Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wersja do druku

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 10

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

1. Nazwa i adres jednostki : Urząd Miejski w Pińczowie, 28-400 Pińczów,

ul. 3-go Maja 10

 

2. Nazwa stanowiska pracy: Aplikant Straży Miejskiej

 

3. Wymogi kwalifikacyjne

    1.   posiada obywatelstwo polskie,

  1. ukończyła 21 lat,
  2. oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
  3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  4. co najmniej wykształcenie średnie,
  5. nienaganna opinia,
  6. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
  7. oświadczenie o niekaralności,
  8. uregulowany stosunek do służby wojskowej,

 

4. Wymagania dodatkowe:

1.      Obligatoryjne uprawnienia - prawo jazdy kat. B

2.          Doświadczenie zawodowe - odbyta zasadnicza służba wojskowa w Oddziałach

        Prewencji Policji / fakultatywnie /

3.          Predyspozycje osobowościowe - asertywność, zdecydowanie, wysoka kultura

        osobista, łatwość podejmowania decyzji

4.          Umiejętności zawodowe – obsługa komputera oraz innych urządzeń biurowych, 

         posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego

 

5.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1)         Zadania główne - wynikające z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

2)         Zadania pomocnicze – nie wynikające z Ustawy, zlecone przez przełożonego

3)         Zadania okresowe - wynikające z aktualnie istniejących potrzeb.

4)         Zakłócenia działalności – interwencje w terenie

5)         Zakres ogólnych obowiązków:

a)         ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

b)        ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

c)        informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, a także

        inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie

        popełnianiu przestępstw i wykroczeń,

d)        konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości

        pieniężnych dla potrzeb gminy

6)         Szczególne prawa i obowiązki:

a)          strażnik wykonując zadania ma prawo do:

 -      udzielania pouczeń,

 -      legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich

        tożsamości,

           -      ujęcia osoby stwarzającej w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia

                  lub zdrowia ludzkiego, a także mienia i niezwłocznego doprowadzenia do

                  najbliższej jednostki Policji,

           -      nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w        

                  trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

           -     dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu,

                  oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie

                  określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

           -     usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach,

                 zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,

           -     wydawania poleceń,

           -     żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

           -     zwracania się w nagłych przypadkach do jednostek gospodarczych, prowadzących

                 działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak

                 również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w

                 ustawie o Policji,    

           -     obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w

                  miejscach publicznych,

b)         strażnik wykonujący powierzone zadania ma obowiązek:

 -     przestrzegania prawa,

-  rzetelnego, bezstronnego i terminowego wykonywania 

       poleceń przełożonych,

 -     poszanowania powagi, honoru, godności obywateli i własnej,

 -     zachowania tajemnicy państwowej i służbowej,

           -     podejmowania interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a  

                 także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,

           -     zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi,

                 podwładnymi oraz współpracownikami,

           -     stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

           -     zachowania się z godnością w czasie pracy i poza nią.

7)         Stopień samodzielności na stanowisku - zgodnie z Ustawą o strażach gminnych, Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia oraz decyzją przełożonego

 

6. Wymagane dokumenty:

            1) pisemne zgłoszenie udziału w naborze na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej

            2) Życiorys (CV),

            3) list motywacyjny

            4) wymagane w ust. 3 pkt. 3), 4), i 8) oświadczenia

            5) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie ( dyplomu),

            6) kwestionariusz osobowy

            7) kserokopia świadectw pracy

            8) kserokopia innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i 

                umiejętności.

 

 

Uwaga ! – Brak któregokolwiek z w/w dokumentów będzie skutkowało wykluczeniem kandydata z dalszego postępowania.

 

 

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego ( Kancelaria Urzędu- pokój nr 29 ) lub na adres : Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 22 września 2006 roku godz. 9.00 ( w przypadku wysyłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu). Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z napisem : Dotyczy naboru na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej. Dokumenty które zostaną złożone po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

 

 

      8.Informacje dodatkowe.

 

      1)     Złożone dokumenty zostaną otwarte w siedzibie Urzędu w dniu 22.09.br. o godz.10.00.

 

2)          Dokumenty aplikacyjne mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej. Dokumenty aplikacyjne składane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane , z wyjątkiem opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym ,weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą o 18 września  2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 roku Nr 130 poz. 1450).

 

3)          Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

4)          Procedura naboru będzie dotyczyć wyłącznie kandydatów , którzy spełnili wymagania formalne i  zostanie przeprowadzona w trzech etapach :

 

 

a)     test kwalifikacyjny w dn.25.09.2006 o godz.9.00 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie  przy ul. 3 Maja 10 , którego przedmiotem  będzie sprawdzenie ogólnej wiedzy , a w szczególności  w zakresie znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządów ,funkcjonowaniem i zadaniami straży miejskich. Każde zadanie w  teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową ,podaną kandydatom przed rozpoczęciem rozwiązywania testu. Kandydat w sumie z testu może maksymalnie otrzymać 5 punktów .każdy członek komisji  rekrutacyjnej oddzielnie ocenia test kwalifikacyjny. Ogólna punktacja z testu kwalifikacyjnego jest ilorazem sumy punktów przydzielonych   przez wszystkich członków komisji przez liczbę członków komisji .Informacja o wynikach testu kwalifikacyjnego z ostanie udzielona wszystkim zainteresowanym w dniu  25.09.2006 godz.12.00 w miejscu wskazanym powyżej.

 

 

 

 

      b)     26.09.2006 godz.14.00 test sprawności fizycznej.

               - Wyskok dosiężny

               - Rzut piłką lekarską

               - Bieg wahadłowy 10x10 m

               - Podciąganie na drążku

               - Siady proste z leżenia tyłem w ciągu 30 sek.

               - Ugięcie ramion w podporze w ciągu 30 sek.

 

   c)    rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami ,którzy pozytywnie rozpatrzyli test  kwalifikacyjny zostanie przeprowadzona w dniu 27.09.2006 godz.9.00 w świetlicy Urzędu Miejskiego . Celem  rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie  bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych dokumentach aplikacyjnych , jak również sprawdzenie predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków .Każdy członek komisji rekrutacyjnej  przydziela kandydatowi  punkty od 0 do 10. Ogólna punktacja z rozmowy kwalifikacyjnej jest ilorazem sumy punktów przydzielonych przez wszystkich członków komisji przez liczbę członków komisji.

 

 

       5)   Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminy.com.pl/Pińczów),na tablicach ogłoszeń :w Urzędzie Miejskim w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10 ,w Powiatowym Urzędzie Pracy i Gminnym Centrum Informacji  w Pińczowie  przy ul. Złotej  7

 

 6)  Sposób  postępowania z dokumentami aplikacyjnymi:

 

 

a)dokumenty aplikacyjne kandydata , który został wyłoniony  w procesie naboru dołącza się do jego akt osobowych.

 

b)          dokumenty  aplikacyjne  osób ,które w procesie rekrutacji  zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole naboru będą przechowywane w kadrach  przez okres 2 lat ,a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

c)dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście  przez zainteresowanych.

 

7)  Kandydat wybrany na strażnika miejskiego w procedurze naboru zostanie  zatrudniony na okres do 12 m-cy, w którym to terminie przejdzie szkolenie podstawowe dla pracowników Straży Miejskiej i dopiero po pozytywnym zaliczeniu tego szkolenia zaistnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

8)  Osoba rezygnująca z pracy w Urzędzie jako strażnik  Straży Miejskiej w okresie do lat trzech od zawarcia umowy, zostanie obciążona kosztami szkolenia, wydanych sortów odzieżowych oraz kosztami przeprowadzonych  badań lekarskich.

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2081

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2006-09-07 14:26:30
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-09-07 14:30:54
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2006-09-07 14:26:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony