Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów dnia 07.11.2006 rok

ROŚ.VIb.7627/88/1/06

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

 

Zgodnie z art.45a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627, z póź.zm. ), w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity (Dz.U. z 2000 r.Nr 98, poz.1071,      z póź. zm.) Zawiadamiam, że :

1. w dniu 07.11.2006 roku na wniosek Urzędu Gminy Pińczów ul. 3 – go Maja 10 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na : budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków na ulicy Kluka w Pińczowie

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania miało treść :

 

 

Pieczęć podłużna o treści :                                         

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów   

 

 

                                                                                               Pińczów dnia 07.11.2006 rok

ROŚ.VI.7627/88/1/06            

 

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

                    Zgodnie z treścią art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego/  tekst  jednolity  Dz.U. z   2000  roku  Nr  98,  poz. 1071  z  póź.  zm . /

 

zawiadamia się , że dnia 03.11.2006 roku na wniosek Gminy Pińczów ul. 3 – go Maja 10 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody  na realizację przedsięwzięcia  polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków na ulicy Kluka w Pińczowie.

na działkach obr. 12 nr ewidencyjny: 1/3, 4/1, 5,6,7,8,9,10,11,12/1,12/4,12/5,12/6,12/7,12/8,

17,18,19,20/4,21/1,21/2,26/10,26/11

             Stosownie do art.10 § 1 kpa informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych materiałów .Po tym terminie w oparciu o posiadane dokumenty, sprawa zostanie rozpatrzona.

              Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art.19 ust.1 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zmianami) wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych.

 

Pieczęć o treści :z up.Burmistrza  mgr Alina Pełka Z –ca Naczelnika

Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska( podpis nieczytelny)

 

Otrzymują :

 

1.Gmina Pińczów, ul.3 Maja 10, 28-400 Pińczów

2. a/a

3. strony postępowania otrzymują do wiadomości obwieszczeniem

    Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.

4. Doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania będące przedmiotem obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 Z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie,

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy pon. śr. czw.                w godz.7³º-15³º , wtorek 7³º-17ºº i  piątek w godz.7³º-14ºº.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

                                                                                                                                                                                  mgr inż. Łukasz  Łaganowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 784

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2006-11-14 08:40:33
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-11-15 08:16:17
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2012-05-18 14:03:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony