Zarządzenie nr 52/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 52/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 08 maja 2007 roku

 

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów.

 

         Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/           § 2 i § 34 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie oraz Zarządzenia nr 41/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2006 roku                      w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Komisji Gminnych do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego, zarządza się co następuje:

§1 

Ustala się następujący skład osobowy Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów:

Przewodniczący:

Józef Ostrowski – inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Z – ca Przewodniczącego:

Kazimierz Duda –  Powiatowy Zespół Doradczy Rejon w Pińczowie

członkowie – pracownicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie:

1.      Tadeusz Lozia

2.      Magdalena Kowalska

3.      Bożena Liber

4.      Jan Dudała 

5.      Mirosława Kucybała

6.      Piotr Winiarski

7.      Waldemar Szymczyk

8.      Zygmunt Jadowski

9.      Edyta Pawlusek

10.  Mirosława Ciesielska

11.  Grzegorz Wojciechowski

12.  Rafał Gwiaździński

13.  Agnieszka Nowak

14.  Małgorzata Buczak

15.  Krystyna Puchała

16.  Lech Blacha

17.  Marcin Skowron

18.  Krystyna Gruszka

19.  Ewa Bawor

20.  Lidia Olszycka

21.  Jolanta Gaj

22.  Anastazja Gwiaździńska

23.  Teresa Musiał

24.  Grażyna Gręda

25.   Marek Lisowski

26.  Kamila Cieśla

27.  Maria Wojciechowska

28.  Hubert Bochniak

29.  Alina Pełka

30.  Małgorzata Kasza

31.  Bernarda Bugaj

32.  Urszula Piwowarska

33.  Marcin Zięba

34.  Szczepan Nowacki

35.  Tomasz Dryja

36.  Małgorzata Maszewska

37.  Zbigniew Cierlik

38.  Ewa Tracz

W skład Komisji powołuje się Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich z wszystkich wsi należących do gminy Pińczów

§2

Komisja działa w zespołach minimum 3 – osobowych.

§3 

Zadania Gminnej Komisji o której mowa w §1, określa Zarządzenie nr 41/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem  -Urzędu Miejskiego w Pińczowie. 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§6

 

Traci moc Zarządzenie nr 61/2006 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Pińczów.

 

 

                                                                                                       

                                                                   BURMISTRZ

                                                     mgr inż. Włodzimierz Badurak


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1130

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2007-05-10 13:37:37
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-05-10 14:34:23
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2007-05-10 13:37:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony