Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów NR 66 w sprawie określenia stawek czynszu

Wersja do druku

 ZA R Z Ą D Z E N I E    NR  66/07

BURMISTRZA  MIASTA   I  GMINY   PIŃCZÓW

                                        z   dnia  04 . 07.  2007  roku

w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

 z gminnego zasobu komunalnego

 

 

         Na  podstawie art.30 ust.2 pkt.2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.7    i art.8 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U Nr 71, poz.733 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr VI/42/2007 z dnia 28 lutego     2007 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pińczów na lata 2007-2011,   zarządza  się  co  następuje:

§ 1 

Ustala się stawkę bazową  czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład  zasobu mieszkaniowego  Gminy  Pińczów  w wysokości  1,80 zł/ m2

§ 2 

Stawka  bazowa  ulega  podwyższeniu  lub  obniżeniu  wg  następujących  kryteriów:

1)      Wyposażenie lokali mieszkalnych w instalację:

a)      lokale mieszkalne wyposażone w instalację

     wodno-kanalizacyjną i   c.o.    – podwyższenie o 20 %- na 2,16 zł/m2

b)      lokale mieszkalne wyposażone tylko w instalację

     wodno-kanalizacyjną                - podwyższenie o 10% - na 1,98 zł/m2

c)      lokale mieszkalne wyposażone

      tylko w instalację  wodną          - podwyższenie o 5% - na 1,89 zł/m2

 

2)      Lokale mieszkalne znajdujące się na  poddaszu – stawki czynszu ulegają obniżeniu w stosunku do stawki  bazowej :

a) lokale mieszkalne wyposażone w instalację

     wodno-kanalizacyjną   i   c.o.       -  obniżenie  o  5 % - na 1,71 zł/m2

b)      lokale mieszkalne wyposażone tylko w instalację

     wodno-kanalizacyjną                    -  obniżenie  o  dalsze 5 % - na 1,62 zł/m2

§ 3

          Stawka bazowa lokali socjalnych może  być  obniżona do 50% do kwoty -0,90 zł/m2      w przypadku  jeżeli dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 30% najniższej  emerytury

§ 4 

Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi , kuchni spiżarni, przedpokoi, alkowy, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących  mieszkalnym i gospodarczym  potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie             i sposób używania. Za powierzchnię użytkową  lokalu  nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggi, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów , piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu, dokonuje się w świetle wyprawionych ścian. Powierzchnię pomieszczeń  lub  ich części o wysokości w świetle równej  lub większej od 2.20 m należy zaliczać do obliczeń w 100 %, o wysokości równej lub większej  od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m-50%,  natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. Pozostałe zasady obliczania powierzchni i należy przyjmować zgodnie z Polska Normą odpowiednia do określenia i obliczania wskaźników powierzchniowych  i   kubaturowych   w   budownictwie.

§ 5

    Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 7 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w  Pińczowie  oraz  Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o o  w Pińczowie- Zarządcy gminnego zasobu mieszkaniowego.

                            
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 867

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2007-07-06 14:27:48
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-07-10 09:49:02
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2007-07-06 14:27:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony