Z A R Z A D Z E N I E NR 45/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.06.2006 r.

Wersja do druku

 

   Z A R Z A D Z E N I E   NR 45/06

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                                  z   dnia  02.06.2006 r.

 

w  sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, na rzecz użytkownika wieczystego   

                                 

                       Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r.  Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) , art. 32 ust. 1 , art. 37 ust. 2, pkt. 5, art. 69, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r.  Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ), Uchwały Nr XVI/152/04  Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27  kwietnia  2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od wartości sprzedaży nieruchomości na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, prawa własności nieruchomości zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe lub mieszkalno – usługowe pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni,   Uchwały  Nr

XXXVI/ 276/05   Rady Miejskiej  w Pińczowie  z dnia 18 sierpnia  2005 r.  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi    własność Gminy  Pińczów,

zarządza się co następuje :

§  1.

         Sprzedać na rzecz  Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie, nieruchomości gruntowe, będące w jej użytkowaniu wieczystym, położone w Pińczowie , przy ul. Armii Krajowej          i ul. Klasztornej,  o łącznej powierzchni  9318 m2,  oznaczone w ewidencji gruntów obr. 13 jako działki  wykazane w  załączniku  Nr 1 do Zarządzenia.

 

                                                                        § 2.

  

 1. Wartość nieruchomości opisanych  w § 1, ustalona na dzień zbycia według  wyceny  rzeczoznawcy majątkowego wynosi: - 409 992,00 zł , natomiast cena nieruchomości  po zaliczeniu kwoty równej wartości prawa użytkowania wieczystego  wynosi –  306 465,28 zł.

 2.  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie nabywa prawo własności nieruchomości wymienionych w § 1 z 99% bonifikatą .

 3. Ustala się  cenę nabycia prawa własności nieruchomości, na kwotę  3 064,64 zł .

 4. Do ceny nabycia dolicza się podatek VAT w wysokości 22%, tj. kwotę  674,22 zł.

     Razem cena nabycia prawa własności nieruchomości wynosi  3 738,86 zł.

  

                                                                        § 3.

 

       Wykonanie  Zarządzenia zleca się  Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

  

                                                                         § 4

     

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączone pliki:

GHGJGHJGHJGH
(head111.gif - 1.432 KB) Data publikacji: 2004-01-16 10:12:31 Redaktor: REDAK

Opis: DGDFDGDFGDDFD

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1169

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2006-10-03 13:44:31
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-10-05 07:48:23
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2006-10-03 13:44:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony