Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, modernizacji i remontów urządzeń i obiektów gminnych

Wersja do druku

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 10

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

1. Nazwa stanowiska pracy: młodszy referent ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, modernizacji i remontów urządzeń i obiektów gminnych.

   

2. Wymagania główne

  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. ukończone 18 lat,
  3. wykształcenie wyższe o specjalności materiałoznawstwo, ochrona środowiska lub budownictwo lądowe,
  4. niekaralność, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
  6. nieposzlakowana opinia

 

3. Wymagania dodatkowe:

1.      biegła znajomość obsługi komputera,

2.      odbyty staż w urzędach państwowych lub samorządowych,

3.      znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy „ Prawo budowlane” i „ Prawo zamówień publicznych” oraz  ochrony środowiska,

4.      predyspozycje osobowościowe - asertywność, zdecydowanie, wysoka kultura

        osobista, łatwość podejmowania decyzji,

 

4.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

   1. Gospodarowanie środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki     

       Wodnej /prowadzenie dokumentacji bieżącej i sprawozdawczości w tym zakresie/.

  2.  Opracowywanie planów dochodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony              

       Środowiska i Gospodarki Wodnej w oparciu o złożone wnioski

 3.   Przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych gminy związanych z          

      gospodarką odpadami.

 4.  Przygotowanie dokumentacji przetargowej i zorganizowanie przetargów na wybór

      projektanta, wykonawcy robót budowlanych z zakresu prowadzonych inwestycji.

 5.  Przygotowywanie umów z wykonawcami na opracowywanie dokumentacji technicznej,                        

      robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego.

 6.  Przygotowywanie wniosków o niezbędne środki inwestycyjne poza budżetem gminy.

 

5. Wymagane dokumenty:

            1)    życiorys (CV),

2)    list motywacyjny,

            3)    kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie ( dyplomu),

            4)    kwestionariusz osobowy,

            5)    kserokopia świadectw pracy,

            6)    oświadczenia o  niekaralności,

            7)    kserokopia innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i 

                   umiejętności.

 

 

 

 

5.      Miejsce i termin składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego

 ( Kancelaria Urzędu- pokój nr 29 ) lub na adres : Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 23 marca 2007 roku do godz.9.00 ( w przypadku wysyłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu). Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z napisem : Dotyczy naboru na stanowisko: młodszego referenta ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, modernizacji i remontów urządzeń i obiektów gminnych. Dokumenty które zostaną złożone po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gminy.com.pl/pinczow) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

 

     Z up. BURMISTRZA

                                                                                                 mgr inż. Marek Zatorski

                                                                                              ZASTĘPCA BURMISTRZA

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2060

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-03-08 14:26:35
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-03-08 14:43:09
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-03-08 14:26:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony