Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr 61

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 61/2006

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Z dnia 26 lipca 2006

 

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów.

 

         Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/           § 2 i § 24 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie oraz Zarządzenia nr 41/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2006 roku                      w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Komisji Gminnych do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego, zarządza się co następuje:

 

§1

 

Ustala się następujący skład osobowy Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów:

 

Przewodniczący:

Józef Ostrowski – inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Z – ca Przewodniczącego:

Janusz Zieliński – specjalista Ośrodka Doradztwa Rolniczego Rejon w Pińczowie

 

członkowie – pracownicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie:

 

1.      Tadeusz Lozia

2.      Grzegorz Tracz

3.      Magdalena Kowalska

4.      Ewa Kuc

5.      Maria Konińska

6.      Bożena Liber

7.      Helena Sobczyk

8.      Jan Dudała

9.      Józefa Bałaga

10.  Mirosława Kucybała

11.  Piotr Winiarski

12.  Waldemar Szymczyk

13.  Zygmunt Jadowski

14.  Edyta Pawlusek

15.  Mirosława Ciesielska

16.  Grzegorz Wojciechowski

17.  Rafał Gwiaździński

18.  Halina Żmuda

19.  Agnieszka Nowak

20.  Małgorzata Buczak

21.  Krystyna Puchała

22.  Lech Blacha

23.  Marcin Skowron

24.  Krystyna Gruszka

25.  Ewa Bawor

26.  Lidia Olszynka

27.  Jolanta Gaj

28.  Anastazja Gwiaździńska

29.  Teresa Musiał

30.  Grażyna Gręda

31.   Marek Lisowski

32.  Kamila Cieśla

33.  Maria Wojciechowski

34.  Hubert Bochniak

35.  Alina Pełka

36.  Małgorzata Kasza

37.  Bernarda Bugaj

38.  Urszula Piwowarska

39.  Marcin Zięba

40.  Dorota Chrobot

41.  Szczepan Nowacki

42.  Tomasz Dryja

43.  Małgorzata Maszewska

44.  Zbigniew Cierlik

45.  Ewa Tracz

 

W skład Komisji powołuje się Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich z wszystkich wsi należących do gminy Pińczów

 

§2

 

 

Komisja działa w zespołach minimum 3 – osobowych.

 

§3

 

Zadania Gminnej Komisji o której mowa w §1, określa Zarządzenie nr 41/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

§4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska  -Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§6

 

Traci moc Zarządzenie nr 43/2004 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie ustalenia innego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Pińczów.

 

 

                                                                                                       (pieczęć)

                                                                  BURMISTRZ

                                                             mgr inż. Łukasz Łaganowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1248

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2006-10-03 11:58:59
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-10-05 07:50:38
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2006-10-03 11:58:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony