Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

Wersja do druku

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 10

Ogłasza konkurs  na  stanowisko

Kierownika Miejsko – Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

 

1.      Miejsce pracy :  Miejsko – Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Pińczowie,

ul. Złota 7,  28-400 Pińczów

2.      Wymagania niezbędne

1.       wykształcenie wyższe magisterskie  oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

2.       co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,

3.       znajomość  ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, o samorządzie gminnym, kodeksu  postępowania administracyjnego, kodeksu pracy,  prawo  zamówień publicznych,

4.       nieposzlakowana opinia,

5.       niekaralność za przestępstwa  popełnione  umyślnie,

6.       stan  zdrowia pozwalający na  zatrudnienie na wyżej wymienionym  stanowisku,

7.       posiadanie  obywatelstwa polskiego,

8.        posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

9.        korzystanie  z pełni praw publicznych,

 

3. Wymagania dodatkowe:

1.       umiejętność  kierowania  zespołem pracowników

2.       umiejętność skutecznego  komunikowania się,

3.       znajomość obsługi komputera

4.       inne predyspozycje osobowościowe - asertywność, zdecydowanie, wysoka kultura

        osobista, łatwość podejmowania decyzji

 

4.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 

-          kierowanie działalnością ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz

-          realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej wynikających z przepisów prawa

-          opracowywanie  planów  działania i ich realizacja,

-          zapewnienie  prawidłowej  organizacji  pracy,

-          gospodarowanie  środkami  zgodnie z  obowiązującymi  przepisami,

-          zarządzanie  powierzonym  majątkiem  Ośrodka,

-          składanie w imieniu Ośrodka  oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych                   oraz ustanowienie pełnomocników w zakresie swojego  działania

-          właściwa  realizacja polityki kadrowej, szkoleniowej i socjalno – bytowej,

-          kształtowanie  polityki  płacowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w ramach posiadanych środków finansowych,

-          określenie  zakresu obowiązków  i uprawnień podległych pracowników,

-          ustalanie potrzeb miasta i gminy w zakresie pomocy społecznej i opracowywanie planów                 ich zaspokajania,

-          sprawowanie  nadzoru  nad  realizacją ogółu  zadań  pomocy społecznej,

-          podejmowanie z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów postanowień i decyzji  administracyjnych w zakresie przyznawania bądź odmowy świadczeń,

-          wyznaczanie zastępcy kierownika i kierowników działów oraz przydzielanie im  zakresu spraw             w jakich działają w formie zakresu czynności,

-          koordynowanie  współpracy  dotyczącej pomocy społecznej

 

5. Wymagane dokumenty:

            1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) dokumenty  poświadczające: wykształcenie, specjalizację, staż pracy

4) oświadczenia: o niekaralności, o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,             o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy           na proponowanym  stanowisku,

 

6. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego                                     ( kancelaria Urzędu- pokój nr 29 ) lub na adres : Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3-go Maja 10,             28-400 Pińczów w terminie do dnia 04.05.2007 roku godz. 14.00 ( w przypadku wysyłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu). Dokumenty należy składać               w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem : Dotyczy konkursu  na stanowisko -                                     Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie. Na kopercie należy podać imię i nazwisko oraz adres. Dokumenty, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie ,               nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gminy.com.pl/pinczow) oraz na tablicy informacyjnej                    w siedzibie Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny  oraz  CV powinny być opatrzone klauzulą :           „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926) oraz  ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)” i podpisane przez kandydata.

 

7. Do kandydatów , których oferty spełniły wymogi formalne  zostaną  wysłane pisemne zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

 

8.Warunkiem  zatrudnienia na stanowisku Kierownika M-GOPS jest: 

-          spełnienie wymogów formalnych , o których mowa w ogłoszeniu

-          wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

 

   mgr inż.  Włodzimierz  Badurak

 

Pińczów, dnia 16.04.2007r.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1215

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Zacharz, data: 2007-04-16 14:34:36
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-04-16 15:17:54
Ostatnia zmiana: Bartłomiej Piasecki, data: 2013-03-15 14:21:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony