ZARZĄDZENIE NR 2/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 08.01.2007 r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE   NR  2/07

 

                          BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

                                              z  dnia  08.01.2007 r.

w sprawie powołania  komisji przetargowej

 

                   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym  (jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 11 ust.1, art. 25 ust.1,  art. 38 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r.  Dz. U. Nr 261, poz. 2603), § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108),  zarządza się co następuje:

§ 1.

 

      Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów  na: sprzedaż,  dzierżawę, najem oraz przekazanie w użytkowanie  wieczyste nieruchomości  stanowiących  własność Gminy, w następującym składzie:

       1.  Stanisław Ryznar                 -    Przewodniczący

       2.  Krzysztof  Koniusz              -    Z-ca  Przewodniczącego

       3.  Krzysztof  Wąsik                 -     członek  Komisji

       4.  Andrzej Handlarski              -     członek Komisji

       5.  Krystyna  Puchała                -     członek Komisji

 

§ 2.

    Czynności wymienione w § 1 Komisja wykonuje w co najmniej 3 osobowym składzie.

                                                             §  3.

     Wykonanie Zarządzenia zleca się Wydziałowi Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 4.

    Traci  moc Zarządzenie  Nr 51/05  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Pińczów        z dnia  23 maja 2005 r.  w  sprawie powołania  komisji  przetargowej.

 

§ 5.       

     Zarządzenie   wchodzi  w  życie  z   dniem   podjęcia.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 836

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2007-04-19 15:09:21
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-04-20 08:32:04
Ostatnia zmiana: Zdzisław Chrobot, data: 2013-04-17 13:31:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony