zarzadzenie nr 55 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 18.07. 2006 r

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 55/06

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 18.07. 2006 r

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z  2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/ art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, art.71 ust.1 i 4, art.72 ust.1, 2 , 3 pkt.4, art.73 ust.5, art.77 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2000r. Dz. U. Nr 46, poz. 543  z późniejszymi zmianami/,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali /jedn. tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/,  Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XXVIII/220/05 Rady Miejskiej  w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej będącej przedmiotem najmu, oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

 

§ 1

               Postanawia  się  zbyć na rzecz Pani Józefy Łakomiak  lokal  mieszkalny  nr 9 o pow. użytkowej 44,40  m2  w  budynku  mieszkalnym  nr 18 przy  ulicy  Armii Krajowej o wartości 44.100,00 złotych /słownie: czterdzieści cztery tysiące sto złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia lokalu  wynosi 6.615,00 złotych /słownie: sześć tysięcy sześćset piętnaście złotych /, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do łącznej powierzchni wszystkich lokali wynoszącym 44,40/1020.00 części działki oznaczonej w  ewidencji gruntów nr: nr 494/14, 494/15, 494/16, o pow.1014 m2 o wartości 1.919,00 zł /słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewiętnaście złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty I opłata roczna  wynosi 72,00 złotych  /słownie: siedemdziesiąt dwa złote /

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 740

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-10-04 10:54:39
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-10-05 07:46:13
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-10-04 10:54:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony