2007

Wersja do druku

2007

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista do spraw przepływu informacji

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista do spraw przepływu informacji

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy podaje do p[ublicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zamieszczono wniosek pn. „Budowa Stacji Bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL Sp. z o.o. „Gacki II 5330” w miejscowości Leszcze”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie budowy odcinka rurociągu GOMAR

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę odcinka rurociągu wody nieuzdatnionej z rur PE ø 75 mm ze studni głębinowej do istniejącej stacji uzdatniania wody, w obrębie Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw GOMAR w Pińczowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i gminy Pińczów w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej 15 kV - Krzyżanowice Dolne

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i stacji transformatorowej, przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z przyłączami oraz przebudowę stacji transformatorowej, lokalizację której przewidziano na nieruchomościach położonych w miejscowości Krzyżanowice Dolne.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa Napowietrznej Linii Średniego Napięcia 15kV - Pińczów obr. 2.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomości nr ewid. 67/2, położonej w obrębie 02 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: - budowie napowietrznej linii średniego napięcia 15 kV, - stacji transformatorowej słupowej - linii kablowej niskiego napięcia mających na celu zasilenie w energię elektryczną istniejących obiektów na w/w działce.

Obwieszczenie Burmistrz Miasta I Gminy Pińczów - Budowa kanalizacji sanitarnej /grawitacyjnej/ w ulicy Kluka.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości położonych w obrębie 12 miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1/3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20/4, 21/1, 21/2, 26/10, 26/11, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej /grawitacyjnej/ w ulicy Kluka.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. przepływu informacji.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. przepływu informacji

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. przepływu informacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Decyzja Lokalizacyjna - Budowa odcinka kanalizacji teletechnicznej

Wydanie decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji teletechnicznej ok. 50m, oraz posadowieniu 3 studni teletechnicznych na ul. Plac Wolności i 3 Maja, zlokalizowanej na obrębie 05 miasta Pińczowa w obrębie nieruchomości oznaczonych nr ewid. 202, 313, 177, 178.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stodoły na oborę oraz budowie płyty gnojowej i zbiornika na odcieki na działce nr ewid. 934 położonej w miejscowości Kopernia.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa odcinka rurociągu GOMAR

Wydano decyzję ustalająca warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę odcinka rurociągu wody uzdatnionej z rur f 75 mm ze studni głębinowej do istniejącej stacji uzdatniania wody, w obrębie Zakładów Przetwórstwa Owoców i Warzyw “Gomar” w Pińczowie.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów podaję do publicznej wiadomości,że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu ogrodniczego na działce nr ew. 33 obr. 15 przy ul. Batalionów Chłopskich oraz, że wniosek w tej sprawie został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 lutego 2007 roku

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz innych osób zainteresowanych problemem narkomanii

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Obwieszcza że w dniu 21.02.2007 została wydana decyzja umarzająca postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przdsięwzięcia pn.budowa sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, budowa stacji transformatorowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia i niskiego napięcia wraz z przyłączami oraz przebudowa stacji transformatorowej na terenie Krzyżanowic Dolnych”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów-Budowa budynku ZDZ

Wszczęcie postępowania administracyjnego, na wniosek Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku szkolno-administracyjnego w obrębie nieruchomości oznaczonych nr nr ewid. 90/11, 308/3 położonych na obrębie 8 miasta Pińczowa.

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. archiwum zakładowego i spraw kancelaryjnych

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. archiwum zakładowego i spraw kancelaryjnych

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, modernizacji i remontów urządzeń i obiektów gminnych

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, modernizacji i remontów urządzeń i obiektów gminnych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i gminy Pińczów - Budowa odcinka wodociągu w Skrzypiowie

Wszczęcie postępowania administracyjnego, na wniosek Państwa Agnieszki i Sławomira Miernik, z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka wodociągu Æ 90, zasilanego z istniejącego wodociągu w obrębie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 77 położonej na obrębie Skrzypiów.

Ogłoszenie o wynika przetargu

Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n. „Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Pińczów”, po otwarciu i rozpatrzeniu ofert przez komisję przetargową w dniu 12.03.2007r. do wykonania przedmiotu zamówienia wybrano:

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds.archiwum zakładowego i spraw kancelaryjnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, modernizacji i remontów urządzeń i obiektów gminnych

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: młodszego referenta ds. archiwum zakładowego i spraw kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: młodszego referenta ds. archiwum zakładowego i spraw kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: młodszego referenta ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, modernizacji i remontów urządzeń i obiektów gminnych

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: młodszego referenta ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, modernizacji i remontów urządzeń i obiektów gminnych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa odcinka drogi ul. Armii Krajowej

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, że w dniu 29 marca 2007r. została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi dojazdowej klasy technicznej D ½ wraz z placem manewrowym, chodnikiem jednostronnym, zjazdami indywidualnymi na przylegające posesje sąsiednie, dojściem do przedszkola przy ul. Klasztornej, odwodnieniem i przebudową oświetlenia (nawierzchnia dojazdu utwardzona, chodnik z kostki betonowej), w obrębie nieruchomości oznaczonych nr nr ewid. 168/16, 171, 277/1 położonych na obrębie 13 miasta Pińczowa.

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Rozbudowa sieci telekomunikacyjnej ul. 3 Maja

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy istniejącej sieci teletechnicznej oraz posadowienia 2 studni teletechnicznych na ul. Plac Wolności i ul. 3 - go Maja, w obrębie nieruchomości oznaczonych nr ewid. 202 i 313 położonych na obrębie 5 miasta Pińczowa.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa budynku szkolno-administracyjnego.

Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku szkolno-administracyjnego, zlokalizowanej na obrębie 08 miasta Pińczowa w granicach nieruchomości oznaczonych nr ewid. 90/11, 308/3.

Informacja o kandydatach na stanowisko Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie spełniających wymogi formalne

Informacja o kandydatach na stanowisko Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie spełniających wymogi formalne

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami /wg odrębnego wykazu załączonego w aktach sprawy/, położonych w miejscowości Sadek i Orkanów, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie wodociągu Mysiak /przysiółek Sadek/.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Wodocią Krzyżanowice Dolne

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu z rur PE  160mm w obrębie nieruchomości oznaczonych nr nr ewid. 57, 58, 59, 60, 61/1, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 163, 77, 78, 79, 80/1, położonych na obrębie Krzyżanowice Dolne.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Wodociąg Skrzypiów

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka wodociągu, zasilanego z istniejącego wodociągu w obrębie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 77 położonej na obrębie Skrzypiów.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa wodociągu Mysiak /przysiółek Sadek/

Zawiadomienieo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami /wg odrębnego wykazu załączonego w aktach sprawy/, położonych w miejscowości Sadek i Orkanów, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie wodociągu Mysiak /przysiółek Sadek/.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGUCICACH

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGUCICACH

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa sieci N/N Bogucice I

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Zakładu Energetycznego Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Bogucicach Pierwszych, gm. Pińczów w obrębie nieruchomości oznaczonych nr nr ewid. 469/1, 469/2, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 406 położonych na obrębie Bogucice Pierwsze.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy pińczów w sprawie bud kanalizacji na ul Kluka

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zamieszczono postanowienie nakładające obowiązek sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. „budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków na ul. Kluka w Pińczowie”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 czerwca 2007 roku

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie

obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów uzgodnienie decyzji środowiskowej kanalizacja KLUKA

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje ,że w dniu 18.06.2007r. w związku z prowadzonym na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów, postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w ulicy Kluka w Pińczowie” wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju i Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Informacja Burmistrza miasta i gminy Pińczów

Burmistrz miasta i gminy Pińczów podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zamieszczono postanowienie o konieczności sporządzenia raportu "Wydobywanie Koapilny we wsi Włochy"

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. geodezji, ewidencji gruntów i budynków oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. geodezji, ewidencji gruntów i budynków oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. obsługi programu Lider

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. obsługi programu Lider

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawiwe wydania decyzji dla budowy sieci elektroenergetycznej - Bogucice Pierwsze

17 lipca 2007r. została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Bogucicach Pierwszych, gm. Pińczów zlokalizowanej na obrębie Bogucice Pierwsze.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku zamieszczono wniosek złożony przez Michała i Alinę Rogala, Młodzawy Małe 57, 28 – 400 Pińczów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą adaptacja nieczynnej rozlewni wód gazowanych na: - warsztat mechaniczny drobnych napraw sprzętu rolniczego i pojazdów - pomieszczenie do składowania, magazynowania płodów rolnych oraz przygotowania ich do sprzedaży bądź własnego użytku - tłoczenie oleju z nasion rzepaku - przebudowa i nadbudowa pomieszczeń administracyjno biurowych na cele na potrzeby własne inwestora

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia o wydaniu decyzji

zawiadamia, że w dniu 30 lipca 2007 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami /wg odrębnego wykazu załączonego w aktach sprawy/, położonych w miejscowości Sadek i Orkanów, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie wodociągu Mysiak /przysiółek Sadek/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. geodezji, ewidencji gruntów i budynków oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych

Obwieszczeni Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2007 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przewodniczący Rady Fundacji „Ekorozwój Ponidzia” ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Fundacji „Ekorozwój Ponidzia”

Przewodniczący Rady Fundacji „Ekorozwój Ponidzia” ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Fundacji „Ekorozwój Ponidzia”

Obwieszczeni Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że na wniosek Zakładu Energetycznego Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, z dnia 12 lipca 2007 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY

Obwieszczeni Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że na wniosek Gminy Pińczów z siedzibą przy ulicy 3 Maja 10 w Pińczowie, z dnia 10 lipca 2007 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

Obwieszczeni Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 30 lipca 2007 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami /wg odrębnego wykazu załączonego w aktach sprawy/, położonych w miejscowości Leszcze, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi wraz z budową chodnika i parkingu na osiedlu Gacki.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 sierpnia 2007 roku

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów obwieszcza, że w dniu 28. 08. 2007 roku, w związku z zakończonym postępowaniem administracyjnym, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w ulicy Kluka w Pińczowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy w sprawie wszczęcia podtępowania - Przebudowa i modernizacja PSCK Pińczów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na przebudowie, modernizacji i wyposażeniu Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie.

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Inwestycji

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Inwestycji

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. obsługi programu „LEADER”

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. obsługi programu „LEADER”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji - Budowa i przebudowa linii napowietrznej na kablową, budowa linii oświetleniowej na ul. 3 Maja i Placu Konstytucji 3 Maja w Pińczowie.

Wydano decyzjE o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: § budowie i przebudowie linii napowietrznej n.n. na kablową wykonaną kablem 4x120mm2 w mieście Pińczów przy ul. 3 Maja, § budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w mieście Pińczów przy ul. 3 Maja i przy Placu Konstytucji 3 Maja, w obrębie nieruchomości oznaczonych nr nr ewid. 114, 203/1, 204, 205/1, 207/5, 207/11, 202, 309/4, 313, 311/2, 146/1, 146/16, 146/17, 200/1, 200/2, 144/2, 144/11, 145/1, 145/2, 144/3, 144/13, 144/14, 146/19, 146/23, 150, 146/31, 146/12, 146/13, 146/6, 146/15, 146/14, 151/5, 151/4, 151/9, 151/8, 151/7, 151/6, 146/33, 151/2, 146/4, 198/2, 151/3, 199/1, 199/4, 198/1, położonych na obrębie 5 miasta Pińczowa.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dolina Nidy II” w jego części znajdującej się na obszarze gminy Pińczów.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY

Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji - Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie.

Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, modernizacji i wyposażeniu Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie, obejmującego swym zakresem: § dostosowanie istniejących pomieszczeń dla potrzeb Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie, Muzeum Regionalnego w Pińczowie, małego lokalu gastronomicznego, § przebudowę dachu w zakresie wymiany jego konstrukcji w nawiązaniu do jego dawnego historycznego wyglądu, wraz z wymianą pokrycia i odwodnienia, § wykonanie w części strychu pomieszczeń użytkowych dla w/w użytkowników, § wykonanie prac konserwatorskich wewnątrz i na zewnątrz budynku w dostosowaniu do wymogów pożarowych i sanitarnych, § przebudowę placu przed budynkiem z przeznaczeniem na parking oraz małą architekturę, § przebudowę w niezbędnym zakresie istniejącego uzbrojenia, usytuowanego w obrębie nieruchomości oznaczonego nr ewid. 1 położonej na obrębie 13 miasta Pińczowa.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Wszczęcie postępowania dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu we wsi Kowala.

Wszczęcie postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie wsi Kowala gmina Pińczów, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie wodociągu dla wsi Kowala.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Decyzja inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej i linii kablowej Pińczów obr. 3 i 6.

Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: § budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, § budowie kablowej linii 15 kV dł. około 320m, § przebudowie napowietrznej linii 15 kV, § budowie kablowej linii 0,4 kV dł. około 240m, zlokalizowanej w obrębie nieruchomości oznaczonych nr ewid. 59/13, 59/6, 59/12, 59/14, 84, 85, położonych na obrębie 3 miasta Pińczowa, oraz terenu nieruchomości oznaczonych nr ewid. 22/8, 22/2, 22/3, 235, 236, 255, 24, 25, 26, 137, położonych na obrębie 6 miasta Pińczowa.

KIEROWNIK Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie ogłasza nabór na stanowisko: Referenta w Dziale Księgowości

,,Dotyczy naboru na stanowisko referenta w dziale księgowości’’

KIEROWNIK Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie ogłasza nabór na stanowisko : Referenta w Dziale Dodatków Mieszkaniowych

,,Dotyczy naboru na stanowisko referenta w dziale dodatków mieszkaniowych’’

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 listopada 2007 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 listopada 2007 roku

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY

dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na : budowie wielostanowiskowego parkingu /~19 miejsc postojowych/ dla klientów Urzędu Skarbowego w Pińczowie, budowie zjazdu publicznego na w/w parking z drogi gminnej - ulicy Grodziskowej /działki nr ewid. 234/1/.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY

Budowa zjazdu wraz z przebudową układu komunikacyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie”, obejmującego swym zakresem : budowę zjazdu publicznego z drogi gminnej - ulicy Siedem Źródeł (działki nr ewid. 131/6), budowę wielostanowiskowego parkingu /~10 miejsc postojowych na samochody osobowe/, budowę drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY

Zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2007 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego, obejmującej budowę wodociągu w miejscowości Mozgawa, gmina Pińczów.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa wodociągu Gacki

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wodociągu Æ 110mm, w obrębie nieruchomości oznaczonych nr ewid. 422, 489 położonych na obrębie Kowala oraz w obrębie nieruchomości oznaczonych nr ewid. 58/10, 64, 65, 81/3, 110, 178, 195, 199/6 położonych na obrębie Gacki.

KIEROWNIK Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie ogłasza liste kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko referent w dziale księgowości

KIEROWNIK Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie ogłasza liste kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko referent w dziale dodatków mieszkaniowych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Wszczęcie postępowania, Zakład Karny Budowa budynku dla osadzonych.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Zakładu Karnego, z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej na terenie istniejącego Zakładu Karnego w Pińczowie, dla inwestycji polegającej na: § budowie budynku zakwaterowania osadzonych wraz z polami spacerowymi, § budowa drogi wewnętrznej, § budowa przepompowni ścieków sanitarnych, § budowa przepompowni wód drenażowych, § budowa linii kablowej zasilanej z istniejącej stacji trafo do rozdzielni niskiego napięcia, usytuowanej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 99/3 położonej na obrębie 5 miasta Pińczowa.

OBWIESZCZENIE owyłożeniiu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów, dla obszaru miasta Pińczowa i obszarów sołectw: Włochy, Brzeście, Pasturka, Skrzypiów

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referent w dziale dodatków mieszkaniowych

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Inwestycji

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Inwestycji

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na referent d/s ksiegowości w M-GOPS Pińczów

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego

Informacja o modernizacji systemu dozowania gipsu

Burmistz miasta i gminy Podaje do publicznej wiadomości, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącego systemu dozowania gipsu na działce nr ewid. 1653 położonej w Chruścicach oraz, że wniosek w tej sprawie został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze: Naczelnika Wydziału Inwestycji

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. obsługi spółek gminnych

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. obsługi spółek gminnych

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Naczelnika Inwestycji

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Naczelnika Inwestycji


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 9247

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2006-12-27 09:52:32
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2006-12-27 09:56:19
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2006-12-27 09:56:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony