Zarządzenie Nr 63/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 czerwca 2007 roku

Wersja do druku

  

Zarządzenie Nr 63/07

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 z dnia 26.06.2007 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 36 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki          i trybu pracy komisji konkursowej /Dz. U.  z 2003 r. Nr 189 poz. 1855/

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach w następującym składzie:

1/ Marek   Zatorski                         - przewodniczący Komisji Konkursowej

2/ Krystyna Gruszka                       - przedstawiciel Gminy Pińczów

3/ Małgorzata Maszewska              - przedstawiciel Gminy Pińczów

4/ Grażyna Kozioł                           - przedstawiciel Kuratorium Oświaty, Kierownik o/KO                     

                                                          w Busku-Zdroju

5/ Anna Koźlecka                           - przedstawiciel Kuratorium Oświaty, wizytator o/KO                          

                                                          w Busku-Zdroju

6/ Roman Korczak                          - przedstawiciel Kuratorium Oświaty, wizytator o/KO

                                                          w Busku-Zdroju

7/ Barbara Rusak                             - przedstawiciel Rady Pedagogicznej

8/ Elżbieta Pruś                               - przedstawiciel Rady Pedagogicznej

9/ Agnieszka Kawka                       - przedstawiciel Rady Rodziców

10/ Marzena Nowak                        - przedstawiciel Rady Rodziców

11/ Jolanta Łata                               - przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  

                                                           w Pińczowie

12/ Artur Błach                               - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

§ 2.

Regulamin konkursu i tryb pracy Komisji Konkursowej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1088

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Maszewska, data: 2007-06-28 08:37:01
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-06-29 08:35:38
Ostatnia zmiana: Małgorzata Maszewska, data: 2007-06-28 08:37:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony