Zarządzenie Nr25/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 06.03.2007 rDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-03-15 11:09:33

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR   25/2007

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  06.03. 2007 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

 

                    Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz.U.  Nr.142,poz.1591         z   późniejszymi zmianami),  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr.261, poz.2603) zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                        w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

             Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska                i Gospodarki Mieniem  Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                          PińczówPowrót