Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów dnia 24. 10. 2006rok

ROŚ.VIb.7627/38/4/06            

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

      Zgodnie z art.46 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627, z póź. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960roku – Kodeks postępowania administracyjnego tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071, z póź. zm) zawiadamiam, że:

  1. w dniu 24. 10. 2006 roku, w  związku z zakończonym postępowaniem administracyjnym, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków  w miejscowości Kowala gm. Pińczów dla Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach, w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Kazimierz Ginał ul. Gomółki 61, 25- 456 Kielce następującej treści:

 

Pieczęć podłużna o treści:

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

Pińczów dnia 24. 10. 2006rok

ROŚ.VIb.7627/38/4/06            

                                                

                                           D E C Y Z J A     Nr  41 / 06

 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

            Na podstawie art. 46 a. ust.7 pkt.4, art.48 ust.2 pkt 3b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001  roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 nr 62 poz.627 z póź. zmianami) i art.104                i art.106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego            (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zmianami) oraz § 5 ppkt.2e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu                o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 roku Nr 257 poz.1071 póź. zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2006 roku (data wpływu 24.03.06 r) złożonego przez  Telekomunikację Polską S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach działającą poprzez Pełnomocnika  Pana Kazimierza Ginał  ELEKTROPROJEKT  25- 456 Kielce ul. Gomółki 61

 

U S T A L A M

 

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków                    w miejscowości Kowala gm Pińczów na działkach o nr ewidencyjnych:

Pasturka:

292/3,296,626,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,540,541,542,774,543,544,545,546,547,548,549,550,551,803,552,553,554,828,555,558,561,560,557,559,580,581,583,585,586,536,533,534, 535,538,

Kowala:

342,341,340,338,337,336,524,334,333,332,331,330,329,328,327,326,551,325,324,323,322,321,320, 319,318/2,317/2,316,315,314,313,312,311,310,309,308,307,306/2,306/1,305,304/4,318/1,339,343,351,352,360,391,402,405,406,407,301/1,300,297,296,295,293,292,192,100,191/1,191/2,190,189,186,185, 184,182,179,178/1,177,176,174,172,171,167,165/1,164/1,163,162,161,158,157,156/1,155,126,98,96, 95

Dla w/w działek nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Inwestycja jest zaliczana do infrastruktury technicznej. Jest to inwestycja liniowa zaliczana do instalacji niskoprądowych. Zakres projektowanej inwestycji obejmuje budowę telekomunikacyjnych kabli rozdzielczych układanych bezpośrednio w ziemi wprowadzanych do montowanych słupków kablowych, budowę przyłączy ziemnych od słupków kablowych do budynków mieszkalnych. Kable rozdzielcze będą budowane od istniejącego kabla ziemnego w m. Pasturka do projektowanych o obiektów kablowych w miejscowości Kowala. Jako obiekty kablowe projektuje się rozdzielcze słupki kablowe z polietylenu średnicy 11 cm    i wysokości nad gruntem 71 cm, koloru czarnego.

Przyłącza będą budowane od obiektów kablowych do puszek kablowych wyposażonych              w urządzenia ochrony przed przepięciami i przetężeniami powstającymi w torach kablowych montowanych na zewnątrz budynków mieszkalnych. Przyłącza ziemne będą wykonane kablami układanymi bezpośrednio w ziemi. Inwestycja jest zlokalizowana na obszarach zabudowanych i rolnych. Trasa projektowanych kabli przebiega w pasach drogowych dróg publicznych oraz wzdłuż dróg na gruntach budowlanych i rolnych. Kable ziemne częściowo będą układane współbieżnie do istniejącej linii telekomunikacyjnej napowietrznej. Lokalizacja projektowanych urządzeń wynika z usytuowania uzbrojenia podziemnego, nadziemnego oraz norm, przepisów i uzgodnień branżowych.

     Przy ustalaniu trasy charakteru sieci – podziemna wzięto pod uwagę względy bezpieczeństwa, racjonalnego zagospodarowania terenu istniejące zagospodarowanie terenu, warunki operatora sieci oraz przyszłą eksploatację i ochronę środowiska. Po wykonaniu robót budowlano montażowych teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

2.Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem przyrodniczych zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

·        roboty ziemne – wykopy winny być tak prowadzone aby zminimalizować zniszczenie gruntów rolnych. Warstwy gruntu winny być odkładane tak aby możliwe było odtworzenie kolejności warstw w czasie zasypywania kabli,

·        po zakończeniu robót teren zajęty pod przedsięwzięcie należy przywrócić do stanu poprzedniego,

·        należy zadbać o prawidłową eksploatację i konserwację sprzętu i środków transportu

·        sprzęt mechaniczny oraz środki transportu nie powinny być przeciążane oraz eksploatowane na najwyższych obrotach silników,

·        sprzęt powinien spełniać wymogi odnośnie ochrony przed hałasem i gazami spalinowymi,

·        zaplecze budowy winno być zorganizowane na terenie utwardzonym zabezpieczonym warstwą słabo przepuszczalną. Oleje, smary oraz olej napędowy muszą być przechowywane w szczelnych pojemnikach,

·        należy ograniczyć do minimum roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego,             a w razie konieczności przeprowadzenia robót należy zabezpieczyć odsłonięte korzenie przed nadmiernym wysuszeniem lub przemarznięciem w okresie zimowym,

·        na trasie wykopu przebiegającego przez nieużytki rolne i łąki, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami roślin dla których projektowany jest specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nidziańska PLH260003 Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, należy wykonywać wykop na krótkich odcinkach z ręcznym zdejmowaniem wierzchniej warstwy na osobny odkład,

·        trasa przedsięwzięcia krzyżować się będzie z urządzeniami melioracji szczegółowej   i dlatego inwestor winien uzyskać stosowne uzgodnienie z Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,

·        ze względu na prowadzone roboty ziemne oraz strefę archeologicznej ochrony biernej, inwestor winien uzyskać w tym zakresie opinię od Konserwatora Zabytków odnośnie występowania obrębie inwestycji obszarów podlegających ochronie prawnej w myśl ustawy o ochronie dóbr kultury,

·        podczas wykonywania robót powstałe odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne należy gromadzić selektywnie a następnie kierować do podmiotów mających stosowne pozwolenia w zakresie odbioru, odzysku i transportu

W czasie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie znajduje się na obszarze NATURA 2000 i na obszarze chronionego krajobrazu. Inwestycja we wszystkich fazach ma być realizowana zgodnie z zapisami raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

3.Wymagania dotyczące ochrony środowiska do uwzględnienia w projekcie   budowlanym.

   W projekcie budowlanym należy uwzględnić :

- trasa kabli ziemnych nie powinna  kolidować z istniejącym zadrzewieniem

- zabezpieczenie urządzeń melioracji wodnych w miejscu skrzyżowania bądź zbliżeń do trasy   przedsięwzięcia

- sposób zagospodarowania terenu zajętego pod inwestycję

 

- postępowanie z odpadami powstającymi w trakcie budowy i eksploatacji stacji będzie                                                 zgodne z ustawą  z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z póź. zm.)

 

4.Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych –

  przedsięwzięcie nie jest zaliczane do instalacji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

5.Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko  

  dla przedsięwzięcia nie zachodzi transgraniczne oddziaływania na środowisko.

6.Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania –

   z raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że nie ma konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

 

II. Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 niniejszej decyzji. 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach, w imieniu której działa Pełnomocnik Kazimierz Ginał ul. Gomółki 61, Kielce zwróciła się z wnioskiem z dnia 02.02.2006r (data wpł. 16.02.2006 rok) do Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 51ust.1 pkt.3 i ust. 3 pkt. 2 organ wystąpił z zapytaniem do Wojewody o stwierdzenie obowiązku i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 12.06.2006r. znak: ŚR.IV.6613/2-131/06 (data wpływu do Urzędu 16.06.2006r.) wyraził opinię o zasadności sporządzenia raportu. Organ po przeanalizowaniu zakresu wskazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego i charakteru przedsięwzięcia postanowił nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zgodnie z treścią art. 51 ust. 2a organ odstąpił od nałożenia pełnego zakresu raportu a skupił się tylko na możliwych oddziaływaniach w odniesieniu do siedlisk i gatunków, dla których został wyznaczony obszar Natura 2000.

 Po przeanalizowaniu wniosku organ uznał, że wnioskowana inwestycja zgodnie                            z obowiązującymi przepisami - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.              w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz.2573 z późn. zm.) § 5 ppkt.2e, może znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu ustalany jest w drodze postanowienia przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po uprzednim zasięgnięciu opinii wojewody w przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko narzuca na organ, zgodnie z art.53 ustawy Prawo ochrony środowiska, zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. Organ prowadził postępowanie zgodnie z zapisami Tytułu I, Działu V ustawy. W wyznaczonym w informacji Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani wnioski.

Niniejszą decyzję wydaje się po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z:

- Wojewodą Świętokrzyskim, 25-955 Kielce, Al IX. Wieków Kielc 3

postanowienie znak: ŚR.IV.6613/2-236/06 z dnia 21. 09. 2006 rok.

Po przeanalizowaniu wniosku inwestora i załączników uwzględniając uzgodnienia właściwego organu, niniejszą decyzją ustalono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kowala gm Pińczów

Ze względu na charakter inwestycji odstąpiono od nałożenia na inwestora obowiązków określonych w art.56 ust.4.

Decyzja niniejsza ma ważność dwa lata licząc od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiegać będzie etapowo oraz nie zmienia się warunki określone w decyzji.

Pouczenie

      Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów,                    w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują :

1.  Pan Kazimierz Ginał  ELEKTROPROJEKT 

     25- 456 Kielce ul. Gomółki 61 (pełnomocnik)

2.  Strony postępowania powiadomione przez

     publiczne obwieszczenie

3.  a/a

  

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn. ,,budowa telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz                 z przyłączami do budynków w miejscowości Kowala gm Pińczów ”

1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

            Inwestycja jest zaliczana do infrastruktury technicznej. Jest to inwestycja liniowa zaliczana do instalacji niskoprądowych. Zakres projektowanej inwestycji obejmuje budowę telekomunikacyjnych kabli rozdzielczych układanych bezpośrednio w ziemi wprowadzanych do montowanych słupków kablowych, budowę przyłączy ziemnych od słupków kablowych do budynków mieszkalnych. Kable rozdzielcze będą budowane od istniejącego kabla ziemnego w m. Pasturka do projektowanych o obiektów kablowych w miejscowości Kowala. Jako obiekty kablowe projektuje się rozdzielcze słupki kablowe z polietylenu średnicy 11 cm     i wysokości nad gruntem 71 cm, koloru czarnego.

Przyłącza będą budowane od obiektów kablowych do puszek kablowych wyposażonych w urządzenia ochrony przed przepięciami i przetężeniami powstającymi w torach kablowych montowanych na zewnątrz budynków mieszkalnych. Przyłącza ziemne będą wykonane kablami układanymi bezpośrednio w ziemi. Inwestycja jest zlokalizowana na obszarach zabudowanych i rolnych. Trasa projektowanych kabli przebiega w pasach drogowych dróg publicznych oraz wzdłuż dróg na gruntach budowlanych i rolnych. Kable ziemne częściowo będą układane współbieżnie do istniejącej linii telekomunikacyjnej napowietrznej. Lokalizacja projektowanych urządzeń wynika z usytuowania uzbrojenia podziemnego, nadziemnego oraz norm, przepisów i uzgodnień branżowych.

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

Przy ustalaniu trasy i charakteru sieci – podziemna wzięto pod uwagę względy bezpieczeństwa, racjonalnego zagospodarowania terenu, istniejące zagospodarowanie terenu, warunki operatora sieci oraz przyszłą eksploatację i ochronę środowiska. Po wykonaniu robót budowlano montażowych teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

 

2.Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach  o nr ewidencyjnych:

Pasturka:

292/3,296,626,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,540,541,542,774,543,544,545,546,547,548,549,550,551,803,552,553,554,828,555,558,561,560,557,559,580,581,583,585, 586,536,533,534,535, 538.

Kowala:

342,341,340,338,337,336,524,334,333,332,331,330,329,328,327,326,551,325,324,323,322, 321,320,319,318/2,317/2,316,315,314,313,312,311,310,309,308,307,306/2,306/1,305,304/4, 318/1,339,343,351,352,360,391,402,405,406,407,301/1,300,297,296,295,293,292,192,100,  191/1,191/2,190,189,186,185,184,182,179,178/1,177,176,174,172,171,167,165/1,164/1, 163,162,161,158,157, 156/1,155,126,98,96,95.

 

Powierzchni działek wnioskodawca nie podaje z uwagi na liniowy charakter inwestycji i znikomy procent powierzchni zajmowanej do powierzchni działek.

Zakres rzeczowy planowanej inwestycji:

lp

Rodzaj budowli

Zakres rzeczowy

LINIE PODZIEMNE

1

Linia kablowa rozdzielcza

4,393 km

2

Linie kablowe przyłącza

0,472km

LINIA NAZIEMNA

1

Słupki kablowe

7szt.

 

Zajmowana powierzchnia jest obecnie wykorzystana:

Część pasa drogowego pokrytego trawą.

Działki budowlane – trawniki, chodniki, wjazdy.

Tereny rolne – łąki i pastwiska, teren pokryty pospolitymi gatunkami traw.

3. Rodzaj technologii.

Do budowy będą zastosowane znormalizowane kable telekomunikacyjne w powłoce polietylenowej. Kable ziemne będą układane w wykopie wąsko – przestrzennym na głębokości 0,7 m i 1,0 m na terenach rolnych z wyjątkiem przejść pod drogami i rowami melioracyjnymi gdzie zaprojektowano przepusty z rur HDPE. Przekroczenia dróg                          o ulepszonej nawierzchni i rowów melioracyjnych zostaną wykonane bez naruszenia ich konstrukcji metodą przecisku poziomego. Głębokość ułożenia rur wyniesie w zależności od kategorii drogi od 1,1 m do 1,5 m i pod rowami 1,5 m

Na wjazdach na posesje, na skrzyżowaniach z sieciami technicznymi i przy układaniu wzdłuż drogi w pasie drogowym kable zostaną ułożone w rurach ochronnych grubościennych tworzywa sztucznego. Rury ochronne zostaną uszczelnione przed przenikaniem wody i gazu za pomocą uszczelek pianki poliuretanowej nie zawierającej FCK.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu w przyszłości prac ziemnych nad budowanym kablem w połowie głębokości zakopana zostanie ułożona taśma ostrzegawcza.

Jako ochronę przepięciowo – przetężeniową torów napowietrznych i abonenckich zastosowano dwustopniowe ochronki przepięciowo – przetężeniowe typu ONP – 2 10 kA (8/20us) do budowy uziemień zastosowano zestawy uziomów pionowych miedziowanych.

 

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia 

Istniejące zagospodarowanie terenu, jego ukształtowanie, uwarunkowania formalno-prawne nie pozwalają na inne rozwiązania alternatywne realizacji inwestycji.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii – inwestycja wymaga zasilania energetycznego, szacunkowe zapotrzebowanie 6 kW/MW.

6. Rozwiązania chroniące środowisko.

Inwestycja nie wykorzystuje zasobów naturalnych, nie powoduje emisji do środowiska substancji, pola elektromagnetycznego, energii, promieniowania lub innych czynników szkodliwych czy uciążliwych również w przypadku wystąpienia awarii instalacji.

Przekroczenia linii kablowych pod rowami melioracyjnymi i odwadniającymi  zaprojektowano pod ich dnem co nie utrudni przepływu wód. Przyjęty sposób zagospodarowania  terenu  nie  wpłynie  negatywnie  na  walory przyrodniczo –krajobrazowe.

Inwestycja nie wymaga odprowadzenia wód opadowych, nie wprowadza odpadów do środowiska.

8. Możliwe transgraniczne  oddziaływanie  na środowisko – nie dotyczy

9. Obszary podlegające  ochronie  na  podstawie  ustawy  z  dnia 16 kwietnia 2004 r                o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko.

Działki objęte przedsięwzięciem znajdują się na obszarze NATURA  2000

OSTOJA NIDZIAŃSKA PLH 260003  i  na  terenie   Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

 

2. Zawiadomienie o decyzji Nr 41/06 znakROŚ.VIb.7627/38/4/06 z dnia 24. 10. 2006 rok, będzie przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Pińczowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Złota 7 w dniach pracy Urzędu tj. pon, śr, czw. godz. 730-1530, wtorek 730-1700 i w pt. 730-1400

 

 

                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

                                                                                        mgr inż. Łukasz Łaganowski

                                                                                                                                                                 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1247

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2006-10-25 12:56:26
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-10-25 13:16:46
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2006-10-25 12:56:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony