Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego

Wersja do druku

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

28-400 Pińczów, ul. 3-Maja 10,  tel. (0-41) 357-38-71 w. 70,  fax: (0-41)357-26-45

 

zaprasza do składania ofert

 - obsługa Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii  

·        Przedmiot  zamówienia: 

Prowadzenie  Punktu  Konsultacyjnego  dla osób  uzależnionych  i  ich  rodzin  oraz  innych osób zainteresowanych problemem narkomanii  na  które składa się:

§         Poradnictwo  dla  rodzin  osób  uzależnionych od narkotyków

§         Poradnictwo dla nauczycieli, rodziców, osób pracujących z dziećmi  i innych osób zainteresowanych problemem narkomanii

§         Poradnictwo  dla  osób  używających  narkotyków (nieuzależnionych)

§         Poradnictwo  dla osób uzależnionych  od  narkotyków

 

w tym:

-          działania informacyjne, edukacyjne i motywujące  do podjęcia leczenia odwykowego  i terapii

-          pomoc  w odbudowywaniu właściwych relacji społecznych 

-          działania informacyjne, edukacyjne o możliwościach  pomocy / leczenia osób zażywających narkotyki  oraz sposobów i miejsc pomocy również dla osób bliskich osoby uzależnionej

-          szeroka i rzetelna  informacja o szkodliwości zażywania narkotyków

-          nauka rozpoznawania sygnałów,  które  mogą  świadczyć  o  zażywaniu narkotyków

-          informowanie co robić,  gdy  dziecko bierze narkotyki,  gdzie  szukać pomocy

-          nauka budowy i odbudowy porozumienia z dzieckiem

-          rozpoznanie  w  trakcie rozmowy zjawiska przemocy  domowej  i  udzielenie  stosownego  wsparcia i informacji o możliwościach jej powstrzymania. 

-          uruchomienie  interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej

 

·         Wymagany termin wykonania zadania:  od podpisania umowy do grudnia 2007r.

zamówienie obejmuje zajęcia odbywające się w poniedziałki  w godzinach popołudniowych przez 3 godz. w Punkcie Konsultacyjnym,  ul. 7 Źródeł 8,  28-400 Pińczów

·         Warunki  wymagane  od oferentów:

            1. Wyższe  wykształcenie najlepiej  o kierunku psychologia  lub  resocjalizacja

            2. Ukończone  szkolenia z zakresu  problematyki narkotykowej,  najlepiej posiadanie certyfikatu  specjalisty terapii uzależnień lub instruktora uzależnień  wydawanego przez Krajowe Biuro  do Spraw  Przeciwdziałania Narkomanii

3. Doświadczenie zawodowe w pracy z uzależnionymi / ich rodzinami min. 1 rok  - referencje z poprzednich i obecnych miejsc pracy

4. Zaświadczenie  o niekaralności

·         Składowe oferty:

-          oferta cenowa 1 godziny pracy

-          potwierdzenie  odpowiednimi dokumentami warunków wymaganych od oferentów określonych w punktach 1,2,3,4

·         Kryteria oceny ofert:

50% - cena

50% - doświadczenie / kwalifikacje

·        Miejsce i termin składania ofert - kancelaria Urzędu Miejskiego w Pińczowie,  pokój nr 29,             ul. 3 Maja 10, w terminie do dnia 21.03.2007r/ do godz. 930. Ofertę  należy złożyć w zamkniętej  kopercie z adnotacją "Oferta - Punkt Konsultacyjny –Narkomania".

·        Miejsce i termin otwarcia ofert - otwarcie  nastąpi 23.03.2007 w siedzibie zamawiającego.

·        Oceny  ofert  dokona Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów    

·        Osoba lub osoby, których oferty okażą  się  najlepsze zostaną  zaproszone na rozmowę  indywidualną.

Ostateczną  decyzję  o  wyborze  oferty  podejmie Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.

·        Z  osobą,  która przedstawiła najlepszą  ofertę  zostanie podpisana umowa zlecenie na czas określony.

 

Pińczów, dn. 01.03.2007r.

                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

                                                                                                 mgr inż. Włodzimierz  Badurak

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 940

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Zacharz, data: 2007-03-06 09:47:47
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-03-06 13:38:16
Ostatnia zmiana: Ewa Zacharz, data: 2007-03-06 09:47:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony