Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wersja do druku

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 10

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

1. Nazwa stanowiska pracy: młodszy referent ds. księgowości podatków i opłat

2. Wymagania główne

    1.   posiada obywatelstwo polskie,

  1. ukończone 18 lat,
  2. oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
  3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  4. wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności rachunkowość, bankowość, administracja publiczna, finanse przedsiębiorstw.
  5. oświadczenie o niekaralności,
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

3. Wymagania dodatkowe:

1.      obligatoryjne uprawnienia – biegła znajomość obsługi komputera, względna znajomość ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów podatkowych

2.      doświadczenie zawodowe – odbyty staż

3.      predyspozycje osobowościowe - asertywność, zdecydowanie, wysoka kultura

        osobista, łatwość podejmowania decyzji

4.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1)          księgowość podatkowa,

5. Wymagane dokumenty:

            1) życiorys (CV),

            2) list motywacyjny

            3) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie ( dyplomu),

            4) kwestionariusz osobowy

            5) kserokopia świadectw pracy

            6) kserokopia innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i 

                umiejętności.

6. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego

 ( Kancelaria Urzędu- pokój nr 29 ) lub na adres : Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 30 października 2006 roku godz. 13.00 ( w przypadku wysyłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu). Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z napisem : Dotyczy naboru na stanowisko mł. Referenta ds. księgowości podatkowej i opłat. Dokumenty które zostaną złożone po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gminy.com.pl/pinczow) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1131

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2006-10-11 12:59:19
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-10-11 13:07:28
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2006-10-11 12:59:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony