Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. archiwum zakładowego i spraw kancelaryjnych

Wersja do druku

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 10

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

1. Nazwa stanowiska pracy:   młodszy referent ds. archiwum zakładowego i spraw

    kancelaryjnych.

   

2. Wymagania główne

  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. ukończone 18 lat,
  3. wykształcenie średnie, wskazane podjęcie studiów,
  4. niekaralności,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
  6. nieposzlakowana opinia

 

3. Wymagania dodatkowe:

1.      biegła znajomość obsługi komputera,

2.      odbyty staż w urzędach państwowych lub samorządowych,

3.      znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisów Instrukcji Kancelaryjnej,

4.      znajomość przepisów z zakresu prowadzenia i organizacji archiwum w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych,

 

4.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

     1.  prowadzenie archiwum zakładowego

     2.  rejestr pism wpływających i wypływających z Urzędu,

     3.  wewnętrzny obieg akt,

     4.  informacja wizualna o stanowiskach pracy w zakresie załatwiania spraw,

     5.  aktualizowanie tablic ogłoszeń w Urzędzie i miejscach publicznych w mieście i       

          sołectwach,

 

5. Wymagane dokumenty:

            1)    życiorys (CV),

2)    list motywacyjny,

            3)    kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

            4)    kwestionariusz osobowy,

            5)    kserokopia świadectw pracy,

            6)    oświadczenia o  niekaralności,

            7)    kserokopia innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i 

                   umiejętności.

 

 

 

 

5.      Miejsce i termin składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego

 ( Kancelaria Urzędu- pokój nr 29 ) lub na adres : Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 23 marca 2007 roku do godz.9.00 ( w przypadku wysyłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu). Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z napisem : Dotyczy naboru na stanowisko: młodszego referenta ds. archiwum zakładowego i spraw kancelaryjnych. Dokumenty które zostaną złożone po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gminy.com.pl/pinczow) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

    

 

 

    Z up. BURMISTRZA

                                                                                                 mgr inż. Marek Zatorski

                                                                                              ZASTĘPCA BURMISTRZA

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1219

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-03-08 14:23:49
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-03-08 14:43:43
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-03-08 14:23:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony