Przewodniczący Rady Fundacji „Ekorozwój Ponidzia” ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Fundacji „Ekorozwój Ponidzia”

Wersja do druku

Pińczów, dnia 25.07.2007

 

 

Przewodniczący  Rady  Fundacji  „Ekorozwój  Ponidzia”

 

Ogłasza  konkurs  na  stanowisko  Prezesa  Fundacji  „Ekorozwój  Ponidzia”

 

1.     Konkurs  na  stanowisko  Prezesa  Fundacji „Ekorozwój  Ponidzia”,  przeprowadzi  Rada  Fundacji  

        „Ekorozwój  Ponidzia”.

2.       Kandydat  powinien  spełniać  następujące  wymagania:

1)       posiadać  wykształcenie  wyższe  magisterskie,

2)       posiadać minimum  4-letni  staż  pracy  w  tym  minimum  2-letni   na  stanowiskach  kierowniczych     (  pod  pojęciem  stanowiska  kierowniczego  można  być  doświadczenie  kierowania  zespołem  ludzkim  minimum  3  osób  w  ramach  danej  jednostki  ),

3)       pełnia  zdolność  do  czynności  prawnych,

4)       korzystanie  z  pełni  praw  publicznych,

5)       nie  być  karanym  z  przestępstwa  umyślne,

3.    Kandydat  ponadto  powinien  wykazać  się: 

1)       ogólną  znajomość  zagadnień  związanych  z  funkcjonowaniem  Fundacji, Stowarzyszeń  i  Spółek  prawa  handlowego,

4.   Zgłoszenie  kandydata  powinno  zawierać:

1)       pisemne  zgłoszenie  udziału  w  konkursie,

2)       CV  wraz  opisem  dotychczasowej  pracy  zawodowej,

3)       list  motywacyjny,

4)       kopie  dokumentów  potwierdzających  posiadane  kwalifikacje, tj. dyplomu  ukończenia  wyższej  uczelni,

5)       oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dla  potrzeb  postępowania  kwalifikacyjnego,

6)       oświadczenie  o  korzystaniu  z  pełni  praw  publicznych,

7)       oświadczenie  o  niekaralności,

8)       oświadczenie  o  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych,

9)       oświadczenie  o  nie  podleganiu  określonym  w  przepisach  prawa  ograniczeniom  lub  zakazom  zajmowania  stanowiska  Prezesa  Fundacji.

5.        Zgłoszenia  kandydatów  należy  składać  osobiście  lub  listownie  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego   w  Pińczowie (  Kancelaria  Urzędu  - pokój  29  )  lub  na  adres  Urząd  Miejski  w  Pińczowie  ul. 3-go  Maja  10, 28-400  Pińczów,  w  terminie  do  dnia  10.08.2007 r. do  godz. 1000.

6.       Zgłoszenie  winno  być  złożone  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem  „Dotyczy  konkursu na stanowisko  Prezesa  Fundacji  „Ekorozwój  Pinidzia”.       

7.    W  przypadku  wysłania  oferty  decyduje  data  i  godzina  doręczenia.

8.    Zgłoszenia  kandydatów  nie  spełniające  wymogów  formalnych  nie  będą  rozpatrywane.

9.        Nadesłane  zgłoszenia  nie  podlegają  zwrotowi.

10.     Kandydaci, których  zgłoszenia  spełniają  wymogi  formalne  będą  zaproszeni  na  rozmowę  kwalifikacyjną.

11.     O  terminie  rozmowy  kandydaci  będą  powiadomieni  listownie.

12.     Warunkiem  powołania  na  stanowisko  Prezesa  Zarządu  Fundacji  jest:

1)       spełnienie  warunków  formalnych, o  których  mowa  w  ogłoszeniu,

2)       rozmowa  kwalifikacyjna.

13.  Umowa o pracę  z  Prezesem  Fundacji  będzie  zawarta  po  rejestracji  Fundacji w  Sądzie.

14. Rada  Fundacji  będzie  mogła  w  każdym  czasie  bez  podania  przyczyn  zakończyć  postępowanie  

      kwalifikacyjne  bez  wyłonienia  kandydata.

15. Rada  Fundacji  zastrzega  sobie  możliwość  wyznaczenia  dodatkowego  terminu  wysłania  zaproszeń  na  

      rozmowę  kwalifikacyjną  w  przypadku  wpłynięcia  dużej  ilości  ofert  spełniających  wymogi  formalne. 

16. O  wynikach  rozmowy  kwalifikacyjnej   kandydaci  zostaną  powiadomieni  pisemnie listami  poleconymi.

 

 

Przewodniczący 

Rady  Fundacji  „Ekorozwój  Ponidzia”

                                                                      mgr inż. Marek Zatorski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1183

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-07-27 10:25:16
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-07-27 10:28:11
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-07-27 10:25:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony