Obiweszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów, dnia 29.05.2006r. ROS.II.7627/10/9/06 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że: 1. w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap II: kanalizacja sanitarna – grawitacyjna i tłoczna wraz z pompowniami i przyłączami energetycznymi oraz siecią wodociągową dla miejscowości Szarbków, Chruścice, Chwałowice, Chrabków, Uników” informuję, że w dniu 29.05.2006r. zostało wydane postanowienie dot. sporządzenia raportu o oddziaływaniu wymienionego przedsięwzięcia na środowisko. Postanowienie miało następującą treść: Pieczęć o treści: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Pińczów, 29.05.2006r. ROŚ.II.7627/10/9/06 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z póżn. zm.) w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek z dnia 20.01.2006r. Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów, w której imieniu działa pełnomocnik Pan Jan Sowiar Prezes Zarządu Spółdzielni Pracy „Inwestprojekt Świętokrzyski”, ul. Targowa 18, 25 – 520 Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Postanawiam w ramach przedsięwzięcia pn. „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów” – etap II: kanalizacja sanitarna – grawitacyjna i tłoczna wraz z pompowniami i przyłączami energetycznymi oraz siecią wodociągową dla miejscowości Szarbków, Chruścice, Chwałowice, Chrabków, Uników przewidzianego do realizacji na działkach w miejscowościach: Szabków, Włochy, Chruścice, Chwałowice, Chrabków i Uników: • stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla części inwestycji zlokalizowanej w granicach obszaru Natura 2000 tj. dla odcinka od miejsca włączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Włochy i dla miejscowości Chruścice w granicach administracyjnych sołectwa • odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenie raportu dla pozostałej części przedsięwzięcia. I. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien zawierać, zgodnie z art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska następujący zakres: (numeracja punktów zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska) 1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych c) przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, 2) opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, 2a)opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 3) opis analizowanych wariantów, w tym wariantu: b) najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem wyboru, 4) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 4a)analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, 5) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: a) ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, c) dobra materialne, d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a) – d) 6) opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: a) istnienia przedsięwzięcia, b) wykorzystywania zasobów środowiska, c) emisji oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę, 7) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 8) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie z zastrzeżeniem, że jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 Prawo ochrony środowiska 9) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich, 13)wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport, 14)streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, 15)nazwisko osoby lub osób sporządzających raport, 16)źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. II. Informacje, o których mowa w pkt. 4-7, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. III. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji oraz eksploatacji. Uzasadnienie Inwestor wnioskiem z dnia 20.01.2006r. (data uzupełnienia wniosku: 08.02.2006r., zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. Wnioskowana inwestycja zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz.2573 z późn. zm.) § 3 ust. 1 pkt. 63 i 72a), zaliczona jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu ustalany jest w drodze postanowienia przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po uprzednim zasięgnięciu opinii organu ochrony środowiska, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego a w przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 także wojewody. Organ w toku postępowania uzyskał następujące opinie: 1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – postanowienie znak: SE.V-4431/32/06 z dnia 24.04.2006r. 2. Starosty Pińczowskiego – postanowienie znak: RLiO.VII.7633/8/06 z dnia 27.02.2006r.. 3. Wojewody Świętokrzyskiego - pismo znak: ŚR.IV.6613/2-39/06 z dnia 17.03.2006r. Za zasadne sporządzenie raportu uznał tylko Wojewoda Świętokrzyski uzasadniając swoje stanowisko lokalizacją przedsięwzięcia w części poza obszarami zurbanizowanymi, pośród użytków i terenów zieleni, przez co może oddziaływać znacząco na gatunki i siedliska, dla których projektowany jest specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nidziańska PLH 260003 Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Organ po przeanalizowaniu wniosku inwestora, wymienionych wyżej opinii oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (§5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko) postanowił orzec jak w sentencji. Postanowienie niniejsze nie obejmuje działki nr 461 w Szarbkowie i działki nr 624/1 w Chruścicach, które są wskazane w Decyzji Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. U. MI Nr 11 z dn. 14.10.2005r. poz. 72). Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na terenie zamkniętym jest wojewoda. Pouczenie: Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Pięczęć okrągła z godłem Polski w środku i napisem „Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów *1*” w otoku Pieczęć o następującej treści: Z up. Burmistrza mgr Alina Pełka z-ca Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska (podpis) Otrzymują:: 1. Prezes Zarządu Spółdzielni Pracy „Inwestprojekt Świętokrzyski” Pan Jan Sowiar, ul. Targowa 18, 25 – 520 Kielce 2. Gmina Pińczów Ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów 3. Strony postępowania na zasadzie obwieszczenia 4. a/a 2. Doręczenie Postanowienia z dnia 29.05.2006r. znak: ROŚ.II.7627/10/9/06 będącego przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy pon. śr. czw. w godz. 7.30 – 15.30,, wt. w godz. 7.30 – 17.00, pt. w godz. 7.30-14.00 Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów mgr inż. Łukasz Łaganowski
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1030

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-05-30 16:48:35
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-05-31 08:55:56
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-05-30 16:48:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony