Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

                                                                                                               Pińczów, dnia 02.11.2006r.

ROS.II.7627/9/14/06

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

1.  w dniu 02.11.2006r. w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I”  została wydana decyzja o następującej treści:

 

Pieczęć podłużna o treści:

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

                                                                                                 Pińczów, dnia 02.11.2006r.

ROŚ.II.7627/9/14/06

D E C Y Z J A  Nr 45/06    

 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 46 a ust. 7 pkt.4, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 nr 62 poz.627 z póź. zmianami) w związku z art. 10 ustawy z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954) i art.104 i art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.01.2006 r. złożonego przez Gminę Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów

 

ORZEKAM

 

I.  ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.  . „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I”  

 

     Dla przedsięwzięcia zostały wydane decyzje ustalające warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jedynie dla działek oznaczonych nr ew. 1292,1293/2,1293/3,1294/1,1294/2, 1337,1339,1346,1348,1350,1362 oraz północnej części działek oznaczonych nr ew. 1314,1320,1322,1326,1338/1,1340/1,1369 położonych na terenie sołectwa Brzeście obowiązuje zmiana nr 3 w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów na obszarze wsi Brzeście, uchwalona uchwałą Nr V/24/98 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 grudnia 1998r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 4 z dnia 27.01.1999r. poz. 21 – w tej części przedsięwzięcie jest zgodne z planem.

 

1.            Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

        budowa:

·                      sieci wodociągowej, w skład której wchodzą:

                a)            rurociąg wodociągowy,

                b)            przyłącza do budynków,

·                      sieci kanalizacyjnej sanitarnej, w skład której wchodzą:

a)            rurociąg tłoczny,

b)            kanał grawitacyjny,

c)             przykanaliki do budynków wraz z przydomowymi przepompowniami kanalizacji ciśnieniowej,

d)            pompownie ścieków zasilane w energię elektryczną z istniejących linii n.n.

przewidziana do realizacji na działkach położonych w miejscowościach:

Szczypiec, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 15,16/8,167,75,76,105,113,114,141,115,125,126,148,140,127,215,216,229,181,169,145,106,107,109,128,110,172,111,138,139,183,131,168,77, 144, 165, 205,207, 214, 453,

Brzeście, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1230/1,1205,1204,1203,1202,1201,1192,1193,1194,1200, 1190,1191,997,1229/1, 544,545,436,178,181,1409,182,367/2,371/1,371/3,371/4,465,423,424,473/2,426,479obecnie:479/1,479/2),427,429/1,429/3 (obecnie: 429/5,429/6,429/7), 433/2,433/3 obecnie: 433/7,433/8),1242/2, 433/5,434/1,460/2 (obecnie: 460),608/2,462,463,464/1,464/2 (obecnie: 464/3,464/4),466,468,469,470,471,473/3,474,475,481,482,484,485,488,500,502/1,505/2,512/1, 517,785,518,519/1, 519/2, 520,524/1,699,1242/1,526,538/4,528,541,529,542,543,701/1,701/3,783,784,786,531/1,532/1,532/6,533,534,535,538/3,540/1,544, 854/1,545601,607/1,608/1,613,614,615/1,615/2,616/1,629/1,631/1,636,637,638,639,788,690,697/1,698,702,705,782,787,808/1, 1183,1184,1185/6,1185/5,1218,1317,1352,1354,1219,1220,1221,1238,1239/1,1239/2,1240/1,1241,1243,1244,1245,1247,1248,1249,1250,1251,1253,1254,1255/1,1255/2,1256/2,1259,1260,1261,1263,1264/2,1265,1266,1267,1268,1269/1,1270/3,1272,1273,1274, 1275,1276,1277/1,1277/2,1367,1369,1278,1279,1280,476,1281,1282,1286,1284,1285,1288,1289,1291,1292,1293/2,1293/3,1294/1,1294/2,1296,1300,1297,1298/3,1298/6,1301,1302,1303,1304,1305,1306,1361,1307/1,1309,1310,1312/1,1312/3,1312/4,1314,1320, 1322,1326,1337,1339,1338/1,1340(obecnie:1340/1,1340/2),1341,1346,1348,1350,1362,1364,1400,1452,1453,372,458,499,530,550,703, 814/2,855,1189,1287,1293/1,1396,1410,467,792,814/1,1258,1299,1311,298,366/1,177/1,258,299,364

Włochy, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 274,689,273,457,503,68,62,266,424,223/1,209/3,209/4,427, 72,73,361,214,220,426, 464,210,211,465,64,434,348,343,371/1,371/11,219,453/3,449,74/2,366/1,454,230,439,440,365,367,368/3(obecnie:368/4,368/5, 368/6,368/7,368/8),356,357,71,216,123,217,288,289,363,364,460,283,284,444,285,286,287,417,421,456/1,236,67,456/2,213,302, 371/7,431,321/7,321/10,231,442,234,277,278,368/2,69,451,445,66/6,432,208,206,370,371/3,438,66/7(obecnie:66/8,66/9),423,429, 430,235/1,235/2,237,76,77/1,419, (obecnie:419/1,419/2,419/3),420,280,282,300/1,301/1,57,323,344,502,368/6,369,

Pińczów oznaczonych w ewidencji gruntów nr:

Obręb 02: 12/13,12/42,12/43,12/49,12/57,30/4,33,48/2,78,55; obręb 03:1/1,2/2,1/2,16,18/1,17,34,84,42,38/1,39,40,37/1,33(obecnie: 33/1,33/2),36,35,44,49,53,55(obecnie:55/1,55/2),57,86/1,86/2,86/3,86/5,86/6,86/7,86/8, 86/9,76/3,79,80,3,76/1,3/1,3/3;obręb 06: 238/1,240,289; obręb 07: 23,24,25,26,27/1,27/2,37,38/1,39,40,41,43,44,54,109,164,165,166; obręb 13: 292,305,363,409,457/3, 460,461,463,464/1,464/2

Skowronno Górne oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 436,499,475,502,501,381/1,382,439,392,442,440,441,390,388,389,443, 444,445,449,398,451,452,394,461,462,404,405(obecnie:405/1,405/2),456,458,457,465/1,466,464,378,380,496, 500,421,506,437,

Skowronno Dolne oznaczonych w ewidencji gruntów nr:422,227,228,215,

Podłęże oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 95,193,194,644,169/3,170,173,174,176,255,256,186,188,192,195,196,357,272,249,250,251,253,254,257(obecnie:257/1,257/2),258,590,(obecnie:590/1,590/2),591,589,259,260,261,337/2,266,268,271,317/1,648,630/1,337/1,342,345,347,349(obecnie:349/1,349/2, 349/3),351,352,354,353,356,610,632,943,944,358,482,362,363,365,366,368,369,371,651,688,687,960,404,422,458,467,481,508, 509,511,510,513,521,586,588,592,593,597,598,599,600,601,604,624,662,664,611,612,614,654,620,622/2,660,626,628/1,628/2, 630/2,631,634,633/1,633/2,635(obecnie:635/1,635/2),637,636,638,639,642,643,645/1,645/2,656/1,656/2,658,717,(obecnie:717/1, 717/2), 718,747/1,747/4,748,769,197,273,420,584

Skrzypiów oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 122/1,122/2,126,30,257/1,257/2,137/1,137/2,138(obecnie:138/1,138/2),139,140,148,237/3,240,241,243/1,243/2,245/1,245/2,247/1, 247/2,248/1,249,250/1,251,252,253,254,255,256,258,259/1,259/2,260,261,262,667,263,264,265,266,267/1,267/2,268,658,659/2,269,290,270/1, 270/2,271,676/2,272,273,274,152,275,276,277/1,277/2,278,309/3,279(obecnie:279/1,279/2),281/1,281/2,285,287,306/1, 292,293,295,305,(obecnie:305/1,305/2),306/12,306/13(obecnie:306/14,306/15),306/3,307/1,309/1,309/2,309/4,310(obecnie:310/1, 310/3,310/4), 309/5,314/1,314/6(obecnie314/7),314/8,314/5,320/2,320/4,321,322,398,331,151,333/1,334/2,335,336,337,339,341, 342,343,344,346,370,371,373,375,397,553,400,554,558/4,602,603,610,611/1,611/2,614,642,652/1,652/2,659/4,464/1,464/2,77,291,362,604,189,348,352,545,283,676/1, 676/2

 

(działki objęte niniejszą decyzją są przedstawione na załączniku graficznym do decyzji – ze względu na duże rozmiary załącznika jest on dostępny dla stron postępowania do wglądu w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. Złotej 7 w Pińczowie w godz.: pn.,śr., czw. 800-1500, wt. 830-1630, pt. 800-1330)

 

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Faza realizacji :

1.       Należy bezwzględnie przestrzegać wodoszczelności całego układu sieci wodno – kanalizacyjnej.

2.       Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie.

3.       W trakcie budowy należy prowadzić wykopy w sposób minimalizujący niszczenie gruntu – warstwy gruntu należy odkładać tak, aby możliwe było odtworzenie kolejności warstw w czasie zasypywania rur. Podsypkę i zasypkę rurociągu należy wykonać z piasku wydobytego z wykopu (jeśli jest piasek), w przypadku zanieczyszczeń należy piasek przesiewać.

4.       Nadmiar mas ziemnych powstałych z wykopów powinien być zagospodarowany do wyrównania terenu w miejscach wskazanych przez inwestora.

5.       Należy prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego urządzeń pracujących na terenie inwestycji oraz utrzymywać ich pełną sprawność w celu zminimalizowania hałasu i emisji zanieczyszczeń. Urządzenia te powinny pracować tylko w porze dziennej.

6.       Podczas transportu należy bezwzględnie przestrzegać ograniczenia jałowej pracy silników (głównie samochodów ciężarowych i dostawczych) w czasie czynności rozładunku, załadunku i postoju.

7.       w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa skażenia gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z urządzeń, magazynowanych olejów, smarów i innych materiałów niezbędnych do ich prawidłowej eksploatacji, zaplecze budowy należ zorganizować na terenie utwardzonym zabezpieczonym warstwą słabo przepuszczalną a substancje ropopochodne należ przechowywać w szczelnych pojemnikach.

8.       Sprzęt używany podczas robót powinien spełniać wymagania odnośnie ochrony przed hałasem i gazami spalinowymi podane w przedmiotowych rozporządzeniach i normach.

9.       Roboty ziemne w pobliżu drzew należy prowadzić ręcznie w taki sposób, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego. Odsłonięte korzenie należy zabezpieczyć przed nadmiernym wysuszeniem bądź przemarznięciem w okresie zimowym.

10.    Odpady powstałe w trakcie prowadzonych robót należy składować posegregowane a ich odbiór, transport i utylizacja powinny być zlecone przedsiębiorstwom mającym stosowne zezwolenia.

11.    Po zakończeniu robót należy przywrócić teren zajęty pod przedsięwzięcie do stanu pierwotnego.

 

Faza eksploatacji:

1.       Należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność sieci – wszelkie nieszczelności w sieci kanalizacyjnej mogą powodować zagrożenie skażeniem gruntu i wód.

2.       Należy utrzymać w pełnej sprawności system ostrzegania o brakach w zasilaniu pompowni. Należy zapewnić awaryjne źródło zasilania (np. agregat prądotwórczy lub zasilanie drugostronne).

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w projekcie budowlanym.

        Nie dotyczy – postępowanie prowadzone jest na podst. art. 10 ustawy z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Projekt budowlany został zatwierdzony decyzją Starosty Pińczowskiego Nr AB.VI – 7351/152/04 z dnia 07 grudnia 2004r. a dla odcinków sieci w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 766 Decyzją Nr 84/2004 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.12.2004r.

 

4.            Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych

Projektowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć, które mogą stwarzać zagrożenie awarią przemysłową.

 

5.             Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie ze względu na swój charakter nie będzie źródłem zagrożeń, które dawałyby efekty o zasięgu transgranicznym.

 

6.            Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

 

II. Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

 

U Z A S A D N I E N I E

Inwestor wnioskiem z dnia 19.01.2006r. (data wpływu wniosku: 20.01.2006r., zwrócił się o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest na podst. art. 10 ustawy z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – na jego realizację została wydane: Decyzja Starosty Pińczowskiego Nr AB. VI – 7351 / 152 / 04 z dnia 07 grudnia 2004r. oraz Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 84/2004 z dnia 03.12.2004r. zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę.
Decyzje te są prawomocne. Postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko przeprowadzono, zgodnie z obowiązującym na tamten czas prawem, na etapie wydawania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego – organ wydający decyzję odstąpił wówczas od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Starosty Pińczowskiego co zaznaczone jest w decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych dla każdej miejscowości odrębnie. W ówczesnym stanie prawnym nie badano wpływu przedsięwzięcia
w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ustanowiono bądź planuje się ustanowić ostoje Natura 2000 – przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dwóch ostoi: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Nidy PLB 260001 i projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nidziańska PLH 260003. Obowiązek ochrony zasobów przyrody w obszarach Natura 2000 wynika z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r.Nr.92 poz.880 z póź. zm.)

W przypadku inwestycji, na które wydane było pozwolenie na budowę przed 28 lipca 2005r. organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia tylko dla przedsięwzięć realizowanych na obszarze Natura 2000 w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Do realizacji został wybrany najkorzystniejszy dla środowiska wariant – zarówno w kwestii materiałów, z jakich będą wykonane rurociągi (w przypadku sieci wodociągowej dają gwarancję doprowadzenia wody dobrej jakości a w przypadku kanalizacji zabezpieczenie wód podziemnych przed skażeniem dzięki uzyskiwanej szczelności systemu) jak również technologii (skierowanie ścieków do istniejącej oczyszczalni posiadającej rezerwy w przepustowości.

Wnioskodawca przedłożył „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I, Gmina Pińczów” opracowany przez mgr inż. Aleksandrę Półtorak – Wiśniewską i mgr Edytę Marcinkowską. Autorki „Raportu …” oceniły, że przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko a w szczególności na obszary Natura 2000 i zdrowie ludzi. Stanowisko to uzasadnione zostało wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji – nie stwierdzono występowania cennych przyrodniczo gatunków flory i fauny. Obszary te porośnięte są roślinnością należącą do gatunków pospolitych i bardzo pospolitych.

Zgodnie z art. 53 prawa ochrony środowiska w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, organ wydający decyzję ma obowiązek zapewnić udział społeczeństwa. W niniejszym postępowaniu organ zastosował się do zapisów Tytułu I Działu V „Udział społeczeństwa w postępowaniu
w sprawie ochrony środowiska” – w wyznaczonym w Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

 

Niniejszą decyzję wydaje się po uzgodnieniu z:

 

- Wojewodą Świętokrzyskim, 25 – 950 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, postanowienie znak ŚR.IV.6613/2-260/06 z dnia 02.10.2006r.

 

Po przeanalizowaniu wniosku inwestora i załączników, uwzględniając uzgodnienia właściwego organu niniejszą decyzją ustalono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I”.

 

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

 

Decyzja niniejsza ma ważność dwa lata licząc od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiegać będzie etapowo oraz nie zmienią się warunki określone w decyzji.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Załączniki:

1.             Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I

2.             załącznik graficzny - plik

 

 

 

Otrzymują:

1.            Gmina Pińczów

2.            strony postępowania powiadomione obwieszczeniem zgodnie z art. 49 KPA

3.            a/a.

 

Pięczęć okrągła z godłem Polski w środku i napisem „Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów *1*” w otoku

                                                               Pieczęć o następującej treści: Z up.Burmistrza  mgr Alina Pełka z-ca Naczelnika Wydziału

                                                                                                                                       Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                                                                                                                              (podpis)

 

Otrzymuje:

1.        Gmina Pińczów

ul. 3 Maja 10

28 – 400 Pińczów

2.     strony postępowania otrzymują do wiadomości obwieszczeniem Burmistrza Miasta
i Gminy Pińczów

3.      a/a

 

 

2. Doręczenie decyzji będącej przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy w godz. pon. śr. czw. 730 – 1530, wt. 730 -1700 i pt. 730-1400.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

mgr inż. Łukasz Łaganowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1134

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2006-11-03 13:09:08
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-11-03 13:58:23
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2006-11-03 13:09:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony