Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów, dn. 20.06.2006r.

 

ROŚ.IIIb.7627/39/06

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zmianami) zawiadamiam, że:

1. dnia 20.06.2006r. w związku z  prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania

    decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod

    nazwą: „ Budowa rozdzielczej sieci telekomunikacyjnej wraz z przyłączami do

    budynków w miejscowościach Chruścice, Szarbków gmina Pińczów”   

    zostało wydane postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu  o oddziaływaniu

    na środowisko następującej treści:

 

Pieczęć podłużna o treści:

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

 

 

Pińczów 20.06.2006 rok

ROŚ. IIIb.7627/39/06 

P O S T A N O W I E N I E

 

        Na podstawie art.51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony  środowiska (Dz.U.z 2001r,  Nr 62, poz. 627 ze zmianami) oraz  art.123  ustawy z dnia 14  czerwca 1960 roku –  Kodeks  postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000r,  Nr 98, poz.1071 ze zm. / w związku ze złożonym wnioskiem przez  Telekomunikację Polską S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach ul. Targowa 18, 25-520 Kielce za pośrednictwem pełnomocnika Kazimierza Ginał, 25-456 Kielce, ul. Gomółki 61

p o s t a n a w i a m

 

stwierdzić, że sporządzenie raportu  oddziaływania przedsięwzięcia na

środowisko dla inwestycji polegającej na budowie telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach:

Chruścice  działki nr ewid. :

1178/1, 1180/1, 1187/2, 1191, 1143, 1223, 1224, 1225, 1018/1, 1151, 1152, 1024/1, 1623, 1220/1, 1217/1, 1527/1, 1160, 1162, 1165/1, 1241, 1242, 1589, 1243/1, 1240/1, 1240/2, 1166, 115/1, 1117/1, 1133, 1134, 1135/1, 1256, 1259, 1261, 1137/1, 1204/1, 1206/1, 1196/1, 1174/1, 1116/1, 425, 461, 1026/1, 1227, 1226, 1648, 1114/1, 618/1

Szarbków: działki nr ewid:

 364, 365, 369, 368, 372, 385, 375, 412/2, 380/2, 380/1, 414, 427/1/ 427/2,

 428/2, 429/4, 430/1  nie jest konieczne.

 

u z a s a d n i e n i e

 

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach ul. Targowa 18, 25-520 Kielce za pośrednictwem pełnomocnika Kazimierza Ginał, 25-456 Kielce, ul. Gomółki 61 zwrócił się  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach Chruścice i Szarbków. Inwestycja  realizowana  będzie na terenie zabudowanym. Trasa projektowanych kabli i linii słupowych przebiega w pasach drogowych dróg publicznych wojewódzkich, powiatowych i gminnych, oraz wzdłuż dróg na gruntach budowlanych i rolnych. Kable ziemne będą układane częściowo współbieżnie do istniejących telekomunikacyjnych linii kablowych. Zajmowana powierzchnia jest obecnie wykorzystywana jako pas drogowy pokryty trawą. Działki  objęte inwestycją położone są  na terenie  obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nidziańska- PLH260003-Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 

Pismem znak: ROŚ.IIIb..7627/39/06 z dnia 09.05.2006r. organ I instancji wystąpił do Wojewody Świętokrzyskiego z zapytaniem  o konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, 

Organ biorąc po uwagę charakter przedsięwzięcia ocenia, że nie będzie  ono  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  i  postanowił  orzec,  że sporządzenie raportu nie jest konieczne.

p o u c z e n i e

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego

Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem, pośrednictwem w terminie siedmiu dni od daty otrzymania.

Strona wnosząca zażalenie zobowiązana jest uiścić opłatę skarbową w wysokości 5,0zł.

Pieczęć okrągła z godłem Polski w środku i napisem „Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów *1*” w otoku

 

                                                 pieczęć o następującej treści: 

                                                                                      Z up.Burmistrza

                                                                                   mgr Alina Pełka

                                                                          z -ca Naczelnika Wydziału 

                                                                     Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                                                         (podpis)

 

 

Otrzymują :

1.  Pan Kazimierz Ginał

            ul. Gomółki 61

            25-456 Kielce

            Pełnomocnik Telekomunikacyjnej Polskiej S.A.

2. strony wg. wykazu powiadomione obwieszzeniem

3.  a/a

 

 

2. Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20.06.2006r. .

    znak: ROŚ. IIIb. 7627/39/06 będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia,

    dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

    Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w 

    Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach

    pracy pon. śr. czw.  w godz. 7.30 – 15.30, pt. w godz. 7.30-14.00

 

 

                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

    

                                                                                mgr inż. Łukasz Łaganowski

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 795

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2006-06-22 13:13:36
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-06-26 07:58:31
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2006-06-22 13:13:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony