Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 79/06

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 79/06

BURMISTRZA   Miasta  i  Gminy  Pińczów

z dnia 12.09.2006 roku.

 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

§ 2

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1)      posiadać zaplecze techniczno‑biurowe,

2)      posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości  co najmniej  1 szt. , przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, o pojemności od  5  m3 do 20 m³, zawierające co najmniej:

a)         instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

b)         instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych,

3)      posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji, opisane szczegółowo w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO),

4)      posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej, zgodnie z zapisami GPGO,

5)      posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych selektywnie i w oparciu o te dane naliczanie indywidualnych zniżek w opłatach zgodnie z zapisami GPGO,

6)          posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami,

7)          posiadać  środki  techniczne  umożliwiające  wyposażenie  nieruchomości  w  pojemniki  do  zbiórki  odpadów  niesegregowanych,

8)          posiadać  środki  techniczne  umożliwiające  w  ciągu  30  dni  od  dnia  otrzymania  zezwolenia,  wyposażenie  w  jeden  zestaw  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  na   sto  nieruchomości

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami, o których mowa, są w szczególności:

1)      tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2)      umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem technicznym.

 

 § 3

1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2, obowiązany jest uwzględniać zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz gminnego planu gospodarki odpadami  do unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

   2. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2, obowiązany jest uwzględniać zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  do odzysku odpadów komunalnych.

 

 § 4

1. Wskazuje się Gminne Składowisku Odpadów w  Skrzypiowie  k/Pińczowa  oraz jako miejsce  unieszkodliwiania  i  odzysku  w tym  odpadów  pochodzących  z  selektywnej  zbiórki.

 

§ 5

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1)      posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej w liczbie:

a)  jeden  garaż  na  jeden  samochód,

b)  jedno  miejsce  postojowe  na  jeden  samochód,

c)  jedną  myjnię  samochodową  na  pięć  samochodów.

2)      posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne w liczbie  co najmniej  1  szt.  o pojemnościach od  5 m3 do  20 m3 , posiadające możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego, ze względu na trudności z dojazdem, z odległości 8 metrów ), zgodnie z technicznymi oraz sanitarno‑porządkowymi wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617),

3)      posiadać sprzęt samochodowy, służący działaniom ratowniczym w celu ochrony ludzi i środowiska przed skutkami awarii.

 

§ 6

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez rozwieszenie w miejscach publicznych, położonych na terenie Gminy Pińczów, oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej urzędu  Miejskiego  w  Pińczowie ( BIP ).

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                         ........................

                                                                         (podpis)


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 848

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-09-14 14:52:51
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-09-15 08:35:50
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-09-14 14:52:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony