Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista do spraw przepływu informacji

Wersja do druku

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 10

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

1. Nazwa stanowiska pracy:   specjalista do spraw przepływu informacji 

   

2. Wymagania główne

  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. ukończone 18 lat,
  3. wykształcenie wyższe, wskazany drugi fakultet,
  4. niekaralności,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
  6. nieposzlakowana opinia

 

3. Wymagania dodatkowe:

1.      biegła znajomość: obsługi komputera, języka angielskiego , języka niemieckiego,

2.      przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w urzędach państwowych lub samorządowych,

3.      praktyka w sporządzaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, praktyka w dziennikarstwie,

4.      predyspozycje osobowościowe - asertywność, zdecydowanie, wysoka kultura

        osobista, łatwość podejmowania decyzji,

 

4.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

     1. Koordynacja przepływu informacji pomiędzy Radą Miejską, Burmistrzem, zastępcą    

             Burmistrza i Sekretarzem,

    2.  Współdziałanie z Fundacjami i Stowarzyszeniami działającymi na rzecz Gminy,

     3. Dokonywanie analizy działań zastępcy Burmistrza i Naczelników Wydziałów w 

            stosunku do poprawy funkcjonowania spółek Gminy i jednostek podporządkowanych,

     4.  Przygotowanie materiałów na spotkania Burmistrza z grupami społecznymi i   

             zawodowymi.

     5. redagowanie artykułów do gazet i przygotowanie materiałów do informatora 

            samorządowego,

     6. redagowanie strony internetowej.

 

5. Wymagane dokumenty:

            1)    życiorys (CV),

2)    list motywacyjny,

            3)    kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie ( dyplomu),

            4)    kwestionariusz osobowy,

            5)    kserokopia świadectw pracy,

            6)    oświadczenia o  niekaralności,

            7)    kserokopia innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i 

                   umiejętności.

  

5.      Miejsce i termin składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego

 ( Kancelaria Urzędu- pokój nr 29 ) lub na adres : Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 18 stycznia 2007 roku do godz.9.00 ( w przypadku wysyłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu). Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z napisem : Dotyczy naboru na stanowisko specjalista do spraw przepływu informacji. Dokumenty które zostaną złożone po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gminy.com.pl/pinczow) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

 

Pińczów, dnia 02.01.2007r.

 

                                                                                        BURMISTRZ

 

                                                                            mgr inż. Włodzimierz Badurak


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1320

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-01-03 08:34:42
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-01-03 09:24:07
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-01-03 08:34:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony