Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - aplikant Straży Miejskiej

Wersja do druku

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 10

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

1.     Nazwa i adres jednostki : Urząd Miejski w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 10

 

2.     Nazwa stanowiska pracy: aplikant Straży Miejskiej

 

3.      Wymogi kwalifikacyjne

1)      Posiada obywatelsko polskie,

2)      Ukończył/a 21 lat,

3)      Oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,

4)      Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5)      Co najmniej wykształcenie średnie,

6)      Nienaganna opinia,

7)      Sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

8)      Oświadczenie o niekaralności,

9)      Uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

4.      Wymagania dodatkowe

1)      Doświadczenie zawodowe – odbyta zasadnicza służba wojskowa w Oddziałach Prewencji, Żandarmerii Wojskowej / fakultatywnie /,

2)      Predyspozycje osobowościowe – asertywność, zdecydowanie, wysoka kultura osobista, łatwość w podejmowaniu decyzji, umiejętność w zespole,

3)      Umiejętności zawodowe – obsługa komputera oraz innych urządzeń biurowych / obligatoryjnie /, posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego / fakultatywnie /.

 

5.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisk:

1)      Zadania główne - wynikające z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,

2)      Zadania pomocnicze – nie wynikające z Ustawy, zlecone przez przełożonego,

3)      Zadania okresowe - wynikające z aktualnie istniejących potrzeb,

4)      Zakłócenia działalności – interwencje w terenie.

 

6.     Wymagane dokumenty

1)      pisemne zgłoszenie udziału w naborze na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej,

2)      życiorys (CV),

3)      list motywacyjny,

4)      wymagane w ust. 3 pkt. 3), 4), i 8) oświadczenia,

5)      kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie ( dyplomu ),

6)      kwestionariusz osobowy,

7)      kserokopia świadectw pracy / fakultatywnie /,

8)      kserokopia innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i  umiejętności

/ fakultatywnie /.

 

Uwaga ! – Brak któregokolwiek z w/w dokumentów będzie skutkowało wykluczeniem kandydata z dalszego postępowania.

 

 

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

                        Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego ( Kancelaria Urzędu - pokój nr 29 ) lub przesłać na adres : Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 27 listopada 2006 roku, godz. 12.00. W przypadku wysyłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu. Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z napisem: „ Dotyczy naboru na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej „. Dokumenty które zostaną złożone po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

             Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ) oraz ustawą z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami  ) oraz własnoręcznym podpisem.

 

 

1.     Informacje dodatkowe

 

1)      Złożone dokumenty zostaną otwarte w siedzibie Urzędu w dniu 27 listopada 2006

      roku o godz. 12.15.

 

2)      Dokumenty aplikacyjne mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej. Dokumenty aplikacyjne składane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane, z wyjątkiem opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu ( zgodnie z ustawą o 18 września  2001 roku o podpisie elektronicznym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 130 poz. 1450 ).

 

3)      Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3-go Maja 10, Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie i Gminnego Centrum Informacji w przy ul. Złotej 7 .

 

4)      Procedura naboru będzie dotyczyć wyłącznie kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i  zostanie przeprowadzona w dwóch etapach :

 

5)      Etap I:

 

a)      test z zakresu wiedzy ogólnej: w dn. 30 listopada 2006 roku o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie  przy ul. 3 Maja 10, którego przedmiotem będzie sprawdzenie wiedzy kandydata, a w szczególności w zakresie znajomości Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. / Dz.U. z dn. 16 lipca 1997 /, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych / Dz.U. z dnia 9 października 1997 r. / historii i geografii Polski i powszechnej. Każde pytanie w  teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową, podaną kandydatom przed rozpoczęciem rozwiązywania testu. Kandydat w sumie z testu może maksymalnie otrzymać 70 punktów. Informacja o wynikach testu kwalifikacyjnego zostanie udzielona wszystkim zainteresowanym w dniu  30 listopada 2006 roku o godz. 12.00 w miejscu wskazanym powyżej.

 

b)      test sprawności fizycznej / w odzieży sportowej /:  w dn. 30 listopada 2006 roku o godz.14.00 w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 im. A. Dygasińskiego przy ul. 1-go Maja 5a w Pińczowie, którego przedmiotem będzie sprawdzenie sprawności fizycznej kandydatów, a obejmował on będzie 6 następujących konkurencji: 

-        wyskok dosiężny,

-        rzut piłką lekarską,

-        bieg wahadłowy 10x10 m,

-        podciąganie się na drążku,

-        siady proste z leżenia tyłem w ciągu 30 sek.

-        ugięcie ramion w podporze w ciągu 30 sek.

-        ugięcia ramion w podporze tyłem dot. kobiet

      za który można będzie można uzyskać maksymalnie 30 punktów.

 

6)      Etap II:

 

a)      rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy zaliczyli  test  kwalifikacyjny i sprawności fizycznej, zostanie przeprowadzona w dnia. 8  grudnia 2006 roku od godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Miejskiego po otrzymaniu z Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie wywiadów środowiskowych o kandydatach do pracy w Straży Miejskiej. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych dokumentach aplikacyjnych, jak również sprawdzenie predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Każdy z 3 członków komisji rekrutacyjnej przydziela kandydatowi  punkty od 0 do 10. Ogólna punktacja z rozmowy kwalifikacyjnej jest ilorazem punktów przydzielonych przez wszystkich członków komisji.

 

Uwaga ! – Aby zakwalifikować się do II etapu konkursu - rozmowa kwalifikacyjna - z testu wiedzy ogólnej i sprawności fizycznej trzeba uzyskać minimum 51 punktów.

 

 

7)      Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej ( bip.gminy.com.pl/Pinczow ), na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, w Powiatowym Urzędzie Pracy i Gminnym Centrum Informacji  w Pińczowie  przy ul. Złotej  7.

8)      Sposób  postępowania z dokumentami aplikacyjnymi:

a)          dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony  w procesie naboru dołącza się do jego akt osobowych,

b)          dokumenty  aplikacyjne  osób, które w procesie rekrutacji  zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole naboru będą przechowywane w kadrach  przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

c)dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście  przez zainteresowanych.

 

7)      Kandydat wybrany na aplikanta straży miejskiej w procedurze naboru zostanie  zatrudniony na okres do 12 m-cy, w którym to terminie przejdzie szkolenie podstawowe dla pracowników Straży Miejskiej i dopiero po pozytywnym zaliczeniu tego szkolenia zaistnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

8)      Osoba rezygnująca z pracy w Urzędzie jako strażnik  Straży Miejskiej w okresie do lat trzech od zawarcia umowy, zostanie obciążona kosztami szkolenia, wydanych sortów odzieżowych oraz kosztami przeprowadzonych  badań lekarskich.

 

9)      Wszelkie dodatkowe informacje w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – aplikant straży miejskiej udzieli telefonicznie lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie - Główny Specjalista ds. Kadr Marcin Kozłowski, pokój 24, tel. 041 357-38-71 do 75 wew. 24 i Komendant Straży Miejskiej w Pińczowie Witold Bartosik, pokój nr 13, tel. 041 357-38-71 do 75 wew. 38.

 

 

                                                                                                                               BURMISTRZ

 

                                                                                                                      mgr inż. Łukasz Łaganowski

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1247

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2006-11-09 14:14:13
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-11-09 14:45:05
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2006-11-09 14:14:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony