ZARZĄDZENIE NR 109/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczówz dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 109/06

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/, art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 /,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4  ust. 3  ustawy   z   dnia   24 czerwca 1994 r. o własności lokali  /jednolity tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/, Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XXVIII/220/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu,  oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie  z  dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

§ 1.

 

            Postanawia  się  zbyć  na  rzecz  Pani Kazimiery  Nowackiej   lokal  mieszkalny  nr 2  o  pow. użytkowej  32,62 m2  w  budynku  mieszkalnym wielorodzinnym położonym w  Pińczowie przy ulicy Średniej 15 o  wartości  29.800,00zł. /słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy  osiemset  złotych/,  po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia lokalu wynosi 4.470,00 złotych /słownie: cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych/ wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali  wynoszącym  32,62/367 części  działki nr 101/7 i 102/8 o pow.962 m2 o wartości 4.470,00 zł. /słownie: cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia wynosi 671,00 złotych /słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden  złotych/

§ 2.

            Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 826

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-12-21 11:11:18
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-12-21 15:33:04
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-01-22 12:14:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony