, poz.1071, z póź. zm.) Zawiadamiam, że : 1. w dniu 24.03.2006r. (data uzupełnienia wniosku 08.05.2006r.) na wniosek Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach ul. Targowa 18, 25-520 Kielce za pośrednictwem pełnomocnika Kazimierza Ginał, 25-456 Kielce, ul.Gomółki 61 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach - Chruścice, Szarbków gm.Pińczów Zawiadomienie o wszczęciu postępowania miało treść : Pieczęć podłużna o treści : Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Pińczów dnia 09.05.2006 rok ROŚ.IIIb 7627/39/06 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Zgodnie z treścią art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z póź. zm . / zawiadamia się , że dnia 24.03.2006 roku (data uzupełnienia wniosku 08.05.2006r.) na wniosek Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach ul. Targowa 18, 25-520 Kielce za pośrednictwem pełnomocnika Kazimierza Ginał, 25-456 Kielce, ul.Gomółki 61 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach - Chruścice, Szarbków gm.Pińczów. na działkach nr ewidencyjny : Chruścice: 1178/1, 1180/1, 1187/2, 1191, 1143, 1223, 1224, 1225, 1018/1, 1151, 1152, 1024/1, 1623, 1220/1, 1217/1, 1527/1, 1160, 1162, 1165/1, 1241, 1242, 1589, 1243/1, 1240/1, 1240/2, 1166, 115/1, 1117/1, 1133, 1134, 1135/1, 1256, 1259, 1261, 1137/1, 1204/1, 1206/1, 1196/1, 1174/1, 1116/1, 425, 461, 1026/1, 1227, 1226, 1648, 1114/1, 618/1 Szarbków: 364, 365, 369, 368, 372, 385, 375, 412/2, 380/2, 380/1, 414, 427/1/ 427/2, 428/2, 429/4, 430/1 Stosownie do art.10 § 1 kpa informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, w Urzędzie Miejskim w Pińczowie , Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia ,wnioski i wypowiedzi co do zebranych materiałów .Po tym terminie w oparciu o posiadane dokumenty, sprawa zostanie rozpatrzona. Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art..19 ust.1 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zmianami ) wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych. Pieczęć o treści :z up.Burmistrza mgr Alina Pełka Z –ca Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska( podpis nieczytelny) Otrzymują : 1.Telekomunikacja Polska S.A Pan Kazimierz Ginał ul.Gomółki 61 25-456 Kielce 2. a/a 3. strony postępowania otrzymują do wiadomości obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów. 2. Z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska , ul.Złota 7 w dniach pracy pon. śr. czw. w godz.7³º-15³º i wtorek 7³º-17ºº, piątek w godz.7³º-14ºº. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów mgr inż. Łukasz Łaganowski
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 797

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-05-10 13:18:47
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-05-11 08:55:41
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-05-10 13:18:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony