Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow - Linia elektroenergetyczna Pińczów

Wersja do druku

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2006 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej 15kV, stacji transformatorowej i linii kablowej niskiego napięcia, lokalizację której przewidziano na nieruchomościach położonych w obrębie 03 i 06 miasta Pińczowa i oznaczonych numerami ewid.:

obręb 03 – 59/6, 59/13, 59/12, 59/14, 85, 84,

obręb 06 – 236, 255, 24, 25, 235, 22/3.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3-go Maja 10.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w obrębie 03 i 06 miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji.

Pińczów, dnia 06 grudnia 2006 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 830

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2006-12-11 10:22:36
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-12-11 15:00:19
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2006-12-11 10:22:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony