SPECYFIKACJA

Wersja do druku

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Remont oczyszczalni ścieków w Pińczowie – modernizacja napowietrzania reaktora biologicznego”

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ

Dyrektor „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o.

mgr inż. Edward Sobierajski

 

 

Uczestnikami postępowania są osoby, które uzyskały  SIWZ u Zamawiającego.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.

 

 

1. Informacje o Zamawiającym:

Nazwa:                                     „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o.

Adres:                                        ul. Batalionów Chłopskich 160,

28-400 Pińczów

  Pow. Pińczów, Woj. Świętokrzyskie Adres poczty elektronicznej:     wodociagip@interia.pl

Numer telefonu/fax:                        (0-41) 357-55-46

2. Tryb udzielenia zamówienia:

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami)

.

2.2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej w skrócie P.z.p.

2.3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

b. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 poz. 605),

c. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 87 poz. 610),

d. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 36 poz. 228).

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie dotyczy robót budowlanych polegających na „Remoncie oczyszczalni ścieków w Pińczowie – modernizacji napowietrzania reaktora biologicznego" Miejsce prowadzenia prac: teren oczyszczalni ścieków w Pińczowie, „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 160 28-400 Pińczów.

3.2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

Remont systemu napowietrzającego w reaktorze biologicznym polegać będzie na wymianie istniejącego systemu Aqua-jet na napowietrzanie drobnopęcherzykowe - dyfuzory dyskowe wraz z rusztami oraz układem zasilającym. Prace obejmować będą wykonanie dokumentacji remontowej (opis wraz z odpowiednimi schematami montażowymi. Wymagane jest dołączenie do dokumentacji świadectw jakości i wymaganych atestów dla wszystkich użytych materiałów i urządzeń) , zamianę napowietrzania reaktora z systemu Aqua-jet na napowietrzanie drobnopęcherzykowe dyskowe, czyli dostawę, montaż oraz uruchomienie następujących elementów systemu:

1.      Mieszadło wolnoobrotowe o średnicy 1,2mi mocy silnika max. 4,0 kW wraz z czujnikiem wilgoci;

2.      Dyfuzory membranowe dyskowe – minimum 370 szt. wyposażone w membrany wysokiej jakości, świadectwa jakości membran powinny zostać dołączone do oferty. Zakres pracy dyfuzora: 0-8 m3/h

3.      Rurociągi zasilające w komorze wykonane z PVCØ 90 mm wysokiej jakości, z odwodnieniem oraz wszystkimi niezbędnymi podporami i zamocowaniami; Maksymalna przepustowość tlenowa rusztu SOTR = 230kg O2/h przy zasilaniu około 2400 m3/h powietrza.

4.      Rurociągi zasilające w sprężone powietrze od dmuchaw do zbiornika, wykonane z materiału odpornego na działanie czynników atmosferycznych w zakresie temperatur od -30oC do +40oC;

5.      Dmuchawy wyporowe zapewniające odpowiedni dopływ powietrza przy ilości ścieków około 6000m3/dobę – 2 komplety z zabezpieczeniami dźwiękochłonnymi i silnikami elektrycznymi do falownika. Moc dmuchawy – 30 kW, ilość dostarczanego powietrza – około 1200m3/h, zakres regulacji od minimum 350 - 370 m3/h do 1200 m3/h. Niezbędne wyposażenie każdej dmuchawy: stopień sprężający, filtr i tłumik wylotowy zintegrowany z płytą podstawy, przekładnia pasowa z osłoną, silnik elektryczny 3 fazowy, zawór bezpieczeństwa, klapa zwrotna, obudowa dżwiękochłonna z wentylatorem, podłączenie elastyczne, wibroizolatory, czujnik zabrudzenia filtra, manometr;

6.      Układ sterowania nadążnego, gdzie wielkością regulowaną jest stężenie tlenu lub ciśnienie. Silnik każdej dmuchawy może być zasilany z przemiennika częstotliwości lub z sieci, przy czym rozruchu dmuchawy dokonuje przemiennik częstotliwości, po osiągnięciu prędkości znamionowej układ przełącza silnik dmuchawy na sieć. Przy zmniejszonym zapotrzebowaniu powietrza wyłącza się dmuchawa, która jako pierwsza została uruchomiona. Należy przewidzieć możliwość okresowego bilansowania pracy dmuchaw oraz możliwość wyboru trybu sterowania dmuchaw – automatyczne lub ręczne, przy czym w każdym trybie sterowania i zasilania układ powinien realizować zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciowe i termiczne silników. Układ powinien być wyposażony w elektromechaniczne liczniki czasu pracy oraz w odłącznik główny. Wykonanie układu szafowe, szafa o stopniu ochrony IP min. 43, z wymuszoną wentylacją. Układ sterowania musi zawierać co najmniej: sterownik, przemiennik częstotliwości, zabezpieczenia i część stycznikową o 2 stycznikach/dmuchawę;

7.      Indywidualny elektroniczny system monitoringu parametrów pracy dmuchawy (z możliwością monitorowania każdej dmuchawy), monitorujący następujące parametry pracy: kierunek obrotów dmuchawy, prędkość obrotową dmuchawy, ciśnienie wlotowe, różnicę ciśnień na wlocie i na wylocie, temperaturę wlotową, różnicę temperatur na wlocie i na wylocie, temperaturę oleju po stronie napędu i po stronie przekładni, temperaturę powietrza wewnątrz obudowy, napięcie pasów klinowych, poziom oleju po stronie napędu i po stronie przekładni, stan czystości filtra powietrza. Układ ten, w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości powinien nadawać sygnał ostrzegawczy a następnie alarmowy dla obsługi, powinien też powiadamiać o konieczności przeprowadzenia przeglądów okresowych.

8.      Urządzenie monitorujące poziom tlenu (tlenomierz);

9.      Poziom tlenu w reaktorze powinien być sterowany automatycznie. Należy również przewidzieć możliwość ręcznego sterowania.

Oferta powinna przewidywać wszystkie koszty związane z dokumentacją, dostawą, montażem oraz włączeniem do eksploatacji (uruchomieniem) zmodernizowanego systemu napowietrzającego.

 

3.3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Wymagania stawiane Wykonawcy:

4.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i terminowość wykonania robót.

4.2. Wykonawca udziela na wykonane roboty 36 miesięcznej gwarancji.

4.3  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

4.4.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgodnione będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

4.5.Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5. Modyfikacja warunków zamówienia:

5.1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.2.Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia doręczone zostaną, z zachowaniem formy pisemnej (listownie i faksem), wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

5.3.O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

5.4.Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie do wcześniejszych ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

6. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się na 30 listopada 2007r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 P.z.p.:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

e) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,

f) spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją.

7.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie z art.24 P.z.p.:

a) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

b)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,

c)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 7.1.

7.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy zgodnie z art. 24 ust.2 P.z.p.:

a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,

b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

c) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy niemożliwe do poprawienia zgodnie z przepisami art. 26 ust. 3 Pzp.

d) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

e) złożyli więcej niż jedną ofertę.

7.4.O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy zostaną niezwłocznie zawiadomieni.

7.5.Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

7.6.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a)  jest niezgodna z ustawą P.z.p.,

b)  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,

e) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

f) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7.7.O odrzuceniu oferty zawiadomieni zostaną równocześnie wszyscy Wykonawcy.

8. Informacje o oświadczeniach i dokumentach:

8.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzorów - załączniki 1a i 1b,

b)  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik 2,

c) parafowany przez Wykonawcę projekt umowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik 3.

 

8.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8.3. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

a) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia
i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego,

b) oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie
z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa,

c) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę,

d) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów -załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione,
a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów,

e) wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem",

f) złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

8.4. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

a) wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument regulujący współpracę podmiotów występujących wspólnie, potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki zostało zawarte konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia,

b) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji - wystawione zgodnie
z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - winno być dołączone do oferty,

c) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika,

d) ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań
i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu,

e) oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione
w punkcie 8.1 ppkt b dla każdego partnera z osobna, pozostałe zaś składane są wspólnie.

8.5. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

a) wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne,

b) podczas czynności ocen ofert dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

9.1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie.

9.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 lub przesłać faksem na numer podany
w punkcie 1 specyfikacji.

9.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

9.4 Osobą wyznaczoną do potwierdzenia wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną, są osoby wymienione w punkcie 11 niniejszej specyfikacji "Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami".

9.5 Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

 

10. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:

10.1.Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 10.2.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10.3.Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

10.4.Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny odbędzie się na zasadach określonych w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10.5.Oferta wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, podlega odrzuceniu.

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się
z Wykonawcami jest Beata Kita.

Kontakt: od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 -15.00 tel.: (041) 357 55 46

12. Wymagania dotyczące wadium:

Wykonawca nie wnosi wadium.

 

13. Termin związania ofertą:

13.1.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

13.3. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert:

14.1.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

14.2.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.3.Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym,
w sposób czytelny.

14.4.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

14.5.Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 8 "Informacje o oświadczeniach i dokumentach" niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.6.Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

14.7.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący:

"Oferta na remont oczyszczalni ścieków w Pińczowie”

14.8.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

15.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów, sekretariat

Termin składania ofert upływa w dniu 12 września 2007r. o godz. 1000.

15.2.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

15.3.Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, oraz w sposób opisany w punkcie 14.7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem "Zmiana". Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem "Wycofanie". Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

15.4.Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

15.5.Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

15.6.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 września 2007r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 8

15.7.Otwarcie ofert jest jawne.

15.8.Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zawartej w ofertach oraz terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

15.9.Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 

16. Opis sposobu obliczenia ceny:

16.1.Cenę ofertową stanowić będzie cena brutto.

16.2.Cena oferty, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

 

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

17.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

a) oferta - co do formy opracowania i treści - spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

b) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że dostawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

c) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

d) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego  terminie,

e) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

17.2.Wybór oferty

Oferty oceniane będą w następujący sposób:

 

a) oferta z najniższą ceną otrzyma max liczbę punktów, tj 80 pkt. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, liczona według wzoru:(cena najniższa/cenę badanej oferty) x 80pkt.

b) oferta z największą ilością wykonanych w ostatnich 3 latach zamówień o podobnym charakterze, wyliczona z załącznika nr 1b przez Zamawiającego otrzyma max. 20 pkt. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, liczona według wzoru:(ilość wykonanych zamówień ofert badanej/największa ilość wykonanych zamówień) x 20 pkt., gdzie największa ilość wykonanych zamówień oznacza największą, wyliczoną z załącznika nr 1b jednej spośród badanych ofert, ilość zamówień wykonanych w ostatnich 3 latach (z oferty, która za to kryterium otrzyma największą ilość punktów).

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

18.1. Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z dostawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

18.2. Rozliczenie z tytułu zawartej umowy nastąpi wg zasad określonych
w formularzu umowy.

18.3. Wykonawca, przy opracowywaniu oferty, zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z organizacją przedmiotowej umowy. Zamawiający reguluje należności za zamówienie w postaci przedłożonej faktury.

18.4. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

18.5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od ogłoszenia wyniku postępowania. Wybrany wykonawca ma obowiązek skontaktować się w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty i uzgodnić ostateczną treść umowy. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

19. Środki ochrony prawnej:

19.1. Zgodnie z art. 179 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

19.2. Przed upływem terminu do składania ofert - w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

19.3.Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz
w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

19.4. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł do zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

19.5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

19.6. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

19.7. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminach określonych w art. 183 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

19.8. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie.

19.9. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się
w Dziale VI "Środki ochrony prawnej" w/w ustawy Prawo zamówień publicznych

 

20. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

20.1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty
i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

20.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

20.3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

20.4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

20.5. Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
i informacji,

c) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

d) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz
w czasie godzin jego pracy - urzędowania.

20.6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy w/w ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

21. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Numer 1a i 1b. Wzory Formularza Ofertowego – 2 części.

Numer 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Numer 3. Projekt umowy.

 

 ZAŁĄCZNIKI SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE www.bip.gminy.com.pl/pinczow/przetargi.php


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1305

Wprowadził(a) do systemu: Beata Kita, data: 2007-08-22 13:57:31
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-08-23 09:22:25
Ostatnia zmiana: Bartłomiej Piasecki, data: 2014-02-07 13:11:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony