Zarządzenie Nr 11/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 stycznia 2007 roku

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 11/07

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 30 stycznia 2007 roku

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego „Opracowanie dokumentacji projektowych
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wodociągów
w miejscowościach: Borków, Mysiak, Krzyżanowice Średnie, Krzyżanowice Dolne”

 

 

Na podstawie art.19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163) oraz § 23 pkt.4  Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/07 burmistrza Miasta
i Gminy Pińczów z dnia 3 stycznia 2007r., zarządza się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się komisję przetargową w składzie:

1.      Wilkus Urszula                  -          Przewodnicząca Komisji

2.      Winiarski Piotr                   -          Sekretarz Komisji

3.      Pawlusek Edyta                 -          Członek Komisji

4.      Bugaj Bernarda                 -          Członek Komisji

5.      Jadowski Zygmunt -          Członek Komisji

 

§ 2

Zadania Komisji:

1.      udostępnianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wykonawcom zainteresowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

2.      otwarcie ofert,

3.      sprawdzenie formularzy ofertowych i innych dokumentów merytorycznych wymaganych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

4.      badanie i ocena złożonych ofert i przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty,

5.      przedstawienie Burmistrzowi propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty,
a także występowanie z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą,

6.      sporządzenie wymaganej dokumentacji określonej szczegółowo w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie protokołu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (Dz.U. z 2006r. Nr 87 poz.606),

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 43/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 kwietnia 2005 roku.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji oraz Sekretarzowi Gminy.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 957

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Powałkiewicz, data: 2007-01-30 15:00:37
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-02-02 13:43:08
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2012-10-31 10:57:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony