Zarzadzenie_ Nr_18_07 _Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_dnia_22_02_2007 okuDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-04-20 09:12:59

Zarządzenie Nr 18/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Pińczów z dnia 22.02.2007 roku

 

 

 

w sprawie powołanie komisji przetargowej

 

 

Na podstawie art. 19  ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn.zm.),  § 34 Regulaminu Organizacyjnego w  Pińczowie oraz § 1 Zarządzenia Nr 43/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia zasad udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Urzędzie Miejskim w Pińczowie oraz prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości udzielonych zamówień publicznych,  zarządza się, co następuje:

 

 

                                                        § 1

 

         Powołuje się komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Pińczów” w trybie przetargu nieograniczonego w  następującym składzie:

 

1. Stanisław Ryznar        - Przewodniczący Komisji

2. Alina Pełka                 - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Bożena Liber              - Członek Komisji

4. Małgorzata Buczak     - Członek Komisji

 

 

                                                        § 2

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji.

 

                                                        § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Powrót